Комбиниране на освобождаване от субективен и обективен касов апарат

Уебсайт

Предприемачите, които продават на физически лица, са длъжни да регистрират този факт в касата. При определени обстоятелства обаче е възможно да се възползвате от освобождаването от касата от субективен или обективен характер. В тази статия ще разгледаме дали е възможно да се комбинират тези два вида изключения.

Задължение за отчитане на продажбите на касата

В началото нека отбележим, че в съответствие с чл. 111 сек. 1 от ЗДДС данъкоплатците, които продават на физически лица, които не извършват стопанска дейност, и земеделски стопани с фиксирана ставка са длъжни да водят отчет за продажбата с помощта на касови апарати. Същевременно ЗДДС предвижда делегиране на министъра на финансите да издаде нормативен акт, с който определени групи данъкоплатци могат да бъдат освободени от това задължение. Този закон е Наредба на министъра на финансите от 28 декември 2018 г. за освобождаване от задължението за водене на отчетност с използване на касови апарати. Както вече отбелязахме в началото, регламентът дефинира два вида изключения: обективни и субективни.

Обективно освобождаване от касата

Първият от тях се отнася до предмета на дейност и е описан в § 2 от наредбата, където можем да прочетем, че дейностите, изброени в приложението към наредбата, се освобождават от задължението за регистриране в дадена данъчна година, но не по-дълго от до 31 декември 2021г. По отношение на някои дейности, изброени в приложението към регламента, изключенията от касов апарат се прилагат в съответствие с условията, определени в това приложение. Състои се от две части. Част I се занимава с доставката на стоки или предоставянето на услуги, чийто предмет са стоки или услуги, изброени в 33 позиции. Част II, от друга страна, обхваща продажбите, свързани със специфични дейности.

Имайте предвид, че горното освобождаване не е ограничено от обема на оборота. Следователно, ако данъкоплатецът извършва дейностите, посочени в приложението, той се ползва от описаното освобождаване от касата, независимо от размера на продажбите.

Първият вид освобождаване от задължението за отчитане на продажбите с касов апарат е обективното освобождаване, което се прилага за стоки и услуги, строго посочени в приложението и не е ограничено от обема на оборота.

Предмет освобождаване от касата

Вторият тип освобождаване от касата, описан в наредбата, е определен като персонален. То беше уредено в § 3 гл. 1, т. 1, където е посочено, че данъкоплатците, чийто оборот в полза на физически лица, които не извършват стопанска дейност, и земеделски стопани с фиксирана ставка не надвишава предходната година от задължението за отчитане през дадена данъчна година, но не по-дълго от до 31 декември 2021 г. сумата на данъка от 20 000 PLN, а в случай на данъкоплатци, които започват доставка на стоки или услуги на физически лица, които не извършват стопанска дейност и еднократни земеделски стопани през предходната данъчна година, ако оборотът по тази сметка е не надвишава, пропорционално на периода на извършване на тези дейности през предходната данъчна година, сумата от 20 000 PLN.

Следователно в случая не е важно какъв вид дейности извършва данъкоплатеца, а определянето на обема на оборота става решаващо. Ако тази стойност не надвишава 20 000 PLN, предприемачът се възползва от освобождаването от задължението да регистрира оборота в касата.

Вторият вид освобождаване от касата е субективното освобождаване, което се определя на база оборота. Наредбата за освобождаване от задължението за водене на записи с използване на касови апарати въвежда лимит от 20 000 PLN.

Възможно ли е да се комбинират и двете изключения от касата?

Вече познаваме две основни категории освобождаване, достъпно за данъкоплатците. Сега нека помислим дали е възможно един предприемач да бъде освободен от касата както поради оборота, така и поради вида на извършваните дейности.Да приемем, че предприемачът извършва частично дейностите, изброени в приложението към регламента (така че в това отношение той може да се възползва от обективното освобождаване), докато останалата част извършва други услуги, чиято стойност обаче не надвишава PLN 20 000 оборота. В такъв случай възможно ли е да се приложи комбинирано освобождаване субект-обект?

За да се отговори на този въпрос, си струва да се обърне внимание на уредбата, съдържаща се в § 3 т. 1 точка 3 от наредбата. Тази разпоредба гласи, че данъкоплатците, които доставят стоки или предоставят услуги, освободени от задължението за регистрация, изброени в част I от приложението към наредбата, са освободени от задължението да се регистрират в касата, където делът от оборота, дължащ се на дейности, освободени от задължението за регистриране, изброено в част I от приложението към наредбата, в общия оборот на данъкоплатеца в полза на физически лица, които не извършват стопанска дейност и земеделски стопани с фиксирана ставка, наричан "процент от оборота", в предходната данъчна година е над 80%.

Възможно е да се възползвате от освобождаването субект-обект в случай, че делът на оборота за дейностите, освободени от обекта и изброени в част I от приложението към регламента, е над 80%.

Пример 1.

Данъкоплатецът предоставя образователни услуги и търговски услуги, състоящи се в стационарна продажба на книги. Стойността на образователните услуги е 15 000 PLN, а оборотът от продажба на книги е 2 000 PLN. Образователните услуги са изброени в поз. 30 от част I от приложението и да се възползват от обективното освобождаване. Стойността на образователните услуги спрямо общия оборот е 88% (15 000 / 17 000 × 100%). Това означава, че данъкоплатецът се освобождава от задължението да има касов апарат по отношение на всички продажби на физически лица. Процентът на дейностите, изброени в част I на приложението, е по-голям от 80%. Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Кога е невъзможно да се съчетаят субективното и обективното освобождаване от касата?

Нека отбележим обаче, че разпоредбата относно процента на оборота изброява дейностите, описани в част I от приложението към регламента. Междувременно приложението включва и голяма група от дейности, изброени в част II.

В светлината на така конструираните разпоредби следва да се посочи, че освобождаването поради пропорционалния дял в оборота няма да се прилага, ако предприемачът използва освобождаването от касовия апарат за дейностите, описани в част II от приложението.

По същия начин, по отношение на субективното освобождаване, е неприемливо да се прилага ограничението на оборота (20 000 PLN) само за други дейности, които не са обхванати от обективното освобождаване. Както е посочено от директора на Данъчната камара в Познан в тълкуването от 14 март 2016 г. № оборотът, постигнат само от определена част от предоставените услуги, изолирано от други, задължението в това отношение следва да се определи на основа на целия (общ) оборот, постигнат от данъкоплатеца. В резултат на това всички продажби са включени в лимита на оборота.

Пример 2.

Данъкоплатецът продава стоки в системата за доставка и в това отношение използва обективното освобождаване, описано в т 36 от част II от приложението. Освен това продава и стационарни. Оборотът от продажби по пощата е 30 000 PLN, докато оборотът от стационарни продажби е 10 000 PLN. В този случай данъкоплатецът не може да се възползва от субективното освобождаване, тъй като общият оборот е 40 000 PLN. Следователно комбинацията от изключенията не е възможна.

Границата на субективното освобождаване от касовия апарат следва да се прилага за целия оборот, извършен от данъкоплатеца в полза на потребителите. Ако общата стойност на продажбата надвишава 20 000 PLN, комбинация от субективни и обективни изключения се изключва.

Въпросът за освобождаването от задължението за водене на отчетност чрез касов апарат е много важен за данъкоплатците. Правилното прилагане на предвидените в закона изключения дава възможност да се избегне необходимостта от касов апарат. Въпреки че регламентите предвиждат два вида изключения, трябва да се помни, че тяхната комбинация не винаги ще бъде разрешена.