Корекция на празна фактура - позволено ли е?

Уебсайт

Издаването на празни фактури е доста често срещана практика, използвана при измами с ДДС. Какво точно означава това понятие и възможно ли е да се коригира празна фактура? По-долу са отговорите на тези и други въпроси.

Какво е празна фактура?

Съгласно чл. 108 сек. 1 от ЗДДС, в случай че юридическо лице, организационна единица без правосубектност или физическо лице издаде фактура, в която показва размера на данъка, то е длъжно да го заплати. Рецептата се прилага, когато:

  • транзакцията, показана във фактурата, не е облагана с данък или е била освободена от данък,
  • транзакцията, обхваната от фактурата, изобщо не е била обработена.

Следователно издаването на празна фактура е свързано с необходимостта от заплащане на ДДС, посочен в дадената фактура. Трябва обаче да се има предвид, че този данък не следва да се отчита в декларацията за ДДС, а следва да се внесе отделно, по съответната сметка на данъчната служба. Срокът за плащане на таксата е 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е издадена празната фактура.

Въз основа на чл. 88 сек. 3а точка 4 лит.и акта за данък върху стоките и услугите, не представляват основание за намаляване на изходния данък и възстановяване на данъчната разлика или връщане на фактури за входящи данък в случай, че издадените фактури или коригиращи фактури заявяват дейности, които не са са направени - в частта, отнасяща се до тези дейности. Това означава, че лицето, за което е издадена празна фактура, няма право да приспада посочения в нея ДДС.

Какви са последиците на продавача за извършеното престъпление?

Предприемачите издават празни фактури за намаляване на ДДС, дължим на изпълнителя. Този вид процедура очевидно е незаконна и се счита за данъчно престъпление. Ако данъчният орган установи нередности, трябва да вземете предвид последствията. Лицето, което издава бланкови фактури, може да носи отговорност съгласно разпоредбите на Фискалния наказателен кодекс.

Предприемач, който е купувач на празна фактура, която въз основа на нея е намалила размера на данъка, който трябва да бъде платен в декларацията за ДДС, или е надценил размера на данъка за връщане (прехвърляне), подлежи на неустойка в сума в размер на 100% от сумата на завишаване на данъчното задължение. Ако лицето, за което е издадена бланкова фактура, първо приспадне ДДС, но след това сам коригира декларацията по ДДС и плати данъка с евентуална лихва за забава, то ще избегне последствията за неправомерно приспадане на данъка.

Корекция на празна фактура

Може да се случи издаването на празна фактура да не е било умишлено и да е резултат само от невнимание на предприемача. В такава ситуация, веднага след откриване на нередности, трябва да коригирате грешката си чрез:

  • анулиране на фактура,
  • издаване на корекционна фактура.

Анулиране на фактура е възможно само ако документът все още не е влязъл в стопанското обращение, т.е. не е предаден на изпълнителя.

Ако погрешно издадена празна фактура е доставена на изпълнителя, посочен в нея като купувач на стоките/услугите, ще е необходимо да се издаде коригираща фактура.

Как да издадем коригираща фактура?

За да издадете коригираща фактура за фактура, документираща дейност, която изобщо не е извършена, въведете нула в полето в полето след корекцията. Следователно стойността на корекцията е равна на сумата, показана в оригиналната фактура със знак минус. Законовите разпоредби, съдържащи се в Закона за данъка върху стоките и услугите, не посочват как следва да действа предприемачът, издал бланкова фактура, но в съответствие с икономическата практика, за да се коригира грешка и да се избегнат последици, празната фактура трябва да бъде анулирана или коригиран, в зависимост от това дали документът е влязъл в стопанско обращение или не.

На коя дата трябва да бъде издадена коригираща фактура за празна фактура?

Съдебната практика на СЕС (референтен номер C-454/98) показва, че данъкоплатецът има право да коригира празна фактура, ако рискът от загуба на данъчни приходи е напълно елиминиран в срок. Правото на корекция не е обусловено от добросъвестното издаване на празна фактура от предприемача. Следователно издателят на документа може да коригира до нула дори празна фактура, която е издадена съзнателно.

Фрагмент от решението на СЕС (референтен номер на файл C-454/98)
„(...) ако издателят на дефектна фактура в достатъчна степен елиминира риска от загуба на данъчни приходи, принципът на неутралност на данъка върху добавената стойност изисква данъкът, който е бил неправилно фактуриран, да бъде коригиран, без да се прави тази корекция в зависимост от състоянието на издателя на фактурата в изправност. Следователно считам. Следователно, след като такъв риск бъде елиминиран, коригирането на неправилно фактуриран данък върху добавената стойност не може да бъде оставено на преценката на данъчните органи (. ..).“

Върховният административен съд (референтен номер I FSK 315/14) постанови, че:
"(...) коригирането на празни фактури е възможно само до започване на процедурата по проверка. Освен това данъкоплатецът е длъжен да предприеме стъпки, за да гарантира, че неговият изпълнител прави подходящи корекции на данъка за получаване (...)."

Коригирането на бланкова фактура след разкриването й от данъчната инспекция в хода на производството не се извършва своевременно, а съгласието на данъкоплатците за такова производство би довело до множество злоупотреби.

Ако корекцията на бланкова фактура беше възможна след установяване на нередности в рамките на проверката, лицето, което е извършило престъплението чрез издаване на бланкови фактури, не би носило последиците, произтичащи пряко от чл. 108 сек. 1 от Закона за данъка върху стоките и услугите. Предприемач, който съставя празни фактури с цел данъчно приспадане от своя контрагент, несъмнено е длъжен да плати посочения в тях данък. Това задължение може да бъде избегнато само чрез издаване на корекция, но коригиращата фактура трябва да бъде издадена по собствена инициатива, а не само след като нейната истинност бъде поставена под въпрос от данъчния или митническия и фискален контрол.