Касов апарат след затваряне на бизнеса - какво трябва да запомните?

Уебсайт

Ликвидацията на стопанска дейност означава не само прекратяване на дейностите, свързани с нея, но и необходимостта от извършване на множество формалности. Лицата, регистриращи продажби, извършени на физически лица и земеделски стопани с фиксирана ставка с използване на касови апарати, трябва да спазват определени процедури при ликвидация на предприятие. Въпреки че касовият апарат принадлежи на предприемача, поради предназначението му, както започването на използването му, така и последващата му експлоатация и завършване на работата трябва да отговарят на приложимите разпоредби. Касов апарат след закриване на бизнеса - какво трябва да се направи?

Касов апарат след закриване на бизнеса - какви задължения трябва да запомните?

Ликвидацията на дружеството в същото време е краят на работата на всички касови апарати, използвани за отчитане на продажбите на физически лица и земеделски стопани с фиксирана ставка.

Съгласно § 34 от Наредбата на министъра на финансите от 29 април 2019 г. за касовите апарати, в случай че касов апарат прекрати работа във фискален режим, данъкоплатецът:

 1. извършва ежедневен фискален отчет и периодичен (месечен) фискален отчет,
 2. незабавно с помощта на сервизен техник разчита съдържанието на фискалната памет чрез издаване на отчет за фискален сетълмент и изготвя отчет за тази дейност, съгласно образеца, съставляващ Приложение 4 към наредбата,
 3. представя доклад за разчитането на фискалната памет заедно с приложения фискален сетълмент в 5-дневен срок от датата на изготвянето им на ръководителя на данъчната служба, компетентна за данъкоплатеца,
 4. съставя и подава заедно с документите, посочени в т. 3, до началника на данъчната служба, компетентна за данъкоплатеца, заявление за отписване на касов апарат от регистъра на касовите апарати по образец, съставляващ приложение 5 към регулиране.

От друга страна, съгласно § 31.1 от наредбата, в случай че данъкоплатецът регистрира продажбата с помощта на онлайн касов апарат към момента на прекратяване на онлайн касовия апарат поради прекратяване на стопанска дейност или експлоатация на тези касови апарати във фискален режим данъкоплатецът е длъжен:

 1. издаване на ежедневен фискален отчет;
 2. веднага след автоматичното прехвърляне на касовия апарат в режим само за четене или след като осигури с помощта на сервизен техник прехвърлянето на касата в режим само за четене, с помощта на сервизен техник той прочита съдържанието на фискалната памет чрез издаване на отчет за фискален сетълмент или комбиниран фискален сетълмент и изготвя от този протокол за дейността, съгласно образеца, съставляващ приложение 4 към наредбата;
 3. представяне на отчет за отчета на фискалната памет на касовия апарат заедно с приложения фискален сетълмент или комбиниран фискален разчетен отчет в 5-дневен срок от датата на изготвянето им на ръководителя на данъчната служба, компетентна за данъкоплатеца;
 4. изготвяне и подаване, заедно с документите, посочени в т. 3, до началника на данъчната служба, компетентна за данъкоплатеца, заявление за отписване на касата от регистъра на касовите апарати по образец, съставляващ приложение 5 към наредбата. .

Освен това, при прекратяване на използването на онлайн касовия апарат, данъкоплатецът е длъжен да чете и записва данни от паметта на касата на външен носител на данни.

Месечен фискален отчет

Лицата, ползващи касови апарати в своята фирма, са длъжни да изготвят ежедневни и месечни отчети. Независимо от деня на месеца, в който се пада ликвидацията на дружеството, в последния месец от дейността му трябва да се отпечатват и отчети, които са база за отчитане на отразената в касата продажба. Преди четене на фискалната памет на касата трябва да се разпечатват ежедневни отчети и месечен отчет.

Касов апарат след закриване на дейността - заявления, свързани с ликвидация на касата

Предприемачът, извършващ регистрацията на продажбите чрез касов апарат, трябва да подаде заявление до данъчната служба за разчитане на фискалната памет на касата. Срокът за подаване на заявлението е 7 дни от датата на прекратяване на работата на касата във фискален режим.

Приложението за четене на паметта на касовия апарат трябва да съдържа следната информация:

 1. данни за данъкоплатеца, използващ касовия апарат,
 2. номера на касов апарат:
  - единствен по рода си,
  -фабрика,
 3. Регистрация,
 4. датата на фискализация на касата,
 5. адреса, на който е използван касата.

Заявлението трябва да включва и информация дали кредитът за касата е приспаднат и дали касовият апарат е бил използван в бизнеса за период по-малко от 3 години.

Вторият формуляр, който предприемачът трябва да попълни и достави в офиса, е заявлението за отписване на касата от регистрите, водени от началника на данъчната служба.

