Ликвидатор на дружество с ограничена отговорност - кой може да стане такъв?

Обслужване

Частно дружество с ограничена отговорност. може да прекрати своето правно и икономическо съществуване в резултат на прекратяване. Въпреки това, за да се прекрати дружеството, е необходимо да се извърши целият процес на ликвидация. За това се грижат назначените за това ликвидатори. Предмет на анализа на тази статия ще бъде ликвидаторът на дружеството с ограничена отговорност. Каним ви да прочетете!

Ликвидация на дружество с ограничена отговорност

Преди обаче да преминем към самите ликвидатори, първо трябва да се обясни как се ликвидира дружеството. В тази връзка следва да се позовава на чл. 270 от ТЗ, който сочи, че прекратяването на дружеството е причинено от:

  1. причините, предвидени в устава;

  1. решение на акционерите за прекратяване на дружеството или преместване на седалището на дружеството в чужбина, потвърдено с нотариален протокол;

  • в случай на дружество, чийто договор е сключен по образец на договор, също решение на съдружниците за прекратяване на дружеството с квалифициран електронен подпис или доверен подпис от всички партньори;

  1. обявяване в несъстоятелност на дружеството;

  1. други причини, предвидени в закона.

Съгласно чл. 272 от ТЗ прекратяването на дружеството става след ликвидация, при заличаване на дружеството от регистъра. Следователно, както следва от гореспоменатите разпоредби, процесът по ликвидация е необходим за прекратяване на дружеството с ограничена отговорност. Самото прекратяване става, когато дружеството бъде заличено от регистъра. Резултатът от ликвидацията е прекратяването на дружеството с ограничена отговорност. Последният елемент от този процес е премахването на дружеството от Националния съдебен регистър.

Кой може да бъде ликвидатор?

Първо, нека обясним кой може да стане ликвидатор на дружество с ограничена отговорност. Отговорът на този въпрос следва да се намери в чл. 18 от Кодекса на търговските дружества. Разпоредбата сочи, че ликвидатор може да бъде само пълно дееспособно физическо лице, което не е осъждано с влязла в сила присъда за престъпления, посочени в разпоредбите на глави XXXIII-XXXVII от НК и в чл. 585, 587, 590 и 591 от закона. Забраната отпада с изтичането на петата година от датата на влизане в сила на присъдата, освен ако присъдата не е била заличена по-рано. Трябва да се помни, че само физическо лице, което не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпленията, изброени в чл. 18 от Кодекса на търговските дружества.

Ликвидатор на дружество с ограничена отговорност - техните права и задължения

Лица, упълномощени да ликвидират дружество с ограничена отговорност има ликвидатори. Както става ясно от съдържанието на чл. 276 от ТЗ членовете на управителния съвет са ликвидаторите, освен ако в устава или решението на акционерите е предвидено друго.Начинът на представляване на дружеството в ликвидация е посочен в устава, решението на акционерите или съдебно решение. Във всеки случай съдът може да промени начина на представяне на дружеството при ликвидация.Освен ако в устава не е предвидено друго, ликвидаторите могат да бъдат освободени по решение на акционерите. Назначените от съда ликвидатори могат да бъдат освободени само от съда; ако съдът реши да прекрати дружеството, той може да назначи и ликвидатори.

Следователно от представената разпоредба следва, че имаме два начина за назначаване на ликвидатори. Това по правило са членове на управителния съвет на дружеството или лица, назначени на тази длъжност от съда, в ситуация, когато съдът реши да прекрати дружеството.

Назначаването на ликвидатори налага и задължението за докладване на този факт пред компетентния съд по вписванията. Както следва от съдържанието на чл. 277 от ТЗ пред съда по вписванията следва да се докладват: откриването на ликвидацията, фамилните имена и имената на ликвидаторите и техните адреси, начинът на представляване на дружеството от ликвидатори и промените в това отношение, дори ако нищо не се е променило. в настоящото представителство на дружеството. Всеки ликвидатор има право и задължение да направи уведомление.Вписването на определени от съда ликвидатори и отстраняването на освободените от съда ликвидатори става служебно. Ликвидатор на дружество с ограничена отговорност има член на управителния съвет или определено от съда лице. Имената, фамилните имена и адресите на ликвидаторите подлежат на оповестяване в Националния съдебен регистър.

Обхватът на дейност на ликвидаторите

Кодексът на търговските дружества описва множество задължения на ликвидаторите и определя обхвата на тяхната дейност по време на самата ликвидация.

На първо място, съгласно чл. 279 от ТЗ ликвидаторите уведомяват за прекратяването на дружеството и откриването на ликвидация, като призовават кредиторите да предявят вземанията си в тримесечен срок от датата на съобщението. Освен това, съгласно чл. 281 от Кодекса на търговските дружества ликвидаторите изготвят ликвидационния начален баланс. Ликвидаторите представят този баланс на събранието на акционерите за одобрение. След края на всяка финансова година ликвидаторите следва да представят отчет за своята дейност и финансови отчети на събранието на акционерите.

Освен това, както е предвидено в чл. 282 от Кодекса на търговските дружества ликвидаторите следва да прекратят ежедневната дейност на дружеството, да събират задължения, да изпълняват задължения и да осребрят имуществото на дружеството (ликвидационни дейности). Те могат да инициират нови интереси само когато е необходимо за приключване на висящи дела. Недвижим имот може да се продава чрез публичен търг, а безвъзмездно - само по решение на акционерите и на цена не по-ниска от определената от акционерите.

Нека посочим и компетенциите на ликвидаторите. Съгласно чл. 283 от ТЗ ликвидаторите имат право да водят дела и да представляват дружеството в рамките на своите правомощия.Ограниченията на правомощията на ликвидаторите нямат правно действие спрямо трети лица. По отношение на трети лица, действащи добросъвестно, действията, предприети от ликвидатори, се считат за действия по ликвидация.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

От това следва, че обхватът на дейността на ликвидатора е много обширен. На първо място се забелязва, че те управляват ежедневния бизнес на компанията и я представляват.Струва си да се добави, че на основание чл. 280 от Кодекса на търговските дружества за ликвидаторите се прилагат разпоредбите за членовете на управителния съвет, освен ако в правилника е предвидено друго.

Както посочихме в началото на статията, процедурата по ликвидация е насочена към прекратяване на дружеството с ограничена отговорност.

Следователно, след одобряване от събранието на акционерите на финансовия отчет към деня, предхождащ делбата между акционерите на имуществото, останало след удовлетворяване или обезпечение на кредиторите (ликвидационен протокол) и след приключване на ликвидацията, ликвидаторите следва да обявят ги в седалището на дружеството и го подава в съда по вписванията, с едновременно заявление за заличаване на дружеството от регистъра (чл. 288 ТД). Ликвидаторът допълнително уведомява компетентната данъчна служба за прекратяването на дружеството, като предоставя копие от протокола за ликвидация. Действия на ликвидатора sp.z o.o. Те са насочени основно към прекратяване на текущите интереси на дружеството, събиране на задължения, изпълнение на задължения и осребряване на имуществото на дружеството. Това са ликвидационни дейности, за които се назначава ликвидатор. Отчитайки предходните съображения, можем да посочим, че начинът на назначаване и обхватът на дейностите по ликвидация са много точно определени в разпоредбите на Кодекса на търговските дружества. Лицата, назначени на тази длъжност, трябва обаче да имат предвид, че основното задължение на ликвидатора е да иска прекратяване на дружеството с ограничена отговорност. и предварителното удовлетворяване на кредиторите.