Касов апарат - запис на връщане на стоки

Уебсайт

По правило предприемачите, които продават на физически лица и земеделските стопани с фиксирана ставка, са длъжни да го регистрират с помощта на касов апарат. Касовият апарат е задължителен по чл. 111 сек. 1 от ЗДДС. Не трябва обаче да се забравят изключенията в тази област, предвидени от законодателя.

Касов апарат - връщане и приети рекламации

При продажба на стоки продавачите често получават връщания и рекламации. Освен това има и очевидни грешки, свързани с пробиване на продажби на касата. Как тогава да се направи подходящ запис на подобни икономически събития? § 3 клауза 3 от Наредбата на министъра на финансите от 29 април 2019 г. за касовите апарати ясно е посочено, че касата не включва връщане на стоки и приети рекламации на стоки и услуги. Следващите параграфи обаче ясно показват как да ги записвате.

Връщанията на стоки и приетите рекламации на стоки и услуги, които водят до връщане на всички или част от вземанията (плащанията) по продажбата, се признават в отделен запис, съдържащ:

  • дата на продажба;
  • наименованието на стоката или услугата, позволяващо недвусмислената им идентификация и евентуално описание на стоката или услугата, което представлява разширението на това наименование;
  • датата на връщане на стоката или подаване на рекламация за стоките или услугите;
  • брутната стойност на върнатата стока или брутната стойност на стоките или услугите, предмет на рекламацията, и стойността на дължимия данък - при пълно възстановяване на вземането за продажба;

  • върнатата сума (бруто) и съответната стойност на дължимия данък - в случай на възстановяване на част от вземанията по продажбите;
  • документ, потвърждаващ продажбата;
  • протокол за приемане на връщане на стока или рекламация на стока или услуга, подписан от продавача и купувача.

Важно е, че липсата на документ, потвърждаващ продажбата, или липсата на подписи върху отчета за връщане е равносилно на неправилно водене на записи. Следователно данъчната служба в случай на проверка може да постави под въпрос намаляването на дължимия данък.

За изтегляне:

pdf
Записи за връщане на касата.pdf Описание: ръчно попълване docx
Регистър на връщанията на касата.docx Описание: редактиране, печат, запис

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Касов апарат - запис на очевидни грешки

За очевидни грешки предприемачът е длъжен да води отделни записи, в които веднага след грешката да прави съответните вписвания, включително:

  • неправилно отчетени продажби (брутна стойност на продажбите и стойност на изходния данък);
  • кратко описание на причината и обстоятелствата за грешката и приложение на оригиналния фискален бон, документиращ продажбата, където е възникнала грешката.

В този случай данъкоплатецът регистрира продажбата в правилния размер на касата. В тази ситуация няма противопоказания, какъвто е случаят с връщането или рекламацията.

За целите на новата структура JPK_V7, която е в сила от 1 октомври 2020 г. за всички активни платци на ДДС, приходът от касата се признава на база ŁRO с посочване RO в записната част на файла JPK_V7. По същия начин намаляващото вписване, признато въз основа на записите на връщанията, също трябва да бъде отбелязано със символа RO. Подробна информация за маркировките на документите е предоставена в статията: Знаки на документи за покупка и продажба в JPK V7M и JPK V7K

Публикуване на запис за връщания и очевидни грешки

За да въведете записите за очевидни грешки или връщания на касата в системата wfirma.pl, в края на деня обобщете записите и ги въведете през раздела: ПРИХОДИ »ДРУГИ ДОХОДИ» ДОБАВЯНЕ НА ДРУГИ ДОХОДИ » ПРОДАЖБА. Стойността на върнатата стока трябва да бъде въведена със знак минус пред сумата и да бъде избрана опцията БЕЗ ИЗПЪЛНИТЕЛ в данните на изпълнителя

За да може регистърът на връщанията да се показва в JPK V7 заедно с маркировката RO, в подраздела РАЗШИРЕНИ в полето ТИП ПРОДАЖБА JPK V7 изберете маркировката RO.