Месечна информация за осигуреното лице (RMUA)

Обслужване

Платецът на вноски е длъжен да предостави на осигуреното лице (писмено) информацията, съдържаща се в предоставените му поименни справки на осигурителната институция с цел проверка. Платецът на вноските може да предостави тази информация за месечната информация за осигуреното лице (преди RMUA). По правило създаването и предаването на такъв документ се изоставя в полза на годишната информация, която може да бъде предадена до 28 февруари за предходната година.

Как се попълва месечната информация за осигуреното лице (RMUA)?

В блокове I-III - въвеждат се данните, предоставени в съответните блокове на отчета ZUS RZA, ZUS RCA или ZUS RSA, ZUS RPA, подадени за осигурените за даден месец в ДОО.

I. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДАННИ

Поле 01: посочете идентификатора на отчета RMUA във формат номер / mm / yy.

II. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ НА ПЛАНЦА НА ВНОСКАТА

Полета 01-09: посочете данните на платеца на вноските, но в поле 03 въведете PESEL номера, ако е присвоен.

III.A. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ НА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ

Полета 01-04: попълват се идентификационните данни на осигуреното лице.

III.B. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Поле 01: въведете осигурителното заглавие (първо), например трудов договор, договор за мандат.

Поле 02: въведете кода на клона на NHF, напр. 01R за Долношленско войводство.

Поле 03: попълва се при надвишаване на годишната база на вноските.

Поле 04: въведете работното време, посочено в трудовия договор като дроб, напр.:

  • 1/1 - за работа на пълен работен ден
  • 1/2 - за половината работно време и т.н.
  • 150/176 - когато работното време е посочено в часове

Поле 05: въвежда се базата за изчисляване на осигурените вноски за пенсионно осигуряване за пенсиониране и инвалидност в представения в ЗУС справка за дадено осигурено лице и за даденото заглавие, което ще бъде осигурено

Поле 06: вписва се базата за изчисляване на осигурената вноска за застраховка за болест и злополука в представения в ZUS справка за дадено осигурено лице и за даденото заглавие, което ще бъде осигурено

Поле 07: вписва се базата за изчисляване на здравноосигурителните вноски, предоставена в представения в ZUS отчет за дадено осигурено лице и за даденото заглавие за осигуряване

Поле 08: вписва се размерът на вноската за пенсионното осигуряване, финансирано от осигуреното лице

Поле 09: вписва се размерът на вноската за пенсионно осигуряване за инвалидност, финансирана от осигуреното лице

Клетка 10: вписва се размерът на вноската за здравно осигуряване, финансирана от осигуреното лице

Клетка 11: въведете размера на застрахователната премия за злополука, финансирана от застрахованото лице

Клетка 12: вписва се размерът на вноската за пенсионно осигуряване, финансирана от платеца на вноски

Поле 13: вписва се размерът на вноската за пенсионно осигуряване за инвалидност, финансирана от платеца на вноски

Клетка 14: вписва се размерът на вноската за здравно осигуряване, финансирана от платеца на вноските

Клетка 15: вписва се размерът на вноската за застраховка срещу злополука, финансирана от платеца на вноски

Клетка 16: вписва се размерът на вноската за пенсионно осигуряване, финансирана от държавния бюджет

Поле 17: вписва се размерът на вноската за пенсионно осигуряване за инвалидност, финансирана от държавния бюджет

Клетка 18: вписва се размерът на вноската за здравно осигуряване, финансирана от държавния бюджет

Клетка 19: вписва се размерът на застрахователната премия за злополука, финансирана от държавния бюджет

Полета 20 - 23 се вписват в размерите на съфинансирането от PFRON - тези полета са попълнени само за декларацията до декември 2007 г.

В полета 24 - 27 се вписват сумите на вноските, финансирани от Църковния фонд.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Клетка 28: въведете сумата, с която е намалена осигурителната основа за плащане на вноската за професионална пенсионна схема

Поле 29: въведете размера на вноската по капиталовия план на служителите, финансиран от платеца на вноски

Поле 30: въведете общия размер на вноските, изчислен чрез добавяне на сумите в полета от 08 до 27.

