Касов апарат за хотели и къщи за гости - кога се изисква?

Уебсайт

Предприемачите, управляващи хотели и къщи за гости, предоставят услугите си в повечето случаи на физически лица, които не извършват стопанска дейност. В такива ситуации по правило те са длъжни да регистрират получените плащания в касата. Проверете кога се изисква касов апарат за хотели и къщи за гости.

Касов апарат за хотели и къщи за гости - задължително притежаване

Съгласно чл. 111 сек. 1 от ЗДДС данъкоплатците, продаващи на физически лица, които не извършват стопанска дейност, и земеделски стопани с фиксирана ставка са длъжни да водят отчет за оборота и дължимите данъци с помощта на касови апарати.

Подробни разпоредби за кредитните съюзи в момента са включени в Наредбата на министъра на развитието и финансите от 22 март 2018 г. за освобождаване от задължението за водене на отчетност с помощта на касови апарати.

Лимитът на оборота, който дава право на освобождаване от записване с използване на касов апарат за тези, които продължават и започват своя бизнес, е 20 000 PLN годишно. Това означава, че всички предприемачи с месечен оборот от приблизително 1667 PLN ще трябва да закупят касов апарат и да записват продажби с него.

Данъкоплатецът губи правото да бъде освободен от записване след изтичането на два месеца след месеца, през който е превишил приложимия лимит за оборот в размер на 20 000 PLN. Това се отнася както за продължаващи, така и за започващи данъкоплатци през данъчната година.

Струва си да се отбележи, че по правило услугите, предоставяни от хотели и къщи за гости, включват и кетъринг услуги. При такава ситуация не е възможно да се възползвате от освобождаването от данък поради оборота.

Съгласно § 4 сек. 2 лит. и) наредбата за освобождаване от задължението за водене на записи с помощта на касови апарати, изключенията, посочени в § 2 и § 3 от горепосочената наредба (освобождаване поради размера на оборота), не се прилага за предоставяне на услуги, свързани с за кетъринг (PKWiU 56) , само:

  • предоставяни от стационарни заведения за хранене, включително сезонно, и
  • услуги за приготвяне на храна за външни получатели (кетъринг).

В резултат на това предоставянето на кетъринг услуги на физически лица, които не извършват стопанска дейност, и на земеделски стопани с фиксирана ставка винаги трябва да се регистрира чрез касови апарати.

Услуги за настаняване без изхранване

Струва си да се отбележи, че в ситуация, когато дейността, извършвана от пансиони или хотели, не включва кетъринг, е възможно да се възползвате от обективното освобождаване. Съгласно § 2 сек. 1 във връзка с артикул 37 освобождава предоставянето на услуги от задължението за запис. Това освобождаване може да се използва, ако:

  • доставчикът на услугата ще получи пълното плащане за дейността, извършена по пощата, банкова или кооперативен спестовно-кредитен съюз (съответно по банковата сметка на данъкоплатеца или по сметка на данъкоплатеца в кооперативния спестовно-кредитен съюз, в който членува),

  • записите и доказателствата, документиращи плащането, ясно показват с коя конкретна дейност е била свързана

Според нас, ако горните условия са изпълнени и хотелът или къщата за гости не предоставят кетъринг услуги, данъкоплатецът не трябва да инсталира касов апарат и да регистрира продажби с негова помощ.

Получаване на авансово плащане и касов апарат

Получаването на цялото или част от плащането преди доставката на стоката или предоставянето на услугата, което води до данъчно задължение в данъка върху стоките и услугите, трябва да бъде документирано с фактура.

Задължението за издаване на фактура не важи за суми, получени от купувачи, които са физически лица, които не извършват стопанска дейност. В такива случаи данъкоплатците, които не се ползват от освобождаването, трябва да регистрират полученото плащане изцяло или частично преди доставката на стоката или извършването на услугата.

Съгласно § 6 т. 1 сек. 1 от Наредбата на министъра на финансите от 29 април 2019 г. за касовите апарати, получаването на цялото или част от вземането (плащането) преди продажбата подлежи на отчитане при получаването му.

В случай на събиране на аванс в брой, записването следва да се извърши при получаване на парите в брой. Следователно датата на признаване на авансовото плащане в касата е същата като датата на признаване на данъчното задължение в данъка върху стоките и услугите.

При безналични плащания авансовото плащане следва да се запише на датата на получаването му. Това обаче трябва да се направи веднага след като разберете за въздействието му върху банковата сметка.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Отстъпка за онлайн касов апарат

Данъкоплатците, които започнат да отчитат оборота и дължимите суми на данъка на приложимите дати, могат да приспадат от този данък сумата за закупуване на всеки от касовите апарати, отчетени към датата на започване (възникнало задължение) на отчитане в размер на 90 % от покупната му цена (без данък), но не повече от 700 PLN.

Подробна информация за отстъпката можете да намерите в статията: Отстъпка при покупка на касов апарат

Подробни правила за възстановяване на суми, изразходвани за онлайн касови апарати, са посочени в Наредба на министъра на финансите от 29 април 2019 г. за приспадане или възстановяване на суми, изразходвани за покупка на касови апарати и връщане на тези суми от данъкоплатеца. . Съгласно разпоредбите на наредбата уреждането на облекчението може да се извърши в данъчната декларация за данъка върху стоките и услугите за отчетния период, в който е започнало отчитането, или за периодите, следващи този отчетен период. Основанието за приспадането е доказателство от данъкоплатеца за плащане на цялата дължима сума за касата.

Размерът на приспадането, извършено в даден период на сетълмент - за покупка на касови апарати - не може да бъде по-голям от размера на разликата между дължимия данък и данъка за вход. Ако размерът на входящия данък е по-голям или равен на размера на дължимия данък през даден данъчен период, данъкоплатецът може да получи възстановяване на неизчистената по-рано сума или да я приспадне през следващия данъчен период.