Безплатно отдаване под заем на бизнес помещение - с ДДС

Обслужване На Услуги

Случва се млади предприемачи, които започват бизнес, да използват помощта на собственото си семейство. Често това се състои във възможността за използване на имота, тъй като наемането му самостоятелно е значителна цена за начинаещия предприемач. Проверете дали безвъзмездното отдаване под заем на бизнес помещения трябва да се облага с ДДС.

Какво се облага с ДДС?

Съгласно чл. 5 сек. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (наричан по-долу ЗДДС), с ДДС се облага платената доставка на стоки, както и платеното предоставяне на услуги на територията на страната. Законодателят в чл. 7 сек. 1 от ЗДДС, включваше определение за доставка на стока, тоест прехвърляне на правото на разпореждане със стока като собственик.

Предоставяне на услуги (вж. чл. 8, ал. 1 от ЗДДС) е всяко предоставяне на физическо лице, юридическо лице или организационна единица без правосубектност, което не представлява доставка на стоки. Предоставянето на услуги включва още:

  1. прехвърляне на права върху нематериални активи, независимо от формата, в която е извършена правната сделка;

  2. задължение за въздържане от извършване на действие или за толериране на действие или ситуация;

  3. предоставяне на услуги в съответствие със заповед на държавен орган или субект, действащ от негово име, или по разпореждане, произтичащо от закона.

Законодателят реши, че горните дейности следва да бъдат платими. В специални случаи обаче се облага и предоставянето на безплатни услуги.

Безплатно предоставяне на услуги - облагане с ДДС

В някои ситуации предоставянето на услуги безплатно се облага с ДДС (вж. чл. 8, ал. 2 от ЗДДС). За предоставяне на услуги срещу заплащане се считат:

  1. използването на стоки, съставляващи част от предприятието на данъкоплатеца за цели, различни от стопанската дейност на данъкоплатеца, включително, по-специално, за лични цели на данъкоплатеца или неговите служители, включително бивши служители, съдружници, акционери, членове на кооперации и членове на техните домакинства , членове на органи, съставляващи юридически лица, членове на сдружение, ако данъкоплатецът е имал право, изцяло или отчасти, да намали размера на дължимия данък със сумата на данъка за получаване при придобиването, вноса или производството на тези стоки или техния компонент части;

  2. безплатно предоставяне на услуги за лични цели на данъкоплатеца или неговите служители, включително бивши служители, съдружници, акционери, членове на кооперации и членове на техните домакинства, членове на органи, съставляващи юридически лица, членове на сдружението, както и всяко друго предоставяне на услуги, свободни от такса за цели, различни от стопанската дейност на данъкоплатеца.

Разпоредбата на чл. 8 сек. 2 т. 1 от ЗДДС се ограничава само до онези безплатни услуги, които отговарят на двете изброени в него условия. Първо, това се отнася само до използването на стоки, съставляващи част от дейността на данъкоплатеца, за цели, различни от стопанската дейност на данъкоплатеца, и второ, само тези ситуации, при които данъкоплатецът е имал право на намаление на изходния данък със сумата на платения данък по входовете придобиването на въпросните стоки.

С други думи, горната разпоредба се прилага само за безплатните услуги, посочени в чл. 8 сек. 2, т. 1 от закона, които служат за цели, различни от стопанската дейност на данъкоплатеца, и следователно данъкоплатецът е имал право да приспадне данъка за получаване. Ако някое от изброените по-горе условия не е изпълнено, предоставената безплатна услуга не може да се третира като платена услуга.

Съдържанието на посочения чл. 8 сек. 2, т. 2 гласи, че за да се определи дали дадено безплатно предоставяне на услуги подлежи на данъчно облагане въз основа на тази разпоредба, е важно да се установи целта на това предоставяне. Ако безплатната услуга е част от целта на стопанската дейност, то няма да е изпълнено условието за признаване на такава безплатна дейност за платена услуга, която подлежи на данъчно облагане. Такова изявление зависи от конкретните обстоятелства, които възникват в даден случай.

Концепцията за икономическа дейност

Безвъзмездното предоставяне на услуги се облага с ДДС, ако е свързано с извършваната стопанска дейност. Понятието "стопанска дейност" е дефинирано в чл. 15 сек. 2 от ЗДДС, според който обхваща всички дейности на производители, търговци или доставчици на услуги, включително лица, добиващи природни ресурси и земеделски производители, както и дейността на лицата на свободна практика. Икономическата дейност включва по-специално дейности, състоящи се в непрекъснато използване на стоки или нематериални активи за търговски цели. Ако безплатната услуга е свързана с бизнеса, тя е облагаема.

Безплатно отдаване под заем на помещенията

Данъкоплатците често използват недвижимите имоти на своите близки безплатно. Струва си да го представим под формата на примера по-долу.

Пример 1.

Данъкоплатецът управлява голям склад. След като завършва училище, синът му също решава да се занимава с търговска дейност (онлайн магазин). Баща му решава да му заеме една от стаите в склада си. Данъкоплатецът се чуди дали горепосоченото кредитиране се облага с ДДС. В този случай кредитът е свързан с извършваната стопанска дейност и следва да се облага с ДДС.

Горното се потвърждава от индивидуалното тълкуване на директора на Данъчната камара в Катовице от 20 февруари 2017 г.:

„В светлината на гореизложеното следва да се посочи, че жалбоподателят е длъжен да обложи дейността по безплатно отдаване на дълготрайни активи в размер на 23% и да документира тази дейност с издадена фактура на съпруга, в съответствие с горното. -споменатите разпоредби. Вследствие на това заявителят ще бъде задължен да изчисли и заплати дължимия данък върху безплатното отдаване под заем на дълготрайни активи."

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Как да документираме безплатното предоставяне на услуги

Както в редакцията на Закона за данък върху добавената стойност, така и в неговите подзаконови нормативни актове, законодателят не е предвидил облагането на безвъзмездното кредитиране, равно на платеното предоставяне на услуги с намалени ставки или освобождаване от данък. Издаваме фактура с ДДС в случай на:

  1. продажба, с изключение на случаите по чл. 17 сек. 1 точки 4 и 5 и сек. 1а, в която доставчикът на услугата или доставчикът на стоки не урежда дължимия данък и фактурата, документираща тези сделки, не е издадена от получателя или купувача на стоката от името и в полза на доставчика на услуги или доставящия стоки;

  2. доставката на стоки и предоставянето на услуги, извършвани от данъкоплатец със седалище на територията на страната или постоянно място на стопанска дейност, от което се извършват тези дейности, а при липса на седалище на територията на страната и постоянно място на стопанска дейност, с постоянно място на стопанска дейност на територията на страната по местоживеене или обичайно местопребиваване, от която се извършват тези дейности, ако мястото на изпълнение е територията на:

  • на държава-членка, различна от територията на страната, и лицето, задължено да плати данъка върху добавената стойност, е купувачът на стоките или получателят на услугата и фактурата, документираща тези дейности, не се издава от този купувач или получател на услугата от името на и в полза на данъкоплатеца,

  • трета страна.