Корекция на декларации след митнически и фискален контрол – кога е възможно?

Обслужване На Услуги

В допълнение към стандартната данъчна ревизия, наредбите предвиждат и възможност за започване на митническа и фискална ревизия срещу данъкоплатеца. Принципите за провеждане на такъв одит са описани в Закона за КАС. В тази статия ще разгледаме как в светлината на тези разпоредби се представя корекцията на декларация след митнически и фискален контрол и има ли ситуации, в които тя не може да бъде подадена.

Контролни дейности

Каталогът на ситуациите, при които началникът на митническата и данъчна служба може да започне проверка срещу данъкоплатеца, е описан в чл. 54 от Закона за КАС. Ние обаче се интересуваме преди всичко от контролната процедура и нейното завършване.

На този етап следва да се отбележи, че разпоредбите бяха изменени в това отношение, в сила от 2 януари 2019 г. По-долу представяме актуалното правно състояние.

Съгласно чл. 62 сек. 1 от закона започването на митнически и фискален контрол е служебно въз основа на издадено на инспектора разрешение за извършване на митнически и фискален контрол. Следва да се посочи, че още на този етап данъкоплатецът има възможност да подаде корекция на данъчната декларация. Съгласно чл. 62 сек.4 от закона, контролираното лице има право в 14-дневен срок от датата на връчване на разрешението за извършване на митнически и фискален контрол да коригира декларацията в обхвата на този контрол. Корекция на декларацията, подадена след този срок и преди приключване на митническия и фискалния контрол, няма правни последици.

Корекцията на декларацията след митнически и фискален контрол се подава в компетентната данъчна служба, като ръководителят уведомява началника на митническата и данъчната служба за този факт. Ако началникът на митническата и данъчна служба е допуснал коригиране на подадената от контролираното лице декларация, на контролираното лице се връчва уведомление за включването й. Те се изпращат до началника на данъчната служба, компетентен за контролирания ръководител на данъчна служба. Връчването на инспектираната страна на уведомление, че декларацията е коригирана, приключва митническия и фискален контрол (чл. 62, параграфи 4а) до (4в)). Данъкоплатецът има право да подаде корекция на декларацията още на етапа на започване на митническия и фискален контрол. То може да направи това в рамките на 14 дни от датата на получаване на разрешението за извършване на проверката. Отчитането на подадената корекция от ръководителя на данъкоплатеца и връчването на данъкоплатеца на уведомление за включването й приключва митническия и фискалния контрол още на този етап.

Пример 1.

На 1 януари предприемачът получи разрешение за извършване на митническа и данъчна проверка в областта на ДДС. На 8 януари данъкоплатецът е подал корекция на декларацията по ДДС-7 за ревизирания период. Началникът на митническата и данъчна служба одобри внесената корекция. На 12 януари данъкоплатецът е получил уведомление, че корекцията е взета предвид. На този ден приключи митническият и фискален контрол.

Приключване на проверката

Въпросът за възможността за корекция се появява отново в края на одита.

Съгласно чл. 82 сек. 1 от закона след приключване на извършените контролни дейности при митническия и фискалния контрол се изготвя контролният резултат. С доставката му се слага край на митническия и фискален контрол. Неговият резултат включва между другото указание за правото на поправка на декларацията.

Съгласно чл. 82 сек. 3 от Закона за КАС, в 14-дневен срок от датата на връчване на резултата от проверката проверяваното лице може да коригира подадената преди това данъчна декларация до размера, обхванат от митническата и данъчна проверка. Корекция на декларацията, подадена след този срок, няма правно действие. Данъкоплатецът има право да подаде корекция на декларацията в 14-дневен срок от датата на връчване на резултата от проверката. Подадена след тази дата корекция няма правни последици.

Но какво ще стане, ако контролираното лице не внесе корекция или я внесе след определения срок?

Съгласно чл. 83 сек. 1 от закона, при констатиране на нередности извършеният митнически и фискален контрол се преобразува в данъчно производство, ако:

  1. контролираното лице също не е представило корекция на декларацията

  2. органът не е отчел подадената корекция на декларацията, или

  3. органът е съобразил подадената корекция на декларацията и са налице предпоставки за установяване на допълнително задължение по ДДС или са налице предпоставки за определяне размера на дължимия данък въз основа на „празни фактури”.

Въпросното преобразуване се извършва на датата на връчване на контролираното лице на решението за преобразуване, което не подлежи на обжалване (чл. 83, ал. 3 от закона). Неизвършването на корекция или внасянето на корекция, несъвместима с резултата от контрола, води до трансформиране на митническия и данъчен контрол в данъчно производство.

Пример 2.

На 14 февруари контролираният предприемач е получил резултат от митническата и данъчна проверка. През следващите 14 дни не е подал корекция на данъчната декларация за ревизирания период. В резултат на това ръководителят на данъчната служба е длъжен да издаде и връчи на данъкоплатеца решение за трансформиране на контрола в данъчно производство.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Корекция на декларация след митнически и фискален контрол - кога не може да се изготви?

Законът за КАС предвижда и обстоятелства, при които е невъзможно да се внесе корекция след получаване на резултата от проверката.

Както става ясно от съдържанието на чл. 83 сек. 1в от закона, повторното коригиране на декларацията след приключване на митническия и данъчен контрол не поражда правни последици, доколкото корекцията предвижда оттегляне на констатациите на митническия и данъчен контрол. Органът уведомява писмено лицето, което внася корекцията, за нейната недействителност.

Целта на въвеждането на горната разпоредба в закона е да се избегне ситуация, при която правото на поправка на декларацията да се използва като инструмент за обезсилване и оттегляне на констатациите, направени при митнически и фискален контрол.

Пример 3.

На 14 февруари контролираният предприемач е получил резултат от митническата и данъчна проверка. В следващите 14 дни е подал корекция на декларацията в съответствие с резултата от контрола. В резултат на това срещу него не е образувано данъчно производство. През април данъкоплатецът е подал друга корекция на същата декларация, с която е определен размерът на данъчното задължение в различен размер, отколкото е резултат от митническата и данъчна проверка. Подобна корекция няма правно действие. Прекоригирането на данъчната декларация, подлежаща на митнически и фискален контрол, не води до правни последици, ако предвижда оттегляне на констатациите от контрола.

Следва да се отбележи обаче, че съгласно чл. 83 сек. 1г от ЗДДФЛ, препоправката на декларацията ще има правно действие, ако:

  1. повторното коригиране на декларацията е резултат от решението, издадено след приключване на митническия и фискален контрол, което се отразява на констатациите на митническия и фискалния контрол в резултат на контрола;

  2. констатациите на митническата и фискалната инспекция, сключени в резултат на проверката, се основават на разпоредба, която е обявена за несъвместима с Конституцията на Република Полша, със закон или с ратифицирано международно споразумение от Конституционния трибунал.