Лизинг на база ДДС и ДДС - как правилно да въведете сметките?

Уебсайт

Лизингът е доста специфичен вид търговско споразумение, благодарение на което предприемачът може да използва оборудване в своята компания, което не е закупено директно от данъкоплатеца. Това е добър начин за получаване на необходимите активи, чиято стойност надвишава еднократните възможности на собственика на компанията. Въпреки това, когато сключвате договор за лизинг, си струва да запомните, че той генерира приходи и разходи и по този начин - оказва влияние върху данъка върху дохода и ДДС. Прочетете статията и разберете как правилно да резервирате лизинг!

Оперативен лизинг

Оперативният лизинг е описан в чл. 23б параграф. 1 от ЗДДФЛ. При този вид договор оборудването, за което се отнася, остава в регистъра на дълготрайните активи на лизингодателя. Това означава, че лизингополучателят не може да признае амортизационните разходи като данъчно признати разходи. От друга страна, това, което може да бъде осчетоводено като разход на компанията, е цялата лизингова вноска, плюс необходимите такси за обработка и комисионни. Също така всички разходи, направени за ежедневната експлоатация на дълготраен актив - като гориво за автомобил - могат да бъдат включени в разходите на компанията, без да е необходимо ограничаването им с пробег.

Лизингодателят - както беше посочено по-рано - се задължава да извърши отписване на амортизация на дълготрайния актив при сключване на договора за оперативен лизинг. От друга страна, той включва цялото лизингово плащане, получено от лизингополучателя като свой доход.

Договорът за оперативен лизинг предвижда възможност за закупуване на дълготрайния актив от лизингополучателя.

Лизингът също се облага с данък върху добавената стойност. Договорът за оперативен лизинг предполага, че този данък ще се начислява отделно за всяка платена вноска. Следователно това е голямо предимство за предприемачите, които искат да разпределят разходите във времето.

Пример 1.

Г-жа Ана, която държи магазин за хранителни стоки, сключва договор за оперативен лизинг за закупуване на камион. Поради факта, че закупеният автомобил ще се използва само за бизнес, може ли той да представлява дълготраен актив на компанията, който ще бъде амортизиран с течение на времето? Как трябва да се уреждат фактури с ДДС за месечни лизингови вноски?

Автомобил, чиято покупка е финансирана с оперативен лизинг, не представлява дълготраен актив от страна на потребителя. Фактът, че превозното средство ще се използва само за бизнес цели, е без значение. Следователно фирмените разходи от страна на г-жа Анна няма да бъдат отписване на амортизация, а фактура за първоначалното плащане и последващите лизингови вноски.

Финансов лизинг

Финансовият лизинг е втората форма на договор, която лизингодателят и лизингополучателят могат да изберат. Той е доста различен от описания по-горе оперативен лизинг. Разпоредбите, отнасящи се до него, се съдържат в чл. 23f параграф. 1 от ЗДДФЛ.

Към момента на сключване на договора оборудването, за което се отнася, се вписва в регистъра на ДМА на лизингополучателя. Следователно именно тази страна извършва отписване на амортизации и ги класифицира като данъчно признати разходи.

При финансовия лизинг потребителят не може да квалифицира цялата лизингова вноска, която плаща за оборудването, като корпоративен разход. При това положение единственият разход - освен отписването на амортизация - е лихвата върху основната част от вноската. Те се изчисляват като разлика между сумата за погасяване и първоначалната стойност на актива. В същото време само такава лихва увеличава дохода на лизингодателя.

Договорът за лизинг предвижда, че с плащането на последната вноска лизингополучателят става собственик на наетия актив. Така че не е необходимо да се установяват допълнителни правила за обратно изкупуване в тази ситуация.

Данъкът по ДДС при финансовия лизинг не се разбива на вноски. Цялата сума следва да бъде платена заедно с плащането на първата лизингова вноска. Ето защо, когато решавате за този вид договор, трябва да вземете предвид необходимостта от плащане на голяма сума пари наведнъж.

Пример 2.

Г-н Ян, който управлява компанията XYZ, закупи компютърен комплект, чиято нетна цена беше 11 000 PLN. Покупката е финансирана с финансов лизинг. Поради факта, че оборудването е завършено и годно за употреба и ще се използва във фирмата повече от 1 година, може ли да бъде включено в ДМА на дружеството? Как трябва да се уреждат разходите за месечни лизингови вноски?

Поради факта, че покупката на компютърен комплект е финансирана с финансов лизинг, той следва да бъде вписан в регистъра на ДМА от страна на ползвателя. Благодарение на това компютърният комплект ще подлежи на амортизация. Въпреки това, в случай на лизингови вноски, г-н Ян може да включи само платената лихва от определена вноска като данъчни разходи. Струва си да се припомни също, че при сключване на договор за финансов лизинг цялата сума на ДДС по сделката се дължи заедно с плащането на първата лизингова вноска. По време на спиране на дейността лизинговите такси могат да бъдат признати като данъчно признати разходи, при условие че договорът за лизинг е сключен преди спирането на дружеството.

Първоначално лизингово плащане

Начинът на записване на първоначалната лизингова такса винаги е предизвиквал спор между данъчните власти и данъкоплатците. От една страна, косвените разходи - т.е. тези, които не са пряко свързани с конкретен доход - могат да бъдат осчетоводени еднократно, на датата, на която са направени. Въпреки това, съгласно чл. 22 сек. 5в от ЗДДФЛ, ако тези разходи се отнасят за повече от един отчетен период и е невъзможно да се определи към коя част се отнасят към дадена данъчна година, те следва да се разделят и разпределят пропорционално на отделните периоди.

