Как да избегнем премахването на ДДС въпреки липсата на икономическа активност?

Обслужване На Услуги

Едно от задълженията на активните платци на ДДС е да се регистрират за целите на ДДС. Заявленията трябва да се подават във формуляра за ДДС-R. Актът на регистрация е важен както за самия данъкоплатец, така и за неговите контрагенти, тъй като позволява да се заключи, че сделката не включва данъчен измамник. Законът за данъка върху стоките и услугите предвижда за ръководителя на данъчната служба възможността да отстрани данъкоплатеца от регистъра по ДДС при определени фактически обстоятелства. Отговорът на въпроса как да не бъдете изтеглени от ДДС ще намерите в статията по-долу.

Основания за отписване на данъкоплатец от регистъра по ДДС

На първо място следва да се посочи, че на основание чл. 96 сек. 9 от ЗДДС ръководителят на данъчната служба служебно отписва данъкоплатеца от регистъра като платец на ДДС, без да уведомява за това данъкоплатеца, ако:

  1. данъкоплатецът не съществува или
  2. въпреки направените документирани опити, не е възможно да се осъществи връзка с данъкоплатеца или негов представител, или
  3. данните, предоставени в заявлението за регистрация, се оказват неверни, или
  4. данъкоплатецът или негов представител не се яви при призовката на началника на данъчната служба, на началника на митническата и данъчната служба, на директора на камарата на данъчната администрация или на началника на Националното управление по приходите, или
  5. наличната информация показва, че данъкоплатецът извършва дейност с намерение да се възползва от дейността на банките.

Освен това, съгласно чл. 96 сек. 9а от закона данъкоплатецът, който:

  1. спря извършването на стопанска дейност въз основа на разпоредбите за спиране на икономическа дейност за период от най-малко 6 последователни месеца или
  2. е задължен да подаде декларацията по чл. 99 сек. 1, 2 или 3, не са подали такива декларации за 6 последователни месеца или 2 последователни тримесечия, или
  3. подава за 6 последователни месеца или 2 последователни тримесечия декларациите по чл. 99 сек. 1, 2 или 3, в които не е показал продажба или покупка на стоки или услуги със сумите на данъка за приспадане, или
  4. издадени фактури или коригиращи фактури, документиращи дейности, които не са извършени, или
  5. при извършване на стопанска дейност той е знаел или е имал разумни основания да смята, че доставчици или купувачи, участващи пряко или косвено в доставката на същите стоки или услуги, са участвали в нелоялно данъчно уреждане с цел получаване на финансови облаги.

Липса на стопанска дейност като причина за заличаване от регистъра по ДДС

Активният данъкоплатец по ДДС, извършващ облагаема дейност, т.е. доставка на стоки или предоставяне на услуги, е длъжен да отчита тези събития в подадените декларации за целите на ДДС. Декларациите се подават ежемесечно (ДДС-7) или тримесечно (ДДС-7К). Важно е обаче, че данъкоплатците са длъжни да подават тези декларации, дори ако не са извършвали облагаеми дейности през даден данъчен период. В такава ситуация данъкоплатецът подава нулеви декларации за ДДС.

В контекста на гореизложеното си струва да се обърне внимание на съдържанието на чл. 96 сек. 9а, т. 3 от ЗДДС, който гласи, че ако данъкоплатецът подава декларации за 6 последователни месеца или 2 последователни тримесечия, в които не е показал продажба или покупка на стоки или услуги с данъчни суми за приспадане, ръководителят на данъка службата има право да отстрани такъв данъкоплатец от регистъра по ДДС. Вследствие на това данъкоплатците трябва да помнят, че подаването на нулева декларация за 6 последователни месеца или две последователни тримесечия води до премахване от регистъра по ДДС.

Как да избегнем премахването на ДДС?

Предприемачът в процеса на своята дейност може да се сблъска с различни икономически ситуации. Например данъкоплатецът може да извършва сезонни дейности или да чака по-дълъг период от време за реализиране на инвестиция, която трябва да му донесе печалба в бъдеще. Естествено, подобни обстоятелства не трябва да предизвикват негативни последици за данъкоплатеца под формата на заличаване от регистъра. Законодателят предвиди възможността за такива конкретни случаи и въведе чл. 96 сек. 9д от ЗДДС, който гласи, че разпоредбата на ал. 9а, т. 3 не се прилага, ако неоткриването на продажба или покупка на стоки или услуги със сумите на данъка за приспадане е резултат, съгласно обясненията на данъкоплатеца, от специфичния характер на дейността.

Следователно как да избегнем премахването на ДДС? Ако данъкоплатецът може да обясни, че подаването на нулеви декларации за целите на ДДС, без показване на облагаеми дейности, произтича от специални обстоятелства и специфика на стопанската дейност, ръководителят няма да заличи данъкоплатеца от регистъра по ДДС.

Разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност не определят каквато и да е форма на такова обяснение, което означава, че данъкоплатецът може да го представи под каквато и да е форма. Ако данъкоплатецът предвижда, че срокът за подаване на нулеви декларации ще бъде най-малко 6 месеца, струва си да представи това обяснение към момента на подаване на първата декларация, за да се избегнат проблеми.