Цената на кредита - на какво трябва да обърнете внимание?

Обслужващ Бизнес

Според доклада на BIK поляците взимат все по-високи заеми от банки. Всяко финансово задължение има своята цена, която трябва постепенно да се погасява заедно с вноските си. Какво влияе върху цената на заема? Какви такси трябва да вземем предвид?

Фактори, влияещи върху цената на заема

Когато решавате да изтеглите кредит от банка, един от параметрите, влияещи върху избора на оферта, е размерът на разходите. В зависимост от целта, за която планираме да отделим средства, ще използваме различен продукт и по този начин разходите също ще се променят. Трябва да запомним правилното обезпечаване на вземанията. В случай на заем за закупуване на недвижим имот или построяване на къща, това ще бъде ипотека.

Освен това трябва да помните за собствения си принос. Размерът на гаранцията може да окаже реално влияние върху възможността за намаляване на цената на заема. Всяка банка проверява и кредитоспособността на своите клиенти. По време на количествения анализ той ще вземе предвид размера на дохода. От своя страна, качественият анализ ще му позволи да прецени дали даден източник на приходи е стабилен. Ако е така, имаме шанс и за по-атрактивни условия. Струва си да обърнем внимание и на вида вноски, които решаваме да погасим. В случай на намаляващи вноски, ние ще поемем по-ниски разходи. Защо?

Обща цена на заема

За да отговорим на въпроса защо намаляващите вноски струват по-малко от равни вноски, трябва да знаем от какво се състои цената на кредита. Съгласно Закона за потребителския кредит от 12 май 2011 г. (Списание от 2011 г., бр. 126, т.715), общата стойност на заема са всички разходи, които потребителят е длъжен да извърши във връзка с договора за заем, с изключение на разходите за нотариални такси. Те могат да бъдат разделени на две групи. Първите от тях са свързани с управлението на заема, тоест лихви, такси, комисионни, данъци и маржове. Втората, от друга страна, включва разходите за допълнителни услуги, като застраховка, в случаите, когато е необходимо да се получи кредит или да се получи при предлаганите условия.

Какво е включено в цената на кредита?

Нека започнем да анализираме лихвата, която банката възнаграждава, за да позволи на банката да използва капитала си през целия период на заема. Номиналният лихвен процент, отговорен за размера на лихвата, не може да бъде по-висок от удвоения размер на законната лихва, т.е. сбора от референтния лихвен процент на NBP и 3,5 процентни пункта. Това се посочва в Закона от 23 април 1964 г., Гражданския кодекс (Списание от 1964 г., № 16, т. 93). Струва си да се отбележи, че банките предлагат фиксирани и променливи лихви. Ако подпишем договор за по-кратък срок, тогава той ще бъде постоянен. При многогодишни ангажименти обаче се предлага плаващ лихвен процент, за да се избегнат загуби.

Лихвата е един от компонентите на вноската по кредита, а другият е капитал. При изплащане на намаляващи вноски всяка от тях съдържа еднакъв размер на капитала. Това означава, че размерът на кредита, който трябва да бъде върнат, постепенно намалява, а по този начин и дължимата лихва. От своя страна при равни вноски първо плащаме лихвата, а след това и главницата. Следователно общата цена на ангажимента ще бъде по-висока. Струва си да се обърне внимание и на комисионната, която се изразява като процент. Размерът му зависи от офертата на банката и може да достигне няколко процента. Можем да го върнем постепенно с вноски, еднократно при сключване на договора или при първото плащане по сметката на кредитора. Основният вид комисионна е тази за отпускане на заем. От нас обаче може да се изисква и да платим определена сума за предсрочно погасяване на задължението. Информация по този въпрос можете да намерите в условията за отпускане на кредита в договора и на сайта на банката.