Ежедневен и средноседмичен извънреден труд – какъв е техният лимит?

Обслужване

Работата извънредно означава, че се занимаваме с извънреден труд, за който служителят трябва да получи компенсация под формата на свободно време или допълнително възнаграждение. Често работодателите имат проблеми с определянето кога възникват извънредните часове в резултат на превишаване на дневните и средните норми за работно време. Прочетете колко дневен и среден седмичен извънреден труд може да бъде.

Ежедневен извънреден труд

Работата, извършена над нормите на работното време, приложими за служителя, както и над удълженото дневно работно време, произтичащо от приложимата за служителя система и графика на работното време, водят до ежедневен извънреден труд. За повечето служители извънреден труд ще настъпи след надвишаване на 8-часовия стандарт на ежедневното работно време.

Среден седмичен извънреден труд

Извънредният труд поради превишаване на средния седмичен стандарт на работно време се извършва, когато служител в даден период на уреждане работи повече от средно 40 часа седмично, тъй като това е приложимият стандарт на седмичното работно време. Извънреден труд, произтичащ от превишаване на средната седмична норма на работно време - резултат от работа в почивен ден, в резултат на което служителят не е получил обезщетение под формата на ден или отпуск от работа. Определянето дали е надвишена средната седмична норма на работно време се извършва след края на периода на уреждане, тъй като само тогава може да се съпостави броят на реално отработените часове от служителя с нормите на работното време, приложими в даден период на уреждане.

В Кодекса на труда не е посочено как да се определят тези нарушения. За целта може да се използва методът, определен от Националната инспекция по труда. Според Националната инспекция по труда броят на извънредните часове, произтичащи от надвишаване на нормите за средноседмично работно време, се определя, както следва:

  • броят на работните часове, планирани за даден период на сетълмент, се изважда от действително отработените часове в даден период на сетълмент, ако резултатът е положителен, тогава
  • броят часове, произтичащи от извънреден труд в резултат на превишаване на дневното работно време (или неговия удължен период), се изважда от резултата, получен по този начин,
  • Така полученият брой работни часове изразява броя на извънредните часове в резултат на надвишаване на нормите за средно седмично работно време.

Пример 1.

Служителят е нает на пълен работен ден в основната система от понеделник до петък в 1-месечен референтен период. За периода май 2018 г. е работил общо 192 часа, в това число 160 часа според измерението, 16 часа извънреден труд дневно и 16 часа в 2 свободни съботи (по 8 часа), за които не е получавал почивни дни.

Определяне на средните седмични превишения:

  • 192 ч. (брой действително отработени часове през май) - 160 часа (приложимото работно време в периода на сетълмент, включително май-юни тази година) = 32 часа,
  • 32 ч - 16 часа (часове извънреден труд за дневни превишения) = 16 часа (средно седмично извънреден труд).

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Обезщетение за извънреден труд

По правило за извънреден труд, освен нормалното възнаграждение, служителят има право на допълнително възнаграждение или отпуск.

Размерът на надбавката зависи от деня или часа на извънреден труд. За извънреден труд се дължи надбавка в размер на 100% от трудовото възнаграждение за:

  • през нощта,
  • в неделя и официални празници, които трябва да бъдат почивни дни за работника или служителя в съответствие с графика на работното време, приложим за него,
  • в почивен ден, предоставен на служител срещу работа в неделя или на празник
  • за превишаване на средния седмичен стандарт на работно време,
  • в други случаи се дължи надбавка в размер на 50% от трудовото възнаграждение, тоест на практика за ежедневен извънреден труд, ако не е паднал през нощта.

Възможно е също да се даде отпуск на служителя в замяна на извънреден труд. В този случай служителят вече няма право на 50% или 100% бонус. Броят часове, на които служителят има право на свободно време, зависи от това дали е предоставено по искане на служителя или само по инициатива на работодателя. В първия случай броят на почивните часове трябва да бъде равен на броя на отработените извънредни часове (1: 1) и такова време за почивка може да бъде предоставено и след края на периода на уреждане. Във втория случай работодателят трябва да предостави отпуск до края на референтния период, в който е възникнал извънреден труд, като продължителността му трябва да бъде половината от броя на отработените извънредни часове (1: 1,5).