Какви задачи изпълнява Службата за защита на конкуренцията и потребителите?

Обслужване

Службата за защита на конкуренцията и потребителите (УОКиК) е орган на държавната администрация, който се занимава основно със защита на потребителите и формиране на антитръстова политика. Представяме какво точно прави.

Кой ръководи работата на UOKiK?

UOKiK се ръководи от председателя на Службата. Той се назначава от министър-председателя измежду лица, избрани чрез открито и конкурсно набиране.

Позицията на председател на Службата може да бъде заета от лице, което:

 1. има магистърска степен или еквивалент,

 2. е полски гражданин,

 3. се ползва с пълни публични права,

 4. не е осъждан с влязла в сила присъда за умишлено престъпление или умишлено данъчно престъпление,

 5. притежава управленски компетенции,

 6. има най-малко 6 години трудов стаж, включително най-малко 3 години трудов стаж на ръководна позиция,

 7. има образование и познания в областта на въпросите от компетентността на председателя на Службата.

Набирането на длъжността председател на Службата се извършва от екип, определен от началника на канцеларията на министър-председателя, състоящ се от минимум 3 души, чиито знания и опит гарантират, че ще бъдат избрани най-добрите кандидати.

Председателят на Службата изпълнява своите задачи със съдействието на Службата за защита на конкуренцията и защитата на потребителите.

UOKiK се състои от централата във Варшава, офис клонове в Бидгошч, Гданск, Катовице, Краков, Люблин, Лодз, Познан, Варшава и Вроцлав и лаборатории, ръководени от председателя на Службата.

Каква е задачата на Службата за защита на конкуренцията и потребителите?

Службата за защита на конкуренцията и потребителите изпълнява задачи в следните области:

 • противодействие на практиките, ограничаващи конкуренцията,

 • противодействие на практики, нарушаващи колективните потребителски интереси,

 • противодействие на използването на забранени разпоредби в стандартните договори,

 • противодействие на антиконкурентни концентрации на предприемачи и техните сдружения, ако тези практики, използването на забранени разпоредби или концентрации причиняват или могат да имат ефект на територията на Република Полша.

Обхватът на дейността на председателя на Службата включва, наред с другото:

 • контролира спазването от страна на предприемачите на разпоредбите на закона;

 • издаване на решения за практики, ограничаващи конкуренцията, концентрация на предприемачи, за признаване на разпоредбите на типов договор за незаконни и за практики, нарушаващи колективни потребителски интереси, както и други решения, предвидени в закона;

 • провеждане на изследвания за състоянието на концентрация на икономиката и пазарното поведение на предприемачите;

 • подготовка на проекти на държавни програми за развитие на конкуренцията и проекти на държавна политика за защита на потребителите;

 • сътрудничество с национални и международни органи и организации, чиято дейност включва конкуренция и защита на потребителите;

 • изготвяне и внасяне в Министерския съвет на проекти на нормативни актове, свързани с конкуренцията и защитата на потребителите;

 • внасяне в Министерския съвет на периодични доклади за изпълнението на правителствените програми за развитие на политиката на конкуренция и защита на потребителите;

 • разработване и издаване на публикации и образователни програми, популяризиращи знания за конкуренцията и защитата на потребителите;

 • кандидатстване към предприемачи по въпроси, свързани с конкуренцията и защитата на потребителите;

 • събиране и разпространение на съдебна практика по въпроси, свързани с конкуренцията и защитата на потребителите, по-специално чрез публикуване на решенията на председателя на Службата на уебсайта на службата;

 • сътрудничество с Началника на Националния криминално-информационен център до степента, необходима за изпълнение на уставните му задачи.

Какви санкции може да наложи UOKiK на предприемачите?

Председателят на Службата може с решение да наложи на предприемача финансова глоба в размер, не по-голям от 10% от оборота, постигнат през финансовата година, предхождаща годината, в която е наложено наказанието, ако предприемачът дори неумишлено, извършено, inter alia, следните актове:

 • извършил концентрацията, без да получи съгласието на председателя на Службата,

 • използва забранени клаузи в образци на договори, сключени с потребителите,

 • нарушава колективните интереси на потребителите.

Глоба от 50 000 000 евро може да бъде наложена, ако предприемачът, дори неволно, inter alia:

 • не предостави информация, поискана от председателя на Службата, или я предостави невярна или подвеждаща,

 • възпрепятства или възпрепятства извършването на проверка или претърсване.

За всеки ден забавяне на изпълнението на решения по въпроси, свързани с ограничаващи конкуренцията практики, практики, нарушаващи колективни потребителски интереси, забранени разпоредби на типови договори и концентрации, се налага глоба в размер до 10 000 евро.