Можете да проверите дали изпълнителят е регистриран по ДДС

Обслужване На Услуги

От 2015 г. предприемачите имат възможност да проверяват контрагентите си по отношение на регистрация по ДДС. Това е особено важна функция за данъкоплатците, които продават стоки по процедурата за обратно начисляване на ДДС. Разберете как да проверите дали даден изпълнител е регистриран по ДДС!

Данъчен портал - Изпълнителят регистриран ли е по ДДС?

Предприемачите могат да проверят дали техните купувачи са активни по ДДС. На сайта на данъчния портал на Министерството на финансите е достатъчно да въведете данъчния идентификационен номер (НИП) на клиента в съответното поле.

По този начин запитващият ще получи едно от трите налични съобщения:

  • Лицето с предоставения данъчен идентификационен номер NIP не е регистрирано като платец на ДДС,
  • Лицето с предоставения данъчен идентификационен номер NIP е регистрирано като активен данъкоплатец по ДДС,
  • Лицето с даден данъчен идентификационен номер NIP е регистрирано като освободен от ДДС данъкоплатец.

Освен това на екрана ще се покаже датата на проверка. Не е възможно обаче да се провери от кога контрагентът е регистриран по ДДС. Важно е, че услугата ви позволява да отпечатате полученото съобщение за състоянието на субекта по ДДС в даден ден на проверка.

Услугата за проверка на ДДС статута на изпълнителя е достъпна като част от новия канал за комуникация между данъчната администрация и данъкоплатците.

Статус на контрагента и транзакции, извършени по процедурата за обратно плащане

Услугата за проверка на статуса на изпълнителя е насочена предимно към предприемачи, използващи механизма за обратно начисляване по отношение на чувствителни стоки (т.е. изброени в приложение 11 към ЗДДС). Това се дължи на факта, че от 1 юли 2015 г. беше въведена съществена промяна в тази процедура. Съгласно изменението на посочения закон може да се прилага тази процедура за уреждане на ДДС от купувача, при условие че купувачът е активен платец на ДДС. По този начин състоянието му може да се провери чрез системата, предоставена от Министерството на финансите.

Статус на изпълнител и облекчаване на лоши задължения

Съгласно чл. 89а от ЗДДС, предприемачът може да коригира данъчната основа и дължимия данък за доставка на стоки или услуги на територията на страната при вземания, чиято невъзстановимост е била вероятна (не е уредена от изпълнител в рамките на 150 дни от датата, посочена във фактурата). Въпреки това данъкоплатецът може да се възползва от облекчаване на лош дълг при определени условия. При това положение от решаващо значение е купувачът към датата на подаване на декларацията, в която е показано облекчението, да е регистриран като активен платец на ДДС, който не е в ход на производство по несъстоятелност или ликвидация. Можете да го проверите на сайта на Министерството на финансите.

Трябва обаче да се помни, че данъкоплатците все още могат да използват проверката на статуса чрез удостоверение от данъчната служба или по телефона.