Корекция на ДДС върху стоки при промяна на статута на данъкоплатеца по ДДС

Обслужване На Услуги

Предприемачите често се отчитат за ДДС през годината поради превишаване на лимита за продажби, който дава право на освобождаване от ДДС. Такава регистрация може да доведе до корекция на ДДС върху стоките. Как да направя корекция на входящия данък? Показваме ли го като междинна инвентаризация? Проверете как трябва да се показва корекцията на ДДС за стоки.

Кога трябва да се регистрирам по ДДС?

Регистрацията на фирма обикновено не е свързана с непосредствено задължение за регистрация като активен платец на ДДС - възможно е да се възползвате от освобождаването от ДДС поради размера на продажбите, ограничението в момента е 200 000 PLN годишно. Ако започнем да работим през годината, лимитът се изчислява в подходяща пропорция. В чл. 113 параграф. 13 от ЗДДС са изброени стоки и услуги, чиято продажба предполага задължение за регистрация по ДДС, независимо от постигнатия оборот.

Няма противопоказания предприемачът да се регистрира доброволно по ДДС, но трябва да се има предвид, че чл. 43 от ЗДДС съдържа списък на стоките и услугите, освободени от ДДС. При този вид продажба е задължително да се прилага освобождаването от ДДС.

Преобразуване на неплатец на ДДС в платец на ДДС

При надвишаване на лимита за продажби от 200 000 PLN годишно, предприемачът е длъжен да отчита ДДС. Регистрацията като активен платец на ДДС изисква подаване на формуляр за ДДС-R в данъчната служба.

Данъкоплатец, който е загубил право на освобождаване по чл. 113 от ЗДДС, има право да коригира входящия данък върху стоки, придобити с намерение да бъдат използвани за освободени от ДДС дейности, тоест закупени, докато се ползват от това освобождаване, и реално използвани вече при извършване на облагаеми дейности, т.е. право на подлежащо освобождаване от ДДС.

Чл.91 сек. 7 от ЗДДС:
„Разпоредбите на ал 1-6 се прилагат mutatis mutandis в случай, че данъкоплатецът е имал право да намали размера на дължимия данък с целия размер на данъка по внесените данни върху използваните от него стоки или услуги и е направил такова намаление или не е имал такова право , а след това правото на намаляване на размера на дължимия данък се е променило със сумата на данъка върху тази стока или услуга“.

Корекция на ДДС върху стоки при промяна на режима на сетълмент от освободен данъкоплатец към активен платец на ДДС

Корекцията на ДДС се прилага за търговски стоки или суровини и материали в наличност на дружеството, които след регистрация като активен платец на ДДС ще се използват за облагаеми продажби.

Корекцията на ДДС върху стоките се показва еднократно в декларацията по ДДС-7 в полето "корекция на данъка върху други придобивания„В размер на подлежащия на приспадане ДДС. Тази корекция се извършва в подадената данъчна декларация за данъчния период, в който се е променило предназначението на търговските стоки и материали, т.е. когато данъкоплатецът е загубил правото си на освобождаване от ДДС.

Корекция на ДДС на стоки – показва ли се като междинен опис?

Към момента предприемач, регистриран като активен платец на ДДС през данъчната година, не е длъжен да изготвя опис. За приспадане на данък върху търговските стоки и материали е достатъчно да се коригира ДДС.

Няма обаче противопоказания данъкоплатеца доброволно да изготви междинен опис, въз основа на който да извърши корекция на ДДС върху стоките.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Съгласно чл. 29 сек. 1 данъкоплатецът е длъжен да оцени материалите и търговските стоки, включени във физическата инвентаризация, по покупни или по цени на придобиване или по пазарни цени от датата на инвентаризацията, ако те са по-ниски от покупните или цените на придобиване; запасите от полуфабрикати (полуфабрикати), готови продукти и недостиг на собствено производство се оценяват по производствени разходи, а битовите отпадъци, загубили първоначалната си стойност при употреба в процеса на дейност, се оценяват по получената стойност от оценката, като се вземе предвид тяхната годност за по-нататъшна употреба.

Корекция на входящия данък и ДДС

Входящият данък е данъчно приспадащ разход, в случай че предприемачът се възползва от освобождаването от ДДС или закупени стоки и услуги, за да произвежда или препродава стоки или предоставя услуги, освободени от данък върху стоки и услуги.Поради изготвяне на корекцията на входящия данък, ДДС, включен преди това в разходите, следва да бъде надлежно отразен в Данъчната книга за приходите и разходите.

Корекцията на ДДС върху стоки, за които предприемачът не е имал право да приспадне този данък през предходни отчетни периоди и е бил включен в данъчните разходи, предполага необходимостта от увеличаване на текущите приходи със размера на приспаднатия ДДС в частта в които данъкът е бил приспаднат преди това.включени в данъчно признатите разходи.

Корекция на входящия данък и записи в PKPiR на пример

Пример 1.

Г-жа Анета, която притежава магазин за обувки през октомври 2019 г., се регистрира като активен данъкоплатец по ДДС поради превишаване на лимита за продажби, който дава право на лично освобождаване от ДДС. Предприемачът има закупени търговски стоки по време на освобождаването от ДДС, които ще се продават след регистрация като активен платец на ДДС.

В съответствие с приложимите разпоредби, г-жа Анета има право да коригира данъка по отношение на стоки, които са придобити с намерението да бъдат използвани за дейности, освободени от ДДС, и използвани при извършване на облагаеми дейности. Корекцията следва да бъде отразена в подадената декларация по ДДС-7 за периода, в който г-жа Анета е загубила правото си на освобождаване от ДДС, т.е. за октомври 2019 г.

От друга страна, г-жа Анета, развиваща освободен от ДДС бизнес, е показала покупката на стоки в Данъчна книга за приходите и разходите в брутната сума, а следователно и сумата на ДДС, включена в корекцията на данъка върху стоките и преди това включени в данъчните разходи представляват приходи от дейността. Приходът следва да бъде признат и включен в PKPiR на датата на подаване на декларацията по ДДС-7 за октомври 2019 г.

Резюме

Обобщавайки, можем да кажем, че загубата на освобождаване от ДДС през данъчната година дава право на предприемача да прави корекции по ДДС върху стоките и в същото време не го задължава да изготви междинен опис. Трябва обаче да се има предвид, че данъкът, приспаднат в резултат на корекция на ДДС, включен преди това в данъчните разходи, трябва да бъде оповестен в PKPiR като приход от дейността.