III.C. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Поле 01: въведете базата за изчисляване на здравноосигурителната вноска

Поле 02: въведете размера на дължимата вноска, финансирана от платеца на вноски

Поле 03: въведете размера на дължимата вноска, финансирана от осигуреното лице

Поле 04: въведете размера на дължимата вноска, финансирана от държавния бюджет директно към ZUS

Поле 05: въведете размера на дължимата вноска, финансирана от Църковния фонд

III. Г. ГРАФИК НА ИЗПЛАЩЕНИ ОБЕЩЕНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ОТСУТСТВИЕТО ПО БОЛЮВАНЕ, И ВИДОВЕТЕ И ПЕРИОДИТЕ НА ПАУЗИВИТЕ В ПЛАЩАНЕТО НА ВНОСКИ

Поле 01: въведете вида на обезщетението/почивката

Поле 02: въведете периода, в който е изплатено обезщетението / от настъпването на прекъсването (ден, месец/година)

Поле 03: въведете броя на дните на обезщетенията или броя на дните с прекъсване на плащането на вноските

Поле 04: Въведете размера на изплатеното обезщетение

III.E. РАЗМЕРЪТ НА ПРИХОДИТЕ, ИЗПЛАЩЕНИ ЗА ДАДЕНИ МЕСЕЦ, НО ДЪРЖАЩ ЗА ДРУГА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА, КОЯТО БЕШЕ ОСНОВА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИОННИТЕ И ГОДИШНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Полета 01, 03 и 05: въведете годината, за която се дължи приходът

Полета 02, 04 и 06: въведете сумата на приходите, изплатени през дадена година, но дължими за предходни години

III.F. РАЗМЕРЪТ НА ПРИХОДИТЕ, ИЗПЛАТЕН ЗА ДАДЕНИ МЕСЕЦ, НО ДРУГИ ЗА ДРУГА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА, КОЯТО БЕШЕ ОСНОВА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВНОСКИ ЗА ЗАСТРАХОВКА ЗА ЗЛОПОЛУКИ

Полета 01, 03 и 05: въведете годината, за която се дължи приходът

Полета 02, 04 и 06: въведете сумата на приходите, изплатени през дадена година, но дължими за предходни години

III.G. РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ, ИЗПЛАЩЕНИ ЗА ДАДЕНИ МЕСЕЦ, ДОПОЛНИТЕЛНО КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ЗА ВРЕМЕТО НА НЕПРАВОДОСТОЯТЕЛНОСТ, БОЛЕСТ, МАЪРИНСТВО, ГРИЖИ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И Обезщетение ИЗВЪН РАБОТА

Поле 01: въведете размера на дохода, изплатен през дадения месец до болничното или надбавката

III.H. СУМАТА на доходите, изплатени през даден месец, ДО ЗАПЛАТИ ЗА ВРЕМЕ НЕРАБОТОСТЬ, обезщетение за болест, майчинство, обезщетение за рехабилитация, ЧЕТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ЗАПЛАТАТА ИЛИ Обезщетенията не е основа за ИЗМЕРЕНИЕ НА ВНОСИТЕ ЗА ДРУГИ СХЕМИ ЗА ПЕНСИОННИ СХЕМИ И КОИТО ГОДИШЕН КАЛЕНДАР

Полета 01, 03 и 05: въведете годината, за която се дължи приходът

Полета 02, 04 и 06: въведете размера на дохода, изплатен през даден месец, до обезщетение за болест или обезщетение, но дължими за предходни години

III.I. ПЕРИОДИ НА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ

Полета 01 и 04: въведете периода, от който е извършена учебната работа

Полета 02 и 05: въведете периода, за който е извършена учебната работа

Полета 03 и 06: посочете броя на паралелките, в които е извършена учебната работа

VII. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛАСЦА НА ВНОСКАТА

Поле 01: въведете датата на попълване на формуляра ZUS RMUA (ден / месец / година)

Поле 02: за потвърждаване на достоверността на данните подписът се извършва от платеца на вноски или упълномощено от него лице. Това поле трябва да включва и адресен печат на платеца на вноските (ако платецът има такъв). Този подпис също потвърждава декларацията вляво.

Месечна информация за осигуреното лице (RMUA) – кога да се подава?

Формулярът, наричан преди това ZUS RMUA, може да се предоставя на служителя всеки месец, като в такава ситуация по правило платецът не е длъжен да предоставя годишна информация, тъй като законовото задължение за информиране на осигурения за плащанията, взети от неговото възнаграждение, има е изпълнено.

Разбира се, служител може да поиска годишна информация, въпреки че получава месечни отчети. Тогава работодателят е длъжен да предостави такъв документ.

Месечната информация RMUA предоставя данни за приходите, спечелени от служителите, които са база за начисляване на вноските, и размера на събраните и подлежащи на плащане вноски към ДОО. Работодателят не е длъжен да предоставя месечна информация на работника или служителя, но трябва да има предвид, че той е длъжен да предоставя месечна информация.