Безплатно предоставяне на услуги и освобождаване от ДДС

Обслужване На Услуги

Може да се случи да решим да предоставим безплатно определен вид услуги за конкретна фондация. Освободено ли е безплатното предоставяне на услуги от данък върху добавената стойност?

Безплатно предоставяне на услуги и ДДС

Обикновено безвъзмездното предоставяне на услуги е дейност, подлежаща на облагане с данък върху стоки и услуги, освен ако няма връзка между предоставяните услуги и дейността, извършвана от предприемача, тогава безплатното предоставяне на услуги не се облага с ДДС.

Чл.8 сек. 2 от ЗДДС
Предоставянето на услуги срещу възнаграждение се счита и за безплатното предоставяне на услуги за лични цели на данъкоплатеца или неговите служители, включително бивши служители, съдружници, акционери, акционери, членове на кооперации и членове на техните домакинства, членове на управителни органи на правната власт. лица, членове на сдружение и всяко друго предоставяне на безплатни услуги за цели, различни от стопанската дейност на данъкоплатеца”.

Пример 1.

Г-жа Доминика, едноличен търговец в областта на счетоводството, се ангажира да изготви безплатно финансов отчет за приятелска фондация. Ще може ли да се възползва от освобождаването от ДДС поради факта, че няма да получава възнаграждение за предоставената услуга?

Въпреки че г-жа Доминика се отказа от възнаграждението за услугата по изготвяне на финансови отчети за фондацията, тя е длъжна да плати ДДС върху нея. Съгласно горепосочения чл. 8 сек. 2 от Закона за данък върху добавената стойност безплатното предоставяне на услуги за цели, различни от стопанска дейност, се облага с ДДС.

Услуги по организиране на детски лагери за фондацията - кога са освободени от ДДС?

Съгласно чл. 8 сек. 1, т. 16 от Наредбата на министъра на финансите от 27 април 2004 г. за прилагане на някои разпоредби на Закона за данък върху стоките и услугите, услугите, предоставяни от лагери за деца (PKWiU ex 55.23.11), са освободени от ДДС на доколкото се извършват като част от платени и неплатени общественополезни дейности от общественополезни организации, посочени в Закона за общественополезната дейност и доброволческия труд.

В цитираната разпоредба се посочва, че услугите по организиране на детски лагери за фондацията ще бъдат освободени от ДДС, но само ако се предоставят от общественополезни организации като част от общественополезна дейност. Тогава няма значение дали тези услуги се предоставят срещу заплащане или безплатно.
Под организация в обществена полза следва да се разбира неправителствена организация (или друг субект, посочен в закона - напр. социална кооперация), която извършва общественополезна дейност в степента, посочена в закона и е получила икономическия отдел на компетентния окръжен съд. за седалището на т.нар статут на организация в обществена полза. От друга страна, общественополезни дейности следва да се разбират като общественополезни дейности, извършвани от неправителствени организации в сферата на обществените задачи, посочени в закона. Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Пример 2.

Организация в обществена полза, една от целите на която е да провежда общественополезни дейности, състоящи се в организиране на лагери за деца от домове за сираци, предоставя безплатна услуга на друга фондация. Ще бъде ли освободена от ДДС услугата организиране на лагери за деца?

Поради факта, че услугата организиране на лагер за деца се предоставя като част от общественополезни дейности от общественополезни организации, фондацията има право да приложи освобождаване от ДДС.

Пример 3.

Да приемем, че същата услуга по организиране на детски лагер се предоставя безплатно от самостоятелно заето лице при организиране на детски лагер. Ще бъде ли освободена от ДДС услугата за организиране на лагери за деца, предоставена на фондацията?

В този случай предприемачът, управляващ ЕТ, няма да може да се възползва от правото да приложи освобождаване от ДДС, тъй като не са изпълнени всички условия, а именно субектът, предоставящ услугите, не е общественополезна организация, организираща лагер за деца като част от общественополезни дейности. Предоставената от предприемача услуга (дори и безплатна услуга) на фондацията се облага с ДДС.

Обобщавайки, можем да приемем, че услугите, предоставяни безплатно на фондацията, са освободени от данък върху стоките и услугите само когато има връзка между предоставяните услуги и дейността, извършвана от предприемача.