Един акаунт в ZUS - какви промени предстоят?

Обслужване

Съгласно промените в Закона за социалното осигуряване, предприемачите, потребителите и други лица от 1 януари 2018 г. ще плащат осигурителни вноски (пенсионни, инвалидни, болнични и злополуки), здравноосигурителни вноски, вноски във Фонда по труда. с еднократно прехвърляне и Фонда за гарантирани обезщетения на наети лица и вноски към Преходния пенсионен фонд.

Новите разпоредби предвиждат предоставяне на индивидуални номера на сметки за вноски (НСС) на предприемачи. Вноските, направени колективно чрез един превод по конкретна сметка, ще бъдат разпределени пропорционално от Социалноосигурителната институция към индивидуалните осигуровки и фондове.

От началото на 2018 г. платецът при извършване на превод към ДОО няма да може конкретно да посочи каква вноска и за колко време прави плащането. По този начин от предприемача, потребителя или друго юридическо лице ще се изисква само да предостави индивидуална сметка за вноски, размера на премията, подателя и получателя. Институцията за социално осигуряване ще раздели пропорционално вноските на вноски, като се започне от най-старите просрочени задължения с лихва.

Една сметка в ДОО - от кога е присвоен номер на сметката за вноски?

От 1 октомври 2017 г. Осигурителната институция (ЗУС) започна да изпраща кореспонденция с информация за отпускане на нови сметки за вноски на платците. Очаква се до края на декември 2017 г. ЗУС да генерира номерата на сметките за вноски и да ги запише в сметките на платците на вноски, вписани в Централния регистър на вноските. Предприемачите, потребителите и други субекти до края на декември 2017 г. трябва да получат с препоръчана поща информация от ДОО относно присвояването на нови номера на сметки за вноски.

Съгласно чл. 3 от изменения закон до 31 декември 2017 г. социалноосигурителната институция ще предостави информация за номерата на сметките на вноските на вноските, които плащат вноските, на хартиен носител чрез пощенския оператор като препоръчана пратка или - в случай на платци на вноски, които в ИКТ система, предоставена от Институцията. Те са създали информационен профил - ще предоставят номерата на вноските в системата ИКТ, предоставена от Институцията за социално осигуряване.

Ако платците на вноските по ал. 2, не получават информация за номерата на сметките за вноски до 31 декември 2017 г., те са длъжни да подадат заявление в местната организационна единица на осигурителната институция за нейното прехвърляне преди следващата дата на плащане на вноските.

Номерата на вноски на сметки, генерирани от осигурителната институция до 31 декември 2017 г., ще бъдат активни от 1 януари 2018 г. (Закон от 11.05.2017 г. за изменение и допълнение на Закона за социалното осигуряване и Закона за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на закона - Кодекс на труда и някои други закони (Списание 2017, т. 1027)).

Струва си да се отбележи, че предприемачът трябва да провери коректността на данните си до 31 декември 2017 г., след като получи писмо с информация за специално присвоен номер на сметка за вноски, поради факта, че след тази дата текущите сметки за вноски ще бъдат закрити. Освен това, предприемачи с профил в ZUS Electronic Services Platform ще могат да проверят новия си номер на сметка за вноски от 1 януари 2018 г.

Съгласно новите разпоредби, уникалният номер на вноската сметка се състои от 26 цифри, като първите 2 са контролен номер на банката, следващите 11 цифри са контролния номер на ZUS, последните 13 цифри са NIP номера на платеца или друг идентификационен номер, издаден от ZUS ако платецът няма номер.НИП (данъчен идентификационен номер). Струва си да се помни, че в случай на грешка при извършване на превода, платецът ще плати лихва за забавяне на плащането на вноски.

Съгласно новия чл. 43б 1 от Закона за с.у.с. заведението генерира и разпределя номера на вноската сметка за платеца на вноски веднага след създаването на сметката на платеца на вноски, за да заплати вноските по чл. 47 параграф. 4.

2. За платци на вноски, които уреждат вноски в отделни декларации, Институцията генерира номер на сметката за вноски отделно за всеки от диапазоните от номера на декларациите.

3. Информацията за присвоения номер на сметката за вноски се предоставя незабавно от Институцията на платеца на вноски на хартиен носител чрез пощенския оператор като препоръчана пратка или - в случай на платец на вноски, който е създал информационен профил в ИКТ системата, предоставена от Институцията - предоставя номера на вноската сметка в ИКТ системата, предоставена от Бет. (Закон от 11.05.2017 г. за изменение и допълнение на Закона за социалното осигуряване и Закона за изменение и допълнение на закона - Кодекс на труда и някои други закони (Списание 2017, т. 1027)).

Един акаунт в ZUS - изключение

Може да се случи така, че ZUS ще изготви два броя вноски сметки, които платецът ще получи в писмото. Такава ситуация ще възникне, ако платецът на вноски отчита вноските поотделно в два обхвата (например за управление на бизнес и за наемане на домашна помощ). Независимо дали предприемачът наема контрагенти и служители или управлява собствен бизнес, той плаща вноски с един превод заедно със собствените си вноски.

Струва си да се подчертае, че ако предприемачът, потребителят и други субекти не знаят своите индивидуални вноски, те няма да могат да плащат вноски през 2018 г. по старите правила. По информация на ДОО съществуващите банкови сметки ще престанат да функционират на 31 декември 2017 г. Съгласно новите правила обаче през 2018 г. ще изплащаме и неизплатените премии за 2017 г. и текущите премии с еднократна прехвърляне.

В допълнение, заслужава да се спомене, че персонализираните сметки за вноски ще бъдат изпращани и до чуждестранни платци, които ще могат да плащат вноските си с един превод.

В заключение, изключително важно е за предприемачи, потребители и други субекти да наблюдават присвояването на нов номер на вноската, да спазват сроковете и внимателно да проверяват данните в информацията, изпратена от ZUS.Ако не получите препоръчано писмо от ZUS с нов номер на вноската, струва си да се свържете с конкретен клон на ZUS преди края на декември 2017 г. и да определите правилните данни и номер на сметката. Трябва да се помни, че от 1 януари 2018 г. таксите за вноски ще могат да се извършват само с един превод към персонализирания номер на сметката за вноски в ZUS.