Разноски за процесуално представителство по ДДС

Обслужване На Услуги

Услугите, предоставяни от адвокати, се облагат с 23% ДДС. Въпреки това често възникват съмнения, когато на губещата страна се присъдят разноските за процесуално представителство. Как трябва да се третират подобни разходи по ЗДДС?

Разходи за подмяна на процесите

Разходите за процесуално представителство са посочени в две наредби на министъра на правосъдието:

  • наредба за възнагражденията за адвокатска дейност,

  • наредбата за възнагражденията за дейността на юрисконсултите.

И двата регламента определят минималните разходи за процесуално представителство, т.е. минималните ставки, които губещата страна е длъжна да върне на опонента си в процеса. Ставките могат да бъдат увеличени от съда, ако даден случай е по-сложен, но не повече от шест пъти.

Данъчно облагане на служебните и изборни представителни разходи

Подробни правила за облагане на разходите за процесуално представителство във връзка с служебни въпроси са посочени в наредбите на министъра на правосъдието за Държавното съкровище, които поемат разходите за неплатена правна помощ, предоставена служебно от - съответно - юрисконсулти, адвокати и данъчни съветници .

В служебните случаи съдът присъжда разноските за процесуално представителство, облагани с ДДС, а адвокатът издава фактура с този данък на съда, наредил услугата.

Облагането на разходите за процесуално представителство с ДДС в случай на избор е по-сложно и зависи, наред с другото, от от сключения с адвоката договор и лицето, което в крайна сметка ще получи присъдената сума.

Разходи за процесуално представителство по дела по избор - облагане с ДДС

Информация за облагането на разходите за адвокатско представителство в случаите по избор може да намерите в други наредби на министъра на правосъдието, които определят таксите за дейността на юрисконсултите, адвокатите и възнагражденията за дейността на данъчните консултанти.

Ако съдът разпореди възстановяване на разноските по съдебния процес от загубилата делото страна и средствата ще бъдат преведени по сметката на адвоката, тогава - като правило - посочената сума се облага с ДДС, тъй като присъдените разноски на процесуално представителство са услуга, предоставена на клиента – тогава пълномощникът му издава фактура.

Разходите за процесуално представителство – нетна или брутна сума?

Възприетата практика показва, че ако договорът не съдържа други разпоредби, отнасящи се пряко до размера на възнаграждението за процесуално представителство, възнаграждението по тази сметка следва да се третира като брутна сума, т.е. с включен ДДС. Тази позиция е потвърдена в индивидуалното решение, издадено от директора на Данъчната камара в Лодз от 10 март 2016 г., IPTPP1 / 4512-597 / 15-4 / MW.

Пример 1.

Г-н Ян е адвокат и активен платец на ДДС. В сключения с клиента договор за предоставяне на правни услуги е установено еднократно възнаграждение в фиксиран размер плюс ДДС, но липсват други нормативни актове, отнасящи се пряко до размера на възнаграждението за процесуално представителство. Възстановяването на разходите по замяната става след издаване на фактурата на клиента. Следователно адвокат, който фактурира възстановяването на разноските за процесуално представителство в присъдения от съда размер, третира присъдената сума като брутна сума.

Трябва обаче да се има предвид, че третирането на размера на разходите за процесуално представителство като брутна сума не е изрично посочено в нормативната уредба, което означава, че данъчните органи представят различни виждания по този въпрос. Ето защо си струва да се помисли за кандидатстване за индивидуално тълкуване, благодарение на което ще сме сигурни, че при евентуален контрол, третирането на присъдената сума на разходите за процесуално представителство като брутна сума няма да бъде поставено под въпрос от длъжностни лица.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Разноски за процесуално представителство, присъдени от съда и без задължение за начисляване на ДДС

Ако възстановяването на разходите за процесуално представителство се прехвърли директно на една от страните, тази дейност не се облага с ДДС. Това се дължи на факта, че страната, която получава средствата, не сключва паричен договор с другата страна и следователно няма правоотношение, посочено в договора между страните.

В индивидуалното тълкуване на директора на Националната данъчна информация от 22 май 2018 г., 0112-KDIL1-2.4012.174.2018.1.PG, относно данъка върху стоките и услугите в областта на данъчното облагане на възстановяване на разходи за процесуално представителство, дружество, извършващо стопанска дейност в областта на събирането на вземания, изкупува от кредиторите първоначалните вземания на длъжниците с цел възстановяването им. Съгласно сключени договори с първоначални кредитори паричните вземания се прехвърлят. При невъзможност за събиране на придобитите вземания по взаимно съгласие, дружеството образува съдебно производство срещу длъжници и поема разноските по процесуално представителство под формата на възнаграждение на професионален адвокат, който го представлява. Адвокатът представлява дружеството в съдебно производство, за което получава съответното възнаграждение чрез издаване на ДДС фактура. В решенията, постановени в резултат на заведени искове, съдилищата се произнасят за възстановяване на разноските за процесуално представителство и техния размер, като обвиняват ответника, загубил делото. Жалбоподателят попита дали възстановяването на разходите за процесуално представителство, получено от дружеството от длъжника и присъдено от съда, подлежи на облагане с данък върху стоките и услугите.

Директорът на Националната данъчна информация заяви следното:

[…] Дейността е облагаема само ако се извършва по облигационен договор и една от страните по сделката може да се счита за пряк бенефициент на тази дейност. Въпреки това връзката между полученото плащане и ползата за плащащата страна трябва да бъде достатъчно директна и ясна, за да може да се каже, че плащането се извършва в замяна на тази услуга.”.

[…] Размерът на възстановяването на съдебните разноски, присъдени с решението на съда, по никакъв начин не е свързан с получаването на възнаграждението. Следователно следва да се приеме, че в конкретния случай Дружеството, получавайки от длъжника сумата за възстановяване на разходите за процесуално представителство, не предоставя на длъжника услуги по смисъла на чл. 8 сек. 1 от закона, така че тази дейност не подлежи на облагане с данък”.

Обобщавайки, можем да кажем, че клаузите, съдържащи се в договора, решават за евентуално начисляване на данък върху добавената стойност към разходите за процесуално представителство.