Кога е необходима корекция на свидетелство за работа?

Обслужване

Удостоверението за работа е документ, потвърждаващ заетостта на служител и трябва да съдържа подробна информация за това трудово правоотношение. Този документ е декларация за знание, а не завещание и следователно не създава и не лишава никакви права. Подробна информация за съдържанието на свидетелството за работа е включена в Наредбата на министъра на труда и социалната политика от 15 май 1996 г. за подробното съдържание на трудовото удостоверение и начина и реда за издаването и изправянето му (сп. от закони от 1996 г. № 60, т. 282, изм.). Затова нека проверим ситуацията, в която трябва да се извърши корекция на свидетелството за работа.

Каква информация трябва да съдържа свидетелството за работа?

Съгласно чл. 97 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с прекратяване или изтичане на трудовото правоотношение, работодателят следва да изготви възможно най-скоро и на датата на прекратяване на трудовия договор да предостави на работника или служителя трудово удостоверение, ако страните не възнамеряват да продължат трудовото правоотношение в 7-дневен срок от датата на прекратяване на трудовия договор. Съдържанието на този документ трябва да включва:

 • информация за срока на трудовия договор,

 • вид работа и заемани длъжности,

 • информация за извършване на временна работа, ако е била извършена,
 • начинът на прекратяване или обстоятелствата за прекратяване на трудовото правоотношение,

 • друга информация, необходима за определяне на осигурителните права на работника или служителя.

Освен това документът включва бележка за отнемане на възнаграждение за работа в съответствие с разпоредбите за изпълнителното производство. Ако служител поиска от работодателя да включи информация за размера и компонентите на възнаграждението в удостоверението за работа, това трябва да бъде предоставено.

 

Корекция на свидетелството за работа – кога трябва да се извърши?

Заявление за корекция на свидетелство за работа, което съдържа невярна информация, трябва да се подаде в 14-дневен срок от получаването му. Струва си да се отбележи, че съдържанието на свидетелството за работа трябва да включва указание относно възможността за кандидатстване за корекция на удостоверението за работа. Служителят трябва внимателно да провери полученото свидетелство за работа и, ако е дефектно, да го постави под съмнение - в този случай корекцията на свидетелството за работа ще бъде отговорност на работодателя.

Ако документът бъде признат за дефектен от работодателя, работодателят издава ново трудово удостоверение с правилни вписвания в 7-дневен срок. Ако работодателят прецени отрицателно заявлението за поправка на трудовото свидетелство и не бъде извършена корекция на трудовото свидетелство, служителят може да се обърне към съда по труда с иск за коригиране на трудовото свидетелство в 14-дневен срок от получаване на горното уведомление от работодателят. Струва си да се добави, че работодателят може да информира за решението си да коригира свидетелството за работа в електронен или хартиен вид.

Ами ако служителят предостави на работодателя отпуск по болест след издаване на свидетелството за работа?

Съдържанието на свидетелството за заетост трябва също да включва информация, необходима за определяне на правата на работниците и служителите по социално осигуряване. По-специално, става дума за идентифициране на периоди без вноски и периоди с вноски, които са изключително важни при определянето на правата за пенсия за старост и инвалидност. Струва си да припомним, че според информацията на сайта на ZUS периодите на вноски са периоди на заетост и положен труд, както и периоди на внасяне на осигурителни вноски в размерите, посочени в разпоредбите за организацията и финансирането на социалното осигуряване, в разпоредбите на Закона за пенсиите, разпоредбите за адвокатурата, разпоредбите за заетостта и противодействието на безработицата, както и в разпоредбите за социално подпомагане от 15 ноември 1991 г. до 31 декември 1998 г. Следователно, горните периоди включват следните периоди:

 • осигуровки за работа въз основа на трудов договор,

 • получаване на помощ за майчинство или

 • активна военна служба.

Периодите без вноски включват периоди, които са включени при определянето на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за инвалидност и включват, наред с другото, периоди на изтегляне:

 • обезщетение за болест,

 • болнични,

 • полза за рехабилитация,

 • надбавка за грижи.

В случаите, когато работодателите не са сигурни кои периоди се считат за неплащащи вноски, си струва да се обърнете към чл. 7 от Закона от 17 декември 1998 г. за пенсиите от фонда за социално осигуряване (Списание от 2017 г., т. 1383).

