Карти за гориво и право на приспадане на ДДС в светлината на решението на СЕС

Обслужване На Услуги

Обичайна практика беше компаниите с автопарк да плащат гориво чрез карти за гориво. След решението на СЕС възникват много съмнения относно правилността на приспадането на данъка за получаване от получените фактури, документиращи покупката на гориво. Спорен е въпросът дали покупката на гориво с карта за гориво представлява доставка на стоки или финансова услуга. Затова обясняваме дали е възможно приспадане на ДДС при покупка чрез карти за гориво.

Карти за гориво като доставка на гориво

Съгласно чл. 7 сек. 8 от Закона от 11 март 2004 г. за данък върху стоките и услугите - по-нататък ЗДДС - в случай, че няколко субекта доставят едни и същи стоки по такъв начин, че първото от тях издава стоките директно на последния купувач, признава ясно е, че доставката на стоки е извършена от всеки един от субектите, участващи в тези дейности. Това са т.нарверижни доставки.


За съжаление, анализът на разпоредбите, уреждащи верижните доставки в ДДС, поражда известни съмнения относно признаването на доставка на гориво чрез използване на карта за гориво като верига за доставка. Е, в случай на верижни транзакции, субект P2 (диаграмата по-горе) решава кога, кои стоки и най-вече в какво количество ще бъдат издадени директно от субект P1.

В случай на транзакции с използване на карти за гориво, субект P2 няма информация за сумата, в която субект P3 ще закупи стоките (гориво) и къде ще го направи (винаги от субект P1). В нашата ситуация субект P2 ще бъде компанията (доставчик) на картата за гориво, а субект P3 ще бъде компанията, използваща картата за гориво.

Спорен е въпросът дали такива доставки се извършват при доставки на гориво (и други стоки), които се заплащат чрез т.нар. карти за гориво (издадени от данъкоплатци, различни от субектите, които реално продават горивото).

Въз основа на констатациите на СЕС Министерството на финансите разработи и предостави за консултация примерен каталог с критерии, от които ще зависи квалификацията на транзакциите между издателя на картата за гориво и нейния ползвател. Те включват:
- отговорност за дефекти в закупените продукти,
- влияние върху цената на закупените от потребителя стоки,
- предоставяне на отстъпки (отстъпки),
- установяване на финансови условия и сетълменти,
- влияние върху честотата и мястото на използване на карти за гориво,
- блокиране на картата, например в случай на възникващ дълг.

Кога имаме работа с финансова услуга?

Съгласно чл. 88 сек. 3а, т. 2 от ЗДДС, следва, че фактури, документиращи сделки, необлагаеми с ДДС или освободени от ДДС, не представляват основание за намаляване на изходящия данък и за възстановяване на данъчната разлика или декларация за входящия данък. Въз основа на чл. 43 сек. 1 т. 40 са освободени от ДДС, наред с другото и услугите по всички видове платежни операции.

Спорът за правилното признаване на използването на карти за гориво беше предмет на много отделни решения (вж. Съдът на Европейския съюз в решението от 6 февруари 2003 г. по дело C-185/01, Върховният административен съд в решението от 14 август 2012 г., I FSK 1177 / 11 или на Провинциалния административен съд в решенията от 26 март 2015 г., III SA / Wa 158/15 и от 25 януари 2017 г., III SA / Wa 3378/15).

