Корекция на приходите в края на годината - признаване в книгите

Обслужване На Услуги

В хода на дейността на предприятието може да има ситуации, които могат да наложат корекции на приходите. Такива събития имат специфични ефекти както въз основа на данъчните разпоредби, така и въз основа на разпоредбите, свързани със счетоводството на предприятието. В статията по-долу ще се опитаме да обсъдим как корекцията на приходите в края на годината трябва да бъде призната в счетоводните регистри.

Принципи за коригиране на приходите в закона за баланса

В началото трябва да посочим, че разпоредбите на Закона за счетоводството, за разлика от разпоредбите на данъчния закон, не уреждат пряко въпроса как да се коригират приходите в края на годината.

Това обаче не променя факта, че подобна корекция не може да бъде извършена по никакъв начин, тъй като предприятието трябва да има предвид, че се запазват общите правила, произтичащи от Закона за счетоводството.

И така можем да посочим, че съгласно чл. 6 сек. 1 по-горе от закона, счетоводните книги на предприятието следва да включват всички генерирани приходи, отнасящи се до него, и разходи, свързани с тези приходи за дадена финансова година, независимо от датата на тяхното плащане.

Освен това, съгласно чл. 42 сек. 2 от закона оперативният резултат е разликата между нетните приходи от продажба на продукти, стоки и материали, включително субсидии, отстъпки, отстъпки и други увеличения или намаления, без данък добавена стойност и други данъци, пряко свързани с оборота, и други оперативни приходи и стойност на продадените продукти, стоки и материали, оценени по производствени разходи или покупни или покупни цени, увеличени с общата сума на общите административни разходи, продажби на продукти, стоки и материали и други оперативни разходи, направени от началото на финансова година.

Но както следва от съдържанието на чл. 20 параграф 1 от Закона за счетоводството всяко събитие, настъпило през този отчетен период, следва да се вписва в счетоводните регистри за отчетния период.

В светлината на горните разпоредби, корекциите на приходите, свързани с предходната година и които са настъпили до датата на изготвяне на финансовите отчети, трябва да се признават в счетоводните книги на финансовата година, през която са генерирани приходите, а не на датата на събитието, причиняващо корекцията (напр. на датата на издаване на коригиращата фактура). Събитие, изискващо коригиране на приходите, трябва да бъде записано в счетоводните книги за финансовата година, през която са възникнали приходите, които трябва да бъдат коригирани. Това правило се прилага, когато настъпи събитие преди изготвянето на финансовите отчети на предприятието.

Корекция на приходите след изготвянето на финансовите отчети на предприятието

Прилагат се малко по-различни правила, когато събитието, оправдаващо корекцията на приходите, се случва след изготвянето на финансовите отчети.

Да припомним, че на основание чл. 52 сек. 1 от Закона за счетоводството ръководителят на предприятието осигурява изготвянето на годишния финансов отчет не по-късно от 3 месеца от датата на баланса и го представя на компетентните органи в съответствие с приложимите законови разпоредби, разпоредбите на устава. или договора (поради състоянието на епидемията от COVID-19 този период е удължен през 2020 г.).

Ситуацията, при която събитието, пораждащо необходимост от коригиране на дохода, възниква след датата на изготвяне на финансовия отчет, е описано в чл. 54 сек. 1 от Закона за счетоводството.

Формулировката на тази разпоредба гласи, че ако след изготвянето на годишните финансови отчети и преди тяхното одобрение предприятието е получило информация за събития, които имат съществен ефект върху финансовите отчети или причиняват неоправдано предположението за действащо предприятие на предприятието, то следва да промени съответно отчетите, като същевременно прави подходящи вписвания в счетоводните книги за финансовата година, за която се отнася, и уведомява задължителния одитор, който е одитирал или одитирал доклада. Ако събитията, настъпили след датата на баланса, не променят статуса към датата на баланса, в бележките се включват подходящи обяснения.

В този случай има разлика между баланса и данъчните приходи, което означава, че имаме работа с временна разлика, засягаща отсрочения данък върху печалбата. Ако събитието, причиняващо корекцията на приходите, е настъпило след датата на изготвяне на финансовите отчети, предприятието трябва едновременно да въведе промени в изготвените отчети и да направи съответните вписвания в счетоводните книги за годината, за която се отнасят тези финансови отчети.

Корекция на приходите след одобряване на финансовите отчети на предприятието

Друг случай може да се отнася до ситуация, при която събитието, показващо необходимостта от коригиране на приходите, се е появило след одобряването на финансовите отчети.

Съгласно чл. 53 сек. 1 от Закона за счетоводството, годишният финансов отчет на предприятието, предмет на ал. 2Б, се одобрява от одобряващия орган не по-късно от 6 месеца от датата на баланса.

Както става ясно от чл. 54 сек. 2 по-горе от закона, ако след одобряването на годишния финансов отчет предприятието е получило информация за събития, които имат значително влияние върху тези отчети, тогава ефектите им се признават в счетоводните регистри за финансовата година, през която е получена информацията. Ако събитието, причиняващо корекцията на приходите, е настъпило след датата на одобряване на финансовите отчети, предприятието трябва да признае това събитие в отчетите за текущата финансова година.

Ревизия на приходите в края на годината в данъчното право

За сравнителни цели нека разгледаме как приходите ще бъдат коригирани според данъчното законодателство. Ще бъде чл. 12 сек. 3й-3м от ЗМДТ и чл. 14 сек. 1м – 1п от ЗДДФЛ.

Съгласно нормативната уредба, ако корекцията на дохода не е причинена от счетоводна грешка или друга очевидна грешка, тя се извършва чрез намаляване или увеличаване на дохода, постигнат в периода на сетълмент, в който е издадена коригиращата фактура или при липса на фактура , друг документ, потвърждаващ причините за корекцията. Ако през посочения данъчен период данъкоплатецът не е постигнал приходи или приходите са по-ниски от размера на намалението, данъкоплатецът е длъжен да увеличи данъчно признатите разходи със сумата, с която приходите не са намалени.

Пример 1.

Данъкоплатецът е издал фактура през декември. През януари се оказало, че по погрешка е въвел грешна цена за стоката, което е довело до необходимост от издаване на коригираща фактура. В този случай корекцията трябва да се припише на декември, т.е. периода, в който се е случило първоначалното събитие.

Пример 2.

Данъкоплатецът е издал фактура през декември. През януари той реши да предостави на купувача отстъпка, което доведе до необходимостта от издаване на коригираща фактура. В тази ситуация корекцията трябва да се прилага непрекъснато, т.е. до януари.

Данъчното законодателство, за разлика от счетоводните разпоредби, изрично уточнява правилата за коригиране на приходите в края на годината, като прави системата за корекция зависима от причината, пораждаща необходимостта от корекция. По принцип, ако корекцията не е причинена от грешка при фактуриране или друга очевидна грешка, тя се извършва чрез намаляване или увеличаване на приходите, спечелени през отчетния период, в който е издадена корекционната фактура. Обобщавайки извършения анализ, можем да посочим, че принципите за признаване на корекции на приходите в края на годината, в контекста на счетоводните разпоредби, зависят от момента, в който е настъпило това събитие. Ако това обстоятелство е настъпило преди одобряването на отчета, то следва да бъде отразено в счетоводните книги за финансовата година, за която е изготвен отчетът. Ако, от друга страна, обстоятелството настъпи след одобряването на отчета, той следва да бъде включен в текущите счетоводни регистри.