NIP, PESEL - за кого какъв данъчен номер?

Обслужване На Услуги

Когато управляват бизнес, от предприемачите се изисква да използват данъчни идентификатори като PESEL или NIP. Съмненията, които възникват сред данъкоплатците, се отнасят до това дали трябва да имат и двата идентификатора или ще е достатъчно да имат само един от тях. Освен това предприемачите могат да настроят т.нар „Пробна дейност“, известна още като „недекларирана дейност“. NIP или PESEL също се използва за генериране на данъчна микросметка. Следователно трябва ли всяко физическо лице да има данъчен номер? Нека го проверим!

Кой и какъв данъчен идентификатор трябва да се използва?

Данъчните номера не трябва да се използват като заместители. Изборът на метода за идентификация не зависи изцяло от съответното лице. Съгласно чл. 3 от Закона за принципите на регистрация и идентификация на данъкоплатците и платците, субектите, за които PESEL ще бъде подходящ данъчен идентификатор и за които NIP (NIP) ще бъде подходящ данъчен идентификатор.

Номерът PESEL ще се използва само от данъкоплатци, които:

 • не управлявай бизнес,
 • не са регистрирани данъкоплатци на данък върху добавената стойност (ДДС).

NIP е свързан с идентифицирането на хора, които са:

 • физически лица, включени в регистъра PESEL, които:
  - ръководя бизнес,
  - са данъкоплатци на ДДС;
 • физически лица, чиито записи PESEL не включват, но които са данъкоплатци въз основа на отделни актове;
 • данъкоплатци;
 • платци на социални и/или здравноосигурителни вноски;
 • юридически лица и организационни единици без правосубектност, които са данъкоплатци въз основа на отделни актове.

В момента на лицата, които са обект на регистър PESEL, вече не се издава НИП, когато няма помещения за това.

Микрорачунек и NIP и PESEL - кой идентификатор трябва да се използва?

От 01.01.2020 г. данъчните задължения по ДДС, ДДФЛ и ТПП трябва да се внасят по данъчната микросметка. Това е индивидуална сметка за разплащания с данъчната служба, която се открива автоматично за всеки данъкоплатец. Номерът на данъчната микросметка може да се провери чрез генератора на адрес: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowej Всеки данъкоплатец може да провери номера на микросметката си на всяко място и по всяко време, при условие че има достъп до Интернет. Проверката е възможна чрез:

 • PESEL - за физически лица, които не развиват бизнес или не са регистрирани платци на ДДС,
 • NIP - ако данъкоплатецът развива бизнес, е активен платец на ДДС или платец на данъци, социални и/или здравноосигурителни вноски

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Кой и кога издава NIP и PESEL?

На физически лица, които нямат данъчен идентификационен номер НИП и които при учредяване на дейността си подават заявление за вписване в CEIDG, им се присвоява данъчен идентификационен номер въз основа на регистрационно заявление CEIDG-1. Чл.8б гл. 2 от Закона за принципите на регистрация и идентификация на данъкоплатците и плащащите:
Потвърждение за предоставяне на данъчен идентификационен номер (НИП) се издава незабавно, не по-късно от 3 дни от датата на получаване на правилното заявление за идентификация от началника на данъчната служба.

В други случаи физическо лице, което не извършва стопанска дейност или управлява бизнес, който не е обхванат от вписването в CEIDG, подава заявлението NIP-7 в данъчната служба, компетентна по адреса на пребиваване, докато юридическо лице или организационна единица без юридическо лице (напр. съдружие) подава заявлението по формуляр NIP-2 и в данъчната служба (служба, компетентна по данък върху доходите). Съгласно чл. 8б параграф. 3, потвърждение за издаване на данъчен номер е оповестяването му в Националния съдебен регистър или CEIDG. Във всеки случай номерът на NIP се присвоява с помощта на Централния регистър на юридическите лица – Национален регистър на данъкоплатците (CRP-KEP). PESEL номерът се издава служебно или при поискване. Съгласно чл. 7 сек. 1, т. 1-3 от Закона за регистъра на населението, регистърът PESEL е съвкупност от данни относно:

 1. Полски граждани, пребиваващи на територията на Полша - PESEL се предоставя служебно;
 2. Полски граждани, пребиваващи извън Полша, които кандидатстват за полски документ за самоличност - PESEL се предоставя при поискване;
 3. чужденци, пребиваващи на територията на Полша - PESEL се предоставя служебно.

Чужденец, който пребивава на територията на Полша, е длъжен да се регистрира в мястото на постоянно или временно пребиваване. В този случай регистрацията на данните в регистъра PESEL се извършва от общинския орган, компетентен да регистрира постоянното и временното пребиваване на чужденеца, поради което PESEL номерът се присвоява служебно. Съгласно чл. 42 сек. 2 от Закона за регистъра на населението, чужденците се освобождават от задължението за регистрация, ако срокът на престоя им на територията на Полша не надвишава 30 дни. В такава ситуация присвояването на PESEL номер може да стане след подаване на заявлението.

Как да докладвам промени в моя данъчен номер?

В случай на NIP, известията за актуализиране се правят на същите формуляри, които лицето е използвало при присвояване на номера. Актуализацията следва да бъде получена от компетентната данъчна служба в рамките на 7 дни от датата на промяната.

Номерът на PESEL се променя по искане на притежателя само в определени случаи, като например: корекция на датата на раждане, промяна на пола или присвояване на PESEL номер в резултат на грешка на орган на публичната администрация, засягаща PESEL номера или невярно представяне на органа на публичната администрация относно самоличността на лицето. От момента на уведомяване за промяната на PESEL номера засегнатото от промяната лице не може да използва предварително зададения данъчен идентификатор.

Недекларирана дейност и данъчен идентификатор

От 30 април 2018 г. физически лица могат да създават нерегистрирани дейности, т.нар. компания на теста. Това означава, че при започване на подобна дейност те не подават заявление за вписване в CEIDG или KRS. Следователно те няма да получат данъчен идентификационен номер. За да управлявате компания на пробен период, трябва да бъдат изпълнени едновременно три условия:

 • извършване на нерегистрирана дейност като физическо лице (субект, който е дружество, не може да се възползва от тази привилегия),
 • да постигат приходи от нерегистрирани дейности всеки месец, които не надвишават 50% от минималната работна заплата (през 2021 г. не повече от 1400 PLN на месец),
 • за 5 години преди започване на нерегистрирана дейност (т.е. за период от 60 месеца), да не извършва стопанска дейност.

В случай на нерегистрирана дейност, предприемачът използва данъчен идентификатор, който е PESEL номер. Това се дължи на факта, че за уреждане на данъка върху доходите след края на данъчната година той е длъжен да подаде годишна данъчна декларация PIT-36. Доходите от нерегистрирана дейност се облагат по общи правила (данъчна скала - 17% и 32%). Съгласно чл. 5 сек. 3 и 4 от Закона за предприемачите, ако доходът от нерегистрирана дейност през даден месец надвишава 50% от минималната работна заплата, тази дейност автоматично става стопанска от деня, в който доходът е надвишен. В такава ситуация предприемачът е длъжен да подаде вписване в CEIDG в 7-дневен срок от датата на превишаване на лимита за нерегистрирана дейност. Подаване на заявление CEIDG-1 означава, че предприемачът ще получи NIP номер, който трябва да използва за данъчни сетълменти.