Договорът за управление и данъка върху стоките и услугите

Обслужване На Услуги

В стопанската практика се приема, че договорът за управление е гражданскоправен договор, по силата на който управителят се задължава срещу възнаграждение да упражнява постоянно управление в предприятието на клиента. Разпоредбите за мандата се прилагат съответно към договора за управление като договор за предоставяне на услуги.

Какво се облага с ДДС?

Съгласно чл. 5 сек. 1, т. 1 от Закона от 11 март 2004 г. за данък върху стоките и услугите, наричан по-нататък ЗДДС, облагане на горепосочените данъкът се дължи на платената доставка на стоки и платеното предоставяне на услуги на територията на страната.

шега. 7 сек. 1 от ЗДДС следва, че чрез доставката на стоки по чл. 5 сек. 1, означава прехвърляне на правото на разпореждане със стоката като собственик.

Съгласно чл. 8 сек. 1 от ЗДДС чрез предоставяне на услуги по чл. 5 сек. 1, т. 1 се разбира всяка услуга, предоставена на физическо лице, юридическо лице или организационна единица без правосубектност, която не представлява доставка на стоки по смисъла на чл. 7, включително:

  1. прехвърляне на права върху нематериални активи, независимо от формата, в която е извършена правната сделка;
  2. задължение за въздържане от извършване на действие или за толериране на действие или ситуация;
  3. предоставяне на услуги в съответствие със заповед на държавен орган или субект, действащ от негово име, или по разпореждане, произтичащо от закона.

Концепцията за предоставяне на услуги има много широк обхват. Те трябва да се разбират като всяко поведение, което може да се състои както в действие (правене, правене на нещо в полза на друго лице), така и в недействие, въздържане от действие (неправене или толериране). При преценката на естеството на предоставянето като услуга следва да се има предвид, че ЗДДС включва в групата на услугите всяка доставка, която не е доставка съгласно чл. 7. Следва да се отбележи обаче, че услугата ще бъде само услуга, за която има пряк потребител, получател на услугата, ползващ се от имуществена облага.

Съответно дейността е облагаема само когато се извършва по силата на споразумение за задължение и една от страните по сделката може да се счита за пряк бенефициент на тази дейност, като връзката между полученото плащане и ползата за плащащата страна трябва бъдете достатъчно директни и ясни, за да можете да кажете, че плащането се извършва в замяна на тази полза.

Не всяка дейност, представляваща доставка по смисъла на чл. 7 от закона, се облага с данък върху стоките и услугите. За да бъде обложена дадена дейност с този данък, тя трябва да се извършва от субект, който във връзка с извършването й е данъкоплатец на данък върху добавената стойност.

Стопанска дейност - ДДС

Съгласно чл. 15 сек. 1 от ЗДДС данъкоплатци са юридически лица, организационни единици без правосубектност и физически лица, които самостоятелно извършват стопанска дейност по ал. 2, независимо от целта или резултата от тази дейност.

Икономическа дейност, съгласно ал 2 от гореспоменатия член, обхваща всички дейности на производители, търговци или доставчици на услуги, включително лица, добиващи природни ресурси, и земеделски производители, както и дейността на лицата на свободна практика.

Икономическата дейност включва по-специално дейности, състоящи се в непрекъснато използване на стоки или нематериални активи за търговски цели.

На свой ред чл. 15 сек. 3, т. 3 от ЗДДС е предвидено, че за независимата икономическа дейност по ал. 1 не се разглеждат следните дейности:

  1. за които приходите са изброени в чл. 12 сек. 1-6 от Закона за данък върху доходите на физическите лица от 26 юли 1991 г.;
  2. за които приходите са изброени в чл. 13 т. 2-9 от ЗДДФЛ, ако поради извършването на тези дейности тези лица са свързани с лицето, наредило извършването на тези дейности, чрез правни връзки, които създават правоотношението между лицето, наредило извършването на тези дейности. дейностите и извършващите поръчаните дейности по отношение на условията за извършване на тези дейности, възнаграждението и отговорността на наредителя за извършване на тези дейности спрямо трети лица.

Така с чл. 15 сек. 3 т. 3 от ЗДДС следва, че за да се признае, че определени дейности, извършвани от физическо лице, не представляват независима икономическа дейност и по този начин остават извън разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност, е важно да се спазват всички елементи, изброени в тази разпоредба, т.е. обвързване на изпълнителя с възложителя за извършване на тези дейности с правни връзки, които създават правоотношение между наредителя и лицето, което извършва поръчаните дейности, по отношение на условията:

  • извършване на тези дейности,
  • заплати и
  • отговорност на наредителя за извършване на тези дейности спрямо трети лица.

Следователно, ако горепосоченото условията на дейности, извършвани от физическо лице, не се считат за дейности, извършвани като част от независима икономическа дейност.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Договор за управление – данъчно облагане

Договорът за управление между управителя и фирмата трябва да отговаря и на трите условия, за да не можем да считаме управителя за платец на ДДС. В същото време неизпълнението на някое от тях означава, че управителят действа като платец на ДДС. Затова винаги трябва да анализираме подписаните договори.

В икономическата практика договорите за управление са структурирани по такъв начин, че да отговарят на горните условия.

Горното означава, че при правилно изготвяне на договора, ние няма да бъдем облагани с ДДС.

Това се потвърждава от общото тълкуване на министъра на финансите от 6 октомври 2017 г., номер ПТ3. 8 ноември 2017 г.:
Въз основа на ЗДДС квалификация на управленски дейности (услуги), предоставяни от членове на управителния съвет въз основа на договори, сключени във връзка с разпоредбите на Закона за принципите за определяне на възнаграждението на лицата, управляващи определени дружества, на сметка на които приходите са включени в източника на приходите по чл. 13 т. 7 от ЗДДФЛ“.