Предоставянето на техните дъщерни дружества на карти за гориво, които им позволяват да доставят гориво на превозни средства, може да се счита за освободен от ДДС кредит. Това е резултат от решението на Съда на Европейските общности от 15 май 2019 г. Случаят се отнася до австрийска компания, чиито полски данъчни власти отказаха да възстановят ДДС, свързан с транзакции за покупка на гориво чрез карти за гориво. Всички транзакции с карти за гориво се извършват централно от компанията майка в Австрия, която получава фактури от доставчици на гориво, показващи по-специално покупката на гориво с ДДС. След това, в края на всеки месец, компанията префактурира горивото на своите дъщерни дружества и им начислява такса от 2%. Въпросът беше дали горивото е доставено на компанията майка и дали тя след това препродава горивото на полското дъщерно дружество.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Следва да се отбележи, че дружеството майка се е ограничило до предоставяне на полското дъщерно дружество чрез карти за гориво на обичайния инструмент за придобиване на това гориво, като по този начин играе само ролята на посредник в сделката за придобиване на тази стока. Ако се установи, че няма доставка на гориво на дъщерното дружество, компанията майка не може да иска възстановяване на ДДС, платен по издадените му фактури относно доставките на гориво от полското дъщерно дружество на бензиностанциите.

СЕС, разглеждайки случая, решава, че предоставянето на карти за гориво за доставка на гориво на превозните средства на дъщерни дружества, които извършват транспорт, не представлява „доставка на стоки“, а „предоставяне на услуги“. Тази услуга се квалифицира като услуга за предоставяне на кредит без ДДС. Австрийската компания начислява на полската компания такса от 2%. Това е нейното възнаграждение за услугата, предоставена на нейния полски филиал. Следователно предоставя финансова услуга, като финансира предварително закупуването на гориво и следователно действа като обикновена финансова или кредитна институция.

Решение на СЕС по делото Vega International Car Transport and Logistic - Trading GmbH срещу директора на Данъчната камара във Варшава, преписка изх. С-235/18, подчерта, че предоставянето на карти за гориво е финансова транзакция, тъй като ползвателят на картата за гориво закупува гориво директно от доставчици по своя преценка: като се започне от избора на бензиностанцията, през вида, размера на гориво и начин на неговото използване.

СЕС подчерта, че такива освободени транзакции се определят в зависимост от естеството на предоставяните услуги, а не в зависимост от доставчика или получателя на услугите, предоставени от банкови и финансови институции.

Възможно ли е приспадане на ДДС при покупка чрез карти за гориво?

В съдебната практика може да се забележи разминаване във възгледите за това дали субектът, който е „издател“ на картата за гориво (субектът, който финансира транзакцията), позволяващ безкасовата доставка на гориво на фирми, купува и препродава това гориво (доставка на стоки), или във връзка с факта, че не придобива или прехвърля правото на разпореждане с гориво като собственик, предоставя само финансова услуга. Всеки случай трябва да се оценява индивидуално, а крайната оценка трябва да бъде резултат от договорни разпоредби между изпълнителите.

Оценката на правата и задълженията от гледна точка на правилното признаване на това дали придобиването представлява доставка на стоки или финансова услуга е важна за приспадането на данъка върху данните. Заради защитата на данъкоплатците чрез посочване на конкретни правила при какви обстоятелства да се квалифицират транзакциите с карти за гориво като финансова услуга или за доставка на стоки или услуги, през август 2019 г. Министерството на финансите започна обществени консултации. До датата на изготвяне на текста няма ясни указания в горепосоченото обхвата, обявен от държавните органи.

В същото време следва да се подчертае, че данъкоплатците, в съответствие с разпоредбите на ЗДДС, доколкото стоките и услугите се използват за извършване на облагаеми дейности, имат право да намалят размера на дължимия данък с размера на внесените данък. Съгласно чл. 88 сек. 3а, т. 2 от ЗДДС не представляват основание за намаляване на изходящия данък и връщане на данъчната разлика или връщане на данък по вход, фактури и митнически документи, ако документираната с фактура сделка не подлежи на облагане. или е освободен от данък. Така, ако дадена дейност не подлежи на облагане с данък върху добавената стойност или се ползва от освобождаване от данък и въпреки това продавачът я облага с данък, купувачът изобщо няма право да приспада ДДС въз основа на неправилно изготвена фактура, продавачът обаче , задължен да заплати изходния данък. .