Обратен лизинг - възможни промени в уреждането на ДДС

Обслужване На Услуги

Обратният лизинг е чудесен начин да подобрите финансовата ликвидност на вашата компания. Правилата за уреждане на обратния лизинг въз основа на ДДС са особено полезни за данъкоплатците, които имат дълготрайни активи с висока пазарна стойност, от които не желаят да се отърват напълно. Методът за уреждане на ДДС при сделки с обратен лизинг може скоро да се промени поради решението на СЕС през март 2019 г. Какви промени можем да очакваме? Отговорете в тази статия.

Какво е обратен лизинг?

Лизингът като една от най-популярните форми на финансиране може да има различни форми. Освен финансов и оперативен лизинг има и обратен лизинг. Състои се от:

  • продажба от предприемач на собствени активи на лизингова компания;
  • сключване на лизингов договор с това лизингово дружество за същата вещ (предишно продадена), която данъкоплатецът приема за ползване в дружеството за срока, определен в договора;
  • в резултат на продажбата собственикът на имота се сменя, но обектът все още се ползва от предприемача при условията на договора за лизинг.

Обратният лизинг може да се основава на оперативен или финансов лизинг. При оперативния лизинг наетият предмет е в собственост на лизингодателя, като предприемачът включва като данъчно признати разходи само лизинговите вноски, от които има право на приспадане на ДДС. Ако обратният лизинг се основава на принципите на финансовия лизинг, тогава наетият обект се признава в регистъра на дълготрайните активи, а данъчно признатите разходи на предприемача са отписване на амортизация. Предприемачът има право да приспадне изцяло ДДС в месеца на сключване на договора за лизинг.

Какви са ползите от обратния лизинг?

Обикновено сделките с обратен лизинг се сключват с цел подобряване на финансовата ликвидност на компанията. Благодарение на такава транзакция се освобождават средства, замразени в дълготрайни активи, което дава на компанията капитал, който може да бъде изразходван за инвестиции или предотвратяване на дълг. Вярно е, че договорът за обратен лизинг води до продажба на наетия актив на лизинговата компания, но тази вещ все още се използва от първоначалния собственик. На практика това означава, че въпреки продажбата, данъкоплатецът продължава да ползва същия обект, но престава да бъде негов собственик със сключването на договора. Трябва да имате предвид, че лизинговите компании могат да начисляват допълнителни комисионни за това, включени в месечните лизингови вноски, което може да направи обратния лизинг нерентабилен. Въпреки това по отношение на данъчното облагане могат да се отбележат значителни ползи. Обратният лизинг може да се използва в случай на:
-автомобили;
-машини;
- недвижим имот.

ДДС обратен лизинг

По правило обратният лизинг може да се отнася за различни видове активи, но най-трудно при отчитане на този вид транзакция по отношение на ДДС може да бъде причинен от обратния лизинг на лек автомобил.

Приспадане на ДДС при покупка на лек автомобил

При вземане на решение за покупка на лек автомобил за фирма данъкоплатецът има право да приспадне 50% от ДДС от фактурата по ДДС, документираща покупката. Останалата част от ДДС, която не е приспадна, става данъчно призната цена на предприемача. Пълният размер на ДДС може да бъде приспаднат само ако автомобилът се използва само за служебни цели и след извършване на допълнителни формалности, като:

  • управление на километража заедно със записите на гишетата;
  • регистрация на МПС по формуляр ДДС-26 в 7-дневен срок от датата на извършване на разходите;
  • изготвяне на правилник за ползване на МПС във фирмата.

Освен това по чл. 86а параграф 5 от ЗДДС се дължи пълно приспадане на ДДС по отношение на закупените с цел препродажба автомобили, при условие че препродажбата, продажбата или възмездното използване на тези превозни средства е предмет на дейност на данъкоплатеца.

На практика се случва предприемачи да закупят лек автомобил с пряко намерение да го препродадат на лизингова компания и да сключат договор за обратен лизинг. Тогава може да изглежда, че покупката на лек автомобил с цел препродажба има право да приспадне 100% ДДС при покупката на такова превозно средство без допълнителни формалности. Въпреки това трябва да бъде изпълнено допълнително условие относно предмета на дейност, който е продажба на автомобили. Данъкоплатец, който не извършва дейност, свързана с продажба на автомобили и е закупил лек автомобил за препродажба на лизингова компания, има право да приспадне 50% ДДС от направените разходи за закупуване на автомобила, освен ако не отговаря на горепосочените условия.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Продажба на автомобил и сключване на договор за обратен лизинг и ДДС

При сключване на договор за обратен лизинг на база ДДС има две облагаеми дейности – доставка на стоки и продажба на услуги. При продажба на дълготраен актив, т.е. доставка на стоки, използвани за облагаема дейност, въпреки липсата на право на пълно приспадане на ДДС при закупуване на МПС, предприемачът е длъжен да обложи продажбата със ставката на ДДС за дадените стоки. При автомобилите е 23% ДДС.

Когато се продаде лек автомобил, предназначението му се променя от смесена употреба (частна и служебна) за използване единствено за бизнес цели. По чл. 90б от ЗДДС предприемачът има право да коригира внесения данък пропорционално на оставащия период на корекция. Периодът на корекция се основава на стойността на превозното средство. За автомобили с начална стойност:

  • под 15 000 PLN периодът за корекция е 12 месеца;
  • над 15 000 PLN, периодът на корекция е 60 месеца.

На практика това означава, че към момента на продажбата данъкоплатецът има възможност да възстанови целия или част от неприспадания ДДС пропорционално на оставащия период на корекция. Подробности за това как да направите корекции на данъка по входен данък за сметка на промяна в предназначението на превозното средство са описани в статията: Промяна на употреба на автомобил и корекция на ДДС Втората облагаема дейност е продажбата на лизингови услуги от лизинговата компания на продавача на автомобили. За месечните лизингови вноски се издава фактура с начисления ДДС.

Този начин на документиране на сделките с обратен лизинг води до това, че данъкоплатецът и лизинговата компания имат право да приспадат ДДС от фактурите на другия. Доскоро тази практика беше широко използвана и приета от данъчните власти.

Възможни промени в уреждането на обратен лизинг

Пробив в метода за уреждане на обратния лизинг се дължи на решението на Съда на Европейския съюз от 27 март 2019 г., Закон C-201/18, което поставя под съмнение прилаганите досега практики за уреждане на ДДС за този вид сделки . Според СЕС обратният лизинг е сделка, насочена единствено към увеличаване на финансовата ликвидност на дружеството и трябва да се третира като една финансова услуга. Според СЕС стоките не се доставят по ДДС, тъй като лизингополучателят, който закупува лизинговия актив от предприемача, няма пълно право да се разпорежда с него като собственик.

Важно е, че финансовите услуги подлежат на освобождаване от ДДС. Следователно фактурите, документиращи такива транзакции, няма да дават право на приспадане на ДДС.

В момента Министерството на финансите работи по унифициране на правилата за обратен лизинг, така че данъкоплатците да нямат съмнения относно начина на данъчно облагане на подобни сделки. Скоро можем да очакваме обща интерпретация, която ще изясни горните съмнения.