Заявлението за дерегистрация на касовия апарат трябва да съдържа следните данни:

 1. данъкоплатец, използващ касовия апарат,
 2. касата, отчетена за дерегистрация, като номерата на касовия апарат, адреса, на който е използван, и датата на фискализация и дерегистрация на устройството.

Касов апарат след приключване на дейността - четене на паметта на записващото устройство

Съгласно § 46, ако сервизният техник установи, че е невъзможно да прочете съдържанието на фискалната памет, той изпраща парите незабавно на субекта, управляващ основната услуга, за да прочете съдържанието на фискалната памет. Докладът за отчитането на фискалната памет се изготвя по образец, посочен в приложение 4 към наредбата. В случай, че основният оператор на уебсайта установи невъзможност да прочете съдържанието на фискалната памет, причината за това обстоятелство следва да се посочи в доклада. Оригиналът на отчета следва да се изпрати в 3-дневен срок от датата на съставянето му на ръководителя на данъчната служба, компетентна за данъкоплатеца, а копие от отчета на данъкоплатеца. Ако основната служба установи, че не е възможно да се прочете съдържанието на паметта, копие от протокола се изпраща допълнително до председателя на Централното управление по мерките.

След приключване на дейността, касата подлежи на отчитане на паметта, което трябва да бъде направено в рамките на един месец от датата на получаване на пълното заявление за това отчитане от офиса. Отчитането на фискалната памет на касовия апарат обикновено се извършва в момента на:
- ликвидация на стопанска дейност (клон),
- отказ от продажба на физически лица и земеделски стопани с фиксирана ставка,
-смяна на касата с нова,
-попълване на фискалния модул.

Присъстващият на лекцията данъчен служител е длъжен да състави протокол за дейността по разчитане на съдържанието на фискалната памет на касата. Отпечатаният отчет за фактуриране представлява приложение към протокола.

Докладът се съставя в 3 екземпляра:

 • за потребителя,
 • за сервизен техник,
 • за данъчната служба.

Всички лица, присъстващи на четенето, трябва да подпишат и подпечатат протокола.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Кога данъкоплатецът е длъжен да върне данъчния кредит?

Съгласно чл. 111 сек. 6 от ЗДДС данъкоплатците са длъжни да връщат приспаднатите или върнатите им суми, изразходвани за покупка на касови апарати в случай на:

 • когато в рамките на 3 години от датата на записване престанат да ги използват или не уведомят касата за задължителен технически преглед от съответната служба в приложимия срок,
 • неизпълнение на условията, свързани с приспадането на тези суми (посочени в наредбите, издадени въз основа на параграф 7, т. 1 и 2).

Това означава, че когато ликвидацията на дейността се извърши преди изтичането на 3 години от датата на започване на отчитане на продажбата на стоки или услуги с помощта на касата, от която е приспадната отстъпката в брой, предприемачът трябва да върне цялата получена отстъпка.

Пример 1.

Предприемачът регистрира бизнес на 1 януари 2019 г. Поради вида на (правните) услуги, които предоставя, той е бил длъжен да използва касов апарат от самото начало на дейността си, от което е удържал облекчението си. Поради финансови проблеми на 1 юни 2020 г. той решава да ликвидира бизнеса си. Предприемачът е длъжен да върне отстъпката в касата, тъй като устройството е използвано във фирмата за период по-малко от 3 години.

Какъв е срокът за връщане на данъчното облекчение в касата?

Извършваме възстановяване на удържаната отстъпка на касата по сметка на съответната данъчна служба. Срокът за възстановяване варира в зависимост от статута на данъкоплатеца по ДДС, а именно:

 1. Активните данъкоплатци по ДДС са длъжни да върнат данъчното облекчение в касата до 25-о число на месеца, следващ:
  - месеца, през който са възникнали обстоятелствата, обосноваващи такова възстановяване, ако данъкоплатеца се таксува на месечна база,
  - тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата, обосноваващи такава декларация, ако данъкоплатецът е отчетен тримесечно.
 2. Данъкоплатците, освободени от ДДС, са длъжни да възстановят данъчното облекчение до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата, обосноваващи възстановяването.

Неспазването на срока за връщане на данъчното облекчение може да доведе до необходимост от плащане на допълнителна лихва върху просрочените данъци.

Може ли касовият апарат да се препродаде?

Касовият апарат може да се продаде след закриване на бизнеса. Разбира се, продажбата ще бъде възможна само след извършване на всички необходими формалности, описани по-горе. Трябва обаче да се има предвид, че стойността на използвания касов апарат е незначителна, тъй като човекът, който купува такъв касов апарат, трябва да закупи нов модул памет, а цената му е съпоставима с ново устройство. Ето защо предприемачите най-често го връщат за изхвърляне след края на използването на касата.