Удостоверението за работа трябва да включва датите на пребиваване в отпуск по болест и получаване на обезщетения във връзка с периода на болест, както и броя на дните, за които са изплатени обезщетения по болест или болнични. Всички периоди без вноски трябва да се записват в сек. 4 точка 10 от удостоверението в съответствие с хронологията.

Следователно, ако служителят е бил в отпуск по болест в деня на издаване на удостоверението за работа, такава информация трябва да бъде включена в удостоверението. Въпреки това, в ситуация, в която служителят е работил на датата на прекратяване на трудовия договор, след това е бил в отпуск по болест и е предоставил на работодателя медицинско свидетелство след изготвяне на трудовото свидетелство - в този случай корекцията на трудовото удостоверение няма да се изисква. Този служител трябва да получи заплата за отработения ден. От друга страна, неработоспособността му е настъпила след работа в този ден, така че той няма да получава обезщетение за болест за този ден и няма да има основание да коригира трудовото си свидетелство.

Пример 1.

На 10 януари 2019 г. служителят е изпълнявал нормалните си трудови задължения на работното място, но през деня е получил предизвестие за прекратяване на трудовия си договор и в същото време е получил трудово свидетелство при напускане на работа. На 15 януари 2019 г. служителят е представил на работодателя отпуск по болест от 10 януари 2019 г. до 20 януари 2019 г. Корекцията на трудовото свидетелство в тази ситуация не е необходимо да се извършва от работодателя, поради факта, че болничният отпуск е връчен на работодателя след издаване на свидетелството за работа. От друга страна, служителят е бил работоспособен този ден и изпълнявал задълженията си.

Пример 2.

Служителят е работил във фирмата до 30 април 2019 г. На 11.05.2019 г. работодателят получава отпуск по болест, обхващащ периода на болест от 30.04.2019 г. до 21.05.2019 г. Работодателят изготви удостоверение за работа на 30 април 2019 г. и го изпрати по пощата на служителя. Поради факта, че на 30.04.2018 г. служителят е бил в отпуск по болест – в този случай се налага корекция на свидетелството за работа. Служителят не е могъл да работи този ден и е получил обезщетение за болест за това време.

Работодателят, който изготвя корекция на свидетелството за работа, следва да посочи подходящата дата на коригираното удостоверение и не може да бъде датата на оригиналното удостоверение. Освен това следва да се добави мотивационно писмо с информация относно причините и обхвата на преразглеждането на сертификата. Работодателят следва също така да поиска от служителя да върне предишното, неправилно издадено свидетелство за работа.

Струва си да се припомни, че информацията, съдържаща се в удостоверението за работа, засяга придобиването на права на служителите при следващия работодател и социалноосигурителни обезщетения.

Обобщавайки, трябва да се подчертае, че корекцията на свидетелството за работа се извършва поради явни грешки, допуснати от работодателя при изготвянето на горния документ. Следователно служителят трябва незабавно да провери цялата информация в полученото удостоверение за работа. Служителят може в 14-дневен срок от издаване на свидетелството за работа да поиска от работодателя да го коригира. В случай на отказ на работодателя да издаде поправено удостоверение за работа, служителят може да подаде иск до трудовия съд за поправка на удостоверението.

Що се отнася до предоставянето на медицинско свидетелство след издаване на трудовото свидетелство, работодателят по принцип не е длъжен да го прави, ако служителят е бил трудоспособен към датата на прекратяване на трудовия договор. Ако служителят е бил в отпуск по болест към датата на прекратяване на трудовия договор и е получавал обезщетение за болест или обезщетение за болест и е предоставил медицинско свидетелство след издаване на трудовото свидетелство - в такава ситуация ще бъде извършено изменение на трудовото свидетелство задължително.

Изменението на Кодекса на труда предвижда, че ако работодателят не издаде трудово удостоверение, работникът или служителят има право да претендира, че работодателят е длъжен да издаде трудово удостоверение. В случай, че работодателят не изпълни решението на съда в посочения по-горе обхват, служителят може да се обърне към трудовия съд с иск за издаване на решение, заместващо свидетелството за работа.