Наказателни санкции за неподаване на декларация за ДДС

Обслужване На Услуги

Едно от основните задължения на предприемача е да подава съответните данъчни декларации. Съгласно разпоредбите на ЗДДС данъкоплатците на този данък са длъжни да подават данъчни декларации (ДДС-7 или ДДС-7К) в данъчната служба. Никой няма да напомня на предприемача за необходимостта да достави ДДС-7 (или ДДС-7К) в офиса, освен ако законоустановеният срок не изтече. По-добре е обаче да се предотврати подобна ситуация и да се следят приложимите дати, тъй като данъкоплатеца може да бъде наказан за неподаване на декларация по ДДС.

Задължение за подаване на "нулева" декларация по ДДС

Много важна информация е, че предприемачите също са длъжни да представят т.нар "Нулева" ДДС-7 и ДДС-7К декларации. Това се отнася за ситуации, при които данъкоплатецът не е извършвал облагаема дейност през даден период. Липсата на подадената декларация означава, че данъчните органи не разполагат с информация дали данъкоплатецът следва да заплати дължимия ДДС или не е извършвал облагаема дейност.

Задължението за изпращане на електронна декларация за ДДС от януари 2017 г. (или Q1 2017 г.) се отнася за данъкоплатците:

  • задължени да се регистрират като данъкоплатци по ДДС в ЕС;
  • които са доставчици на стоки или предоставят услуги, за които данъкоплатецът е купувач в съответствие с чл. 17 сек. 1, т. 7 и 8, и купувачите на тези стоки или услуги (участници в търговията с обратна такса);
  • задължен, съгласно чл. 45ба от Закона от 26 юли 1991 г. за данъка върху доходите на физическите лица или чл. 27 сек. 1в от Закона за корпоративния подоходен данък от 15 февруари 1992 г. за подаване на декларации, информация и изчисление на годишния данък чрез електронна комуникация.

Важно!

Задължението за изпращане на електронна декларация по ДДС ще важи за всички данъкоплатци без изключение от януари 2018 г.

Неустойка за късно подаване на данъчната декларация

Неизпълнението на задължението за подаване на декларация по ДДС-7 в законоустановения срок може да представлява нарушение. На първо място, заслужава да се отбележи, че самото неспазване на срока не е наказуемо. Зависи от оценката на данъчния орган, който проверява дали данъкоплатецът в такъв случай е действал умишлено (така е искал да извърши забранено действие или просто се е съгласил с него). Отчита се и социалната вредност от подобен надзор.

Във връзка с гореизложеното на предприемача ще бъдат наложени наказателни санкции за неподаване на декларация по ДДС под формата на глоба за извършване на забранено действие. През 2017 г. размерът на глобата варира от 200 до 40 000 PLN.

Наказателни санкции за неподаване на декларация по ДДС - престъпно фискално престъпление

Съвсем друг обрат може да се обърне ситуацията, когато декларацията изобщо не бъде подадена и случаят бъде разкрит при данъчната проверка. Тогава данъчният орган има право да постанови, че данъкоплатецът не е разкрил данъчната основа и следователно е извършил престъпно фискално престъпление. Това ще се случи, ако стойността на изчерпания данък надвиши 10 000 PLN. До тази сума пак ще е нарушение.

В случай на престъпление, делото трябва да бъде внесено в съда, а предприемачът отива в Националния наказателен регистър. В този случай законодателят предвижда 3 вида наказание:

  • лишаване от свобода,
  • ограничаване на свободата,
  • наказание.

През 2017 г. последният от тях варира от 666,60 PLN до 19 198 080 PLN.

Винаги си струва да помните за подаването на декларация по ДДС – това е най-добрият начин да избегнете наказателни санкции за неподаване на декларация по ДДС. Ако обаче предприемачът изпита момент на забрава, той винаги може да използва заявлението за доброволно подаване на отговорност, което е гарантирано от липсата на вписване в свидетелството за съдимост. Друго решение, което ще донесе очакваните резултати, но само ако не излезе наяве ненавременното подаване на декларацията, е подаването на информация за вашата небрежност, т.е. "активна скръб".