Как да запишем връщането на авансовото плащане на касата? Добре е да се знае!

Уебсайт

Авансите са стандартна форма на сигурност на транзакциите, използвана от предприемачите. Те се прилагат не само за сделки, по които страни са две фирми, но могат да бъдат платени и от физически лица. Продажбите на физически лица, които не извършват стопанска дейност, по правило трябва да се отчитат в касата. Следователно данъкоплатецът е длъжен да заплати полученото от частно лице авансово плащане в касата. Може да се случи продажбата да не се осъществи. Как тогава да се отрази връщането на аванса на касата?

Авансово плащане от частно лице и регистър на касата

Съгласно чл. 19а параграф. 8 от ЗДДС, ако цялото или част от плащането е получено преди доставката на стоката или услугата, по-специално: предплащане, авансово плащане, авансово плащане, вноска, строителна или жилищна вноска преди учредяване на кооперативно право на жилище или помещение за друго предназначение, задължението за облагане възниква при получаването му във връзка с получената сума.

Има изключения от това правило, например по отношение на комунални услуги или услуги за отдаване под наем (чл. 19а, ал. 5, ал. 4 от ЗДДС).

По правило предприемачът трябва да закупи полученото авансово плащане за бъдеща доставка на стоки или бъдещо предоставяне на услуга от физическо лице в касата. Това задължение възниква при получаване на цялото или част от плащането. Видът на сделката, за която е платен авансът, определя ставката на ДДС върху дадено авансово плащане. Разписката трябва да включва наименованието на стоката или услугата, за които се отнася даденото авансово плащане. Освен това си струва да се има предвид, че данъчното задължение за авансовите плащания възниква само когато те са платени към конкретна сделка. Чл.3 сек. 2 от Наредбата на министъра на финансите за касовите апарати:
„Получаването на цялото или част от вземането (плащането) преди продажбата подлежи на вписване при получаването му“.

Възстановяване на авансовото плащане на каса от ФЛ

Касовият апарат не ви позволява да коригирате вече записани транзакции. Освен това действащите в Полша разпоредби не упоменават изрично метода за документиране на връщането на авансово плащане в касата, получено от физическо лице, което не извършва стопанска дейност. Няма съмнение обаче, че следва да се покаже възстановяването на получената от частно лице авансово плащане, благодарение на което предприемачът „възстановява“ платеното по-рано ДДС. Предприемачът трябва да се погрижи да потвърди, че клиентът е получил авансовото плащане. За да се определи как трябва да процедира данъкоплатецът в случай на връщане на авансово плащане от частно лице, което преди това е било регистрирано в касата, си струва да се обърнем към индивидуалното тълкуване от 26 юли 2013 г., IPPP2 / 443- 471 / 13-2 / RR, издаден от директора на камарата Skarbowa във Варшава.

Предмет на тълкуването е въпросът дали върнатите на физическо лице пари трябва да бъдат включени в регистъра на връщанията и приетите рекламации на стоки и услуги или в регистъра на очевидните грешки, като ситуацията се отнася до кандидат, управляващ онлайн магазин, на които клиентите плащат пари по банкова сметка. Транзакциите се регистрират с помощта на касов апарат, но понякога транзакции не се извършват. След това клиентът получава възстановяване на сумата за тази част от поръчката, която не може да бъде изпълнена, или за цялата поръчка.

Директорът на Данъчната камара във Варшава заявява следното:
„Позовавайки се на обстоятелствата, посочени в заявлението, следва да се отбележи, че горепосочената наредба гласи, че връщанията на стоки и приетите рекламации на стоки и услуги, както и настъпване на очевидна грешка следва да се отчитат в отделни записи. Трябва обаче да се отбележи, че на практика могат да възникнат ситуации, които не са предвидени в горепосочените записи