Отдаване под наем на няколко недвижими имота и вписана еднократна сума

Обслужване На Услуги

Голяма група данъкоплатци, които получават доходи от отдаване под наем на частни недвижими имоти, решават да облагат данък под формата на регистрирана еднократна сума. Решаващо предимство на тази форма е по-ниската данъчна ставка. Основната еднократна сума се предоставя за наеми, които не се извършват като част от стопанска дейност, поради което могат да възникнат съмнения дали може да се приложи, когато данъкоплатецът предлага да наеме няколко имота. Ще се опитаме да обясним този проблем в днешната ни статия.

Наем и формуляр с фиксирана ставка

На първо място, заслужава да се отбележи, че доходите от наем могат да се квалифицират като отделен източник на доходи (член 10, параграф 1, параграф 6 от ЗДДФЛ) или като част от неземеделска икономическа дейност (член 10, параграф 1) ( 3) от ЗДДФЛ).

Съгласно чл. 9а параграф. 6 от ЗДДФЛ доходи, получени от данъкоплатците от източника по чл. 10 сек. 1, ал. 6 се облагат с данък на принципите, определени в този закон, освен ако данъкоплатците не подадат до компетентния началник на данъчната служба писмена декларация за избор на данъчно облагане под формата на еднократна сума върху регистрирания доход. Заслужава да се отбележи също, че съгласно чл. 2 клауза 1а от ЗДДФЛ физическите лица, които получават приходи от наем, пренаем, лизинг, пренаем или други договори от подобен характер, ако тези договори не са сключени като част от неземеделска стопанска дейност, могат да плащат еднократно. сума от регистрираните приходи.

Еднократната сума върху регистрираните приходи е достъпна само за лизингови договори, които не се извършват като част от бизнес дейности.

Отдаване под наем на няколко недвижими имоти и стопанска дейност

Съгласно чл. 6 сек. 1а от Закона за фиксираното облагане с еднократен данък върху отчетените приходи се прилага и за парите и паричните стойности, получени или предоставени на данъкоплатеца през календарната година и стойността на получените обезщетения в натура или други безплатни обезщетения по договор за лизинг, пренаем, лизинг, договор за пренаем или други подобни споразумения. Съгласно чл. 12 сек. 1 точка 3 лит. а) от закона, еднократната сума върху регистрираните приходи възлиза на 8,5% от приходите до сумата от 100 000 PLN, а при излишъка над тази сума, еднократната сума върху регистрираните приходи възлиза на 12,5% от приходите.

Съдържанието на горните разпоредби ясно показва, че еднократната сума е налична само когато доходът от наем може да се класифицира като източник на доходи, посочен в чл. 10 сек. 1 т. 6 от ЗДДФЛ, т.е. частен наем. От друга страна, ако се установи, че наемът се извършва при условия, указващи икономическа дейност, това автоматично изключва възможността за избор на еднократна форма.

Както четем в чл. 4 сек. 1, т. 12 от ЗДДФЛ, когато се споменава икономическа дейност, тя следва да се разбира в контекста на определението, съдържащо се в ЗДДФЛ. Въпреки това, съгласно чл. 5а, точка 6 от ЗДДФЛ обхваща, наред с другото, доходоносна дейност, състояща се в използването на вещи (включително недвижими имоти), извършено от свое име, независимо от резултата, организирано и непрекъснато.

В контекста на представеното определение възниква въпросът дали физическо лице, наемащо няколко частни недвижими имоти, извършва организирана и непрекъсната стопанска дейност, която изключва регистрирана еднократна сума. Тук е редно да се подчертае, че за да се счита дадена дейност за икономическа, всички гореспоменати характеристики трябва да бъдат изпълнени съвместно. Отдаването под наем на недвижими имоти със сигурност е печелившо и непрекъснато. В същото време човек трябва да се замисли върху концепцията за организация. Става дума за степента и структурата на лизинга, което прави дейностите подобни на характеристиките на субект, действащ като професионалист. Ако признакът на организирана дейност не се появи, тогава не може да се каже, че е икономическа дейност.

Интересното е, че трябва да се отбележи, че разпоредбите изобщо не поставят квалификацията за отдаване под наем на бизнес в зависимост от броя на наетите имоти.От ключово значение са единствено предпоставките за икономическа, непрекъсната и организирана дейност.

Например, в тълкуването на директора на Националната данъчна информация от 26 юни 2018 г. беше посочено:

„В същото време трябва да се отбележи, че нито видът, нито броят на наетите помещения са предпоставка, която е абсолютно определяща за квалифициране на получените доходи от наем към конкретен източник на доходи. В разпоредбите на ЗДДФЛ законодателят не е посочил, че това са единствените и крайни предпоставки, определящи квалифицирането на този вид имотна облага към конкретен източник на доходи. Решаващи са всички факти по даден случай, а не изборът, направен от данъкоплатеца”.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Струва си да се обърне внимание и на тълкуването на директора на Националната данъчна информация от 19 декември 2018 г., в което директно е посочено, че отдаването под наем на няколко частни недвижими имоти може да използва формуляр с фиксирана ставка:

„Описанието на бъдещото събитие, представено в приложението, показва, че сте продали къща в Норвегия и с получените средства сте закупили апартаменти, които след това възнамерявате да наемете. В момента сте закупили пет апартамента, единият от които вече е отдаден под наем. (...)

Наемът също няма да се извършва непрекъснато и няма да е постоянен, а по-скоро периодичен, тъй като сключвате договори за годишни периоди и е трудно в момента да се предвиди дали апартаментите ще се отдават под наем след този период, който зависи главно от търсенето на Nope. (...) В този случай ще можете да продължите да се възползвате от данъчно облагане на приходите, получени по тази сметка при условията, посочени в чл. 6 сек. 1а от Закона за единния данък върху доходите върху определени приходи, получени от физически лица, т.е. под формата на еднократна сума върху отчетените приходи”.

Като се има предвид съдържанието на посочените тълкувания, може да се приеме, че отдаването под наем на няколко недвижими имота също се ползва от фиксирано облагане. Защото ако наемът не представлява дейност, която показва критериите за организация, това не е доход от неземеделска икономическа дейност, а доход от наем по чл. 10 сек. 1 т. 6 от ЗДДФЛ. Следователно той дава основание за използване на регистрираната еднократна сума, която е предназначена само за частни лизингови отношения. Броят на помещенията, които се отдават под наем, не оказва влияние върху факта, че те се наемат като част от стопанска дейност. Важно е да се оцени изпълнението на предпоставките за доходоносна, непрекъсната и организирана дейност. В случай на лизинг най-важният фактор е подредбата. Струва си да се отбележи, че данъчните власти приемат възможността за облагане на няколко частни недвижими имоти с фиксирана ставка. Естествено, трябва да се има предвид, че всеки случай на конкретен данъкоплатец следва да се разглежда индивидуално и да се преценяват фактическите обстоятелства. Трябва обаче да се помни, че самият критерий за броя на наетите имоти не е решаващ фактор.