Корекция на допустимите разходи по облекчението за НИРД - сет

Обслужване На Услуги

Фискалната политика на страната ни подкрепя иновативните компании. Законодателят отбеляза, че само иновативната икономика може да отговори на бъдещите предизвикателства. Една от формите за подкрепа на иновациите е облекчението за научноизследователска и развойна дейност. Той дава големи данъчни облекчения и значително намалява данъчното облагане. Затова все повече предприемачи го използват. Въпреки че данъчното облекчение е в сила от няколко години, то все още създава много проблеми на данъкоплатците. Нека проверим как се отчита корекцията на допустимите разходи по облекчението за НИРД.

Принципи на отчитане на облекченията за научноизследователска и развойна дейност

Разпоредбите относно облекчението за НИРД могат да бъдат намерени в чл. 4а, т. 26-28, чл. 9 сек. 1б и чл. 18г – 18д от ЗДДФЛ (аналогични разпоредби могат да бъдат намерени и в ЗДДФЛ).

На практика облекчението се състои в приспадане от данъчната основа на разходите, направени за научноизследователска и развойна дейност (т.нар. допустими разходи), класифицирани като данъчно признати разходи.

Размерът на приспадането през данъчната година не може да надвишава размера на дохода, получен от доходи, различни от доходи от капиталови печалби. Ние не уреждаме облекченията срещу доходи от капиталови печалби.

В ситуация, когато данъкоплатецът има загуба за данъчната година или когато размерът на дохода е по-нисък от размера на удръжките, приспаданията - изцяло или съответно в останалата част - се правят в данъчните декларации за следващите шест данъчни години непосредствено след годината, през която данъкоплатецът е упражнил или е имал право на приспадане.

Допустими разходи

Данъкоплатците, желаещи да се възползват от данъчното облекчение, трябва преди всичко да знаят какви разходи ще включат в т.нар. приемливи разходи. Това ще бъдат разходите за:

  • заплати на служителите в частта, свързана с научноизследователска и развойна дейност и свързаните с тях осигурителни вноски;

  • възнаграждение по договори за мандат или за специфична работа в частта, свързана с научноизследователска дейност и свързаните с тях осигурителни вноски;

  • закупуване на специализирано оборудване (което не е дълготраен актив), както и материали и суровини, пряко свързани с извършваната НИРД дейност;

  • експертни становища, становища, консултантски услуги и еквивалентни услуги, предоставяни или извършвани по договор от лица, посочени в разпоредбите за висше образование и наука, както и придобиване на резултатите от техните изследвания за целите на НИРД;

  • платено използване на научно-изследователско оборудване, използвано само в извършваната научноизследователска дейност, ако това използване не произтича от договор, сключен със свързано с данъкоплатеца лице;

  • закупуване на услугата по използване на научно-изследователска техника само за нуждите на извършваната НИРД, ако закупуването на услугата не е резултат от сключен договор със свързано с данъкоплатеца лице;

  • посочените разходи за получаване и поддържане на патент, право на защита на полезен модел или право на регистрация на промишлен дизайн;

  • отписване на амортизации на дълготрайни активи и нематериални активи, използвани в извършваната научноизследователска и развойна дейност, с изключение на леки автомобили и конструкции, сгради и помещения, които са отделно притежавани (предмет на научноизследователски и развойни центрове).

Данъчни корекции

Съгласно чл. 15 сек. 4и от ЗТП, ако коригирането на данъчно признатите разходи, включително отписването на амортизация, не е причинено от счетоводна грешка или друга очевидна грешка, то се извършва чрез намаляване или увеличаване на данъчно признатите разходи, направени в периода на сетълмент в който е получена коригиращата фактура или, при липса на фактура, друг документ, потвърждаващ причините за корекцията. Горната наредба посочва принципа, според който данъчно признатите разходи следва да се коригират. По този начин в много случаи правим корекции на текуща база. На практика не ни се налага да коригираме вече извършени данъчни сетълменти.

Това решение означава, че не е необходимо да коригираме по-рано подадени данъчни декларации.

Корекция на допустимите разходи

Както показахме по-горе, в икономическата практика често се занимаваме с корекция на разходите. Той автоматично влияе върху размера на допустимите разходи.

Данъкоплатците се чудят как да отчетат данъчните облекчения за НИРД в такъв случай.

Пример 1.

Данъкоплатецът извършва научноизследователска и развойна дейност и се възползва от данъчните облекчения за научноизследователска и развойна дейност. Свързаните разходи са коригирани. Корекцията беше свързана с очевидна грешка. Корекция на фактурата намалена цена. В такъв случай трябва ли данъкоплатецът да коригира своето данъчно споразумение CIT-8 и CIT BR?

В този случай данъкоплатците трябва да определят момента на отчитане на допустимите разходи, свързани с научноизследователска и развойна дейност, когато след уреждане на данъчното облекчение за НИРД за даден период данъкоплатецът получава отрицателни корекционни фактури.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Разпоредбите относно уреждането на облекчения за НИРД не следва да променят принципа, произтичащ от чл. 15 сек. 4 и ЗТП, т.е. текущи корекции на разходите.

Разпоредбите за облекчения за научноизследователска и развойна дейност липсват каквито и да било разпоредби относно корекцията на допустимите разходи. В тази ситуация, по отношение на момента на корекция на разходите, следва да се прилагат горните принципи за текуща корекция на разходите.

Въпреки че имаме работа с „облекчение“ в настоящия случай, то не трябва да се тълкува ограничително.

Да припомним, че съдебната практика на административните съдилища и литературата са единодушни, че разпоредбите за облекчения и освобождаване са изключение от принципа за плащане на данъци. Те трябва да се тълкуват стриктно, като се прилагат правилата на езиковото тълкуване.

Само в обосновани случаи е разрешено и използването на неезикови методи за тълкуване, докато използването на неезикови методи за тълкуване следва да бъде достатъчно обосновано.

В този случай, въпреки корекцията, допустимите разходи са възстановени на данъкоплатеца под каквато и да е форма.

Данъчните разпоредби относно облекченията за научноизследователска и развойна дейност се отнасят до всякакви ситуации, при които данъкоплатецът получава финансиране (възстановяване на средства), което разпределя за покриване на приемливи разходи, а не за коригиране на тези разходи по-късно.

Следователно фактът, че законодателят не е уредил тази материя, не може да бъде условие за приемане на неизгодно за данъкоплатеца решение.

Обобщавайки, корекцията на допустимите разходи, включени в облекчението за научноизследователска и развойна дейност, причинена от нови събития, довели до получаването на коригиращи фактури, следва да се признава на текуща основа. По този начин данъкоплатецът не е длъжен да коригира подадената преди това годишна данъчна декларация.