Това, което предизвика най-големи противоречия в това отношение, е методът на обвързване на първоначалното плащане с лизинга. В тази връзка данъкоплатците заеха позицията, че такава такса следва да се осчетоводява еднократно, тъй като обуславя възможността за сключване на лизингов договор и не се отнася пряко до отделни вноски. От друга страна данъчните приеха, че това е разход, тясно свързан с целия лизингов договор, поради което следва да се урежда пропорционално с отделни вноски.

Важно е, че административните съдилища, към които се обръщат предприемачи, са изключително единодушни в своите решения. Те са съгласни с позицията на данъкоплатците и възможността за осчетоводяване на първоначалното лизингово плащане еднократно, с датата на действителното му плащане.

В резултат на единната позиция на съдилищата, Министерството на финансите издаде писмо (Biuletyn Skarbowy № 1 от 2012 г., №, в което се публикува първоначалното плащане:
Отдел DD информира, в полза на съдебната практика, представена от административните съдилища, че първоначалната лизингова такса следва да бъде включена в данъчните разходи веднъж, когато са направени, а не пропорционално на срока на договора за лизинг. Характерна особеност на тези решения е признаването, че първоначалната лизингова такса е невъзвръщаема спонтанна такса, която не е разпределена на отделни лизингови вноски, докато нейното настъпване е необходимо условие за изпълнението на лизинговия договор. Тази такса е еднократен разход, свързан със сключването на договора за лизинг, а следователно и освобождаването на самия предмет на лизинга.

Правилността на еднократното признаване на първоначалната такса в данъчните разходи беше потвърдена и от директора на Данъчната камара в Бидгошч в издаденото индивидуално данъчно решение от 8 март 2016 г., изх. ITPB1 / 4511-1158 / 15 / AK, в който четем, че:
(...) първоначалната лизингова такса определя сключването на договора, т.е. тя трябва да бъде свързана не толкова с целия договор, разбиран от гледна точка на времето, колкото с момента на неговото сключване. Става дума не толкова за продължителността на лизинговите услуги, а за правото на ползването им като цяло. По този начин има такса за целия срок на лизинга. Следователно тази такса е еднократен разход, свързан със сключването на лизинговия договор. Следователно не съществува задължение за уреждането му пропорционално на срока на договора. По този начин първоначалната такса трябва да бъде класифицирана като данъчно признати разходи на еднократна база на датата, на която е извършена. (...)
От 2013 г. е възможна промяна на страните по лизинговия договор - ако други условия на договора останат непроменени, такова събитие се третира като продължение на договора. При промяна на допълнителни условия - освен от страните - такъв факт се счита за сключване на нов договор за наем.

Оперативен лизинг - разпознаване в системата wFirma.pl

По правило активите, финансирани с оперативен лизинг, не могат да се вписват в регистъра на ДМА. Системата wFirma.pl разграничава две категории на наетия актив:

  • лек автомобил и камион,
  • други активи.

От 1 януари 2019 г. се промени начина на уреждане на разходите, свързани с ползваните в дружеството леки автомобили. Повече по темата в статията: Промяна в начина на отчитане на леките автомобили в дружеството от 2019г.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Оперативен лизинг и лек автомобил и камион

За да резервирате фактура от лизингодателя за първоначално плащане и последващи лизингови вноски, първо добавете превозното средство към системата през раздела: ЗАПИСИ »ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА» ДОБАВЯНЕ НА МПС. След като попълните задължителните полета, изберете опцията Оперативен лизинг и отдаване под наем като формуляр за собственост и посочете метода Използване като само в бизнес или в бизнеса и частно, тъй като на тази база има право на приспадане на ДДС върху разходите, свързани с автомобил (50% или 100%) ще бъдат установени. Записаните разходи, свързани с добавеното по този начин превозно средство, се вписват от системата в регистъра по ДДС за продажби и в KPiR в съответствие с приложимите лимити.

Фактурата за първоначално плащане и лизингови вноски трябва да се въведе в системата чрез раздел: РАЗХОДИ »СЧЕТОВОДСТВО» ДОБАВИ »ФАКТУРИ С ДДС» ЛИЗИНГ ИЛИ НАЕМ (за камион) / ЛИЗИНГ ИЛИ НАЕМ НА АВТОМОБИЛ.

Осчетоводеният разход ще бъде включен в регистъра за покупки на ДДС (при активни платци на ДДС) в съответствие с правото на приспадане на ДДС върху разходите и в колона 13 от KPiR - Други разходи. Разходите, свързани със закупуването на гориво или текущото използване на лек автомобил или камион на оперативен лизинг, трябва да се осчетоводяват в системата чрез раздела: РАЗХОД »СЧЕТОВОДСТВО» ДОБАВЯНЕ »ФАКТУРА С ДДС» ПОКУПКА НА ГОРИВО ЗА МПС / ​​ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЕКУЩОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО.

Оперативен лизинг и други активи

Фактурата за първоначалното плащане и последващите лизингови вноски, свързани с финансирането на покупката на други активи с оперативен лизинг, следва да се осчетоводяват в системата през раздела: РАЗХОД »СЧЕТОВОДСТВО» ДОБАВИ »ФАКТУРА С ДДС» ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С БИЗНЕС ДЕЙНОСТ.

Осчетоводеният разход ще бъде включен в регистъра за покупки на ДДС (при активни платци на ДДС) и в колона 13 на KPiR - Други разходи без допълнителни ограничения за приспадане на ДДС или ограничение на разходите.