Покупка на недвижим имот от търг на съдебен изпълнител и приспадане на ДДС

Обслужване На Услуги

Купувачът-предприемач се интересува от възможността за приспадане на данък върху данните. Това правило важи и за облагаемата доставка на недвижими имоти. Интересен и заслужаващ обяснение проблем може да бъде въпросът за възможността за приспадане на ДДС чрез закупуване на недвижим имот от търг на съдия-изпълнител. Различава ли се тази форма от обикновен договор за продажба? Купувачът все още има ли право на приспадане на данъка за доставка? Ще се опитаме да изясним тези съмнения в тази статия.

Покупка на недвижим имот от търг на съдебен изпълнител и естеството на продажбата

На първо място следва да се посочи, че на основание ЗДДС в качеството на платец се явява съдебният изпълнител, който продава чрез търг от съдебния изпълнител. Съгласно чл. 18 от ЗДДС съдебните изпълнители, извършващи изпълнителни дейности по смисъла на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс, са платци на данъка върху доставката - извършена по изпълнителното производство - на стоки, собственост или държани от длъжника в нарушение на приложими разпоредби.

Кой е данъкоплатецът? Тъй като определението в чл. 8 от Данъчната наредба платецът е физическо лице, юридическо лице или организационна единица без правосубектност, задължена съгласно разпоредбите на данъчния закон да изчислява и събира данък от данъкоплатеца и да го внася на данъчния орган в срок.
Вследствие на това платецът (съдебният изпълнител) доставя стоките, принадлежащи на данъкоплатеца (длъжника) и ако такава доставка е обложена с данък, платецът изчислява размера на ДДС, събира го и го внася по съответната сметка на данъчната служба. Трябва да се помни, че такава необичайна ситуация възниква в случай на извършване на изпълнителни дейности. При продажба на недвижим имот чрез изпълнителни действия съдебният изпълнител доставя стоката, принадлежаща на длъжника. Но с уговорката, че съдебният изпълнител действа като платец, защото той е задължен по съдържанието на ЗДДС да изчисли дължимия данък, да го събере и внесе в данъчната служба.

Придобиване на недвижим имот от търг на съдия-изпълнител и условията за приспадане на данък за получаване

А какви са изискванията за правото на приспадане на данъка за получаване? Съгласно чл. 86 сек. 1 от ЗДДС, доколкото стоките и услугите се използват за извършване на облагаеми дейности, данъкоплатецът по чл. 15 от закона, има право да намали размера на дължимия данък с размера на данъка за получаване.

Освен това трябва да се припомни, че в съответствие с чл. 86 сек. 2, т. 1 от закона, размерът на данъка по входен данък е сборът от данъчните суми, получени от фактурите, получени от данъкоплатеца за:

  • покупка на стоки и услуги,
  • да извършите цялото или част от плащането преди закупуване на стоката или предоставяне на услугата.

В резултат на това правото на приспадане на ДДС възниква, когато купувачът извършва облагаема стопанска дейност и има фактура, която съдържа сумата на данъка за приспадане на извършената покупка.

Когато анализирате покупката на недвижим имот от търг на съдия-изпълнител, си струва да разгледате въпроса за фактурите.Съгласно общото правило продавачът е длъжен да издаде фактура, документираща доставката на стоката. За търга на съдебния изпълнител обаче важат различни правила. А именно, както е посочено в чл. 106в, т. 2 от ЗДДС, фактури, документиращи доставката на стоките по чл. 18, за които длъжникът има данъчно задължение, се издават от името и за сметка на длъжника от съдебни съдебни изпълнители, извършващи изпълнителни дейности по смисъла на Гражданския процесуален кодекс.
Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Освен това в светлината на чл. 106e параграф. 1 точка 20 от горното акт, в горния случай фактурата следва да съдържа името и адреса на органа по изпълнението или името и фамилията на съдебния изпълнител и неговия адрес, а на посоченото за данъкоплатеца място - името и фамилията или името на длъжника и неговия адрес. Съгласно чл. 106 g от параграф 1. 2 по-горе от закона в случая по чл. 106в фактурата се издава в три екземпляра, единият от които се издава на купувача, другият се оставя в документацията й от издателя, а третият - на длъжника.

Като се има предвид изложеното, следва да се посочи, че в рамките на изпълнителната дейност съдебният изпълнител доставя стоката от името на данъкоплатеца. Продажбата се отнася до имуществото на длъжника и ако в разпоредбите на акта е посочено, че такава доставка подлежи на облагане с данък, съдебният изпълнител е длъжен да издаде фактура, документираща продажбата и съдържаща размера на дължимия данък. В случай на продажба на недвижим имот чрез търг за съдия-изпълнители, съдебният изпълнител е този, който издава фактурата от името и за сметка на длъжника.

Следва обаче да се подчертае, че издадената от съдебния изпълнител фактура има същата правна сила като обикновена фактура. Това означава, че ако купувачът на недвижимия имот е активен платец на ДДС и закупи недвижимия имот на търг на съдия-изпълнител, той има право да приспадне данъка за внасяне въз основа на издадена от съдебния изпълнител фактура.

Тази позиция се потвърждава, между другото, от тълкуване на директора на Националната данъчна информация

от 04.06.2019 г. 0111-KDIB3-3.4012.105.2019.2.MS: „Фактури, документиращи покупката на въпросните машини, са издадени на жалбоподателя от съдебни изпълнители, които са продали собствеността на длъжниците. Издадените от съдебни изпълнители фактури показват сумите на ДДС, които са преведени в данъчната служба. Поради това следва да се посочи, че в настоящия случай са налице условията, посочени в чл. 86 сек. 1 от ЗДДС, обуславяща правото на намаляване на изходния данък с данък по вход, тъй като Заявителят е регистриран, активен данъкоплатец на данък върху добавената стойност, а закупените от него машини ще се използват за извършване на дейности, облагаеми с ДДС. Следователно позицията на заявителя, че той има право да приспада ДДС, произтичащ от фактури с ДДС, документиращи покупката на машините, посочени в заявлението, следва да се счита за правилна”. Придобиването на недвижим имот чрез търг на съдебен изпълнител дава същото право на приспадане на ДДС като класическата доставка на стоки между двама активни платци на ДДС. В това отношение се прилагат същите правила по отношение на данъчното приспадане.

Обобщавайки нашите съображения, следва да се отбележи, че закупуването на недвижим имот на търг на съдебен изпълнител предполага проверка на стандартни помещения по отношение на правото на приспадане на ДДС. Фактът, че доставката на стоки се извършва като част от търг на съдия-изпълнител и е документирана с издадена от съдебния изпълнител фактура, не оказва влияние върху приспадането на данъка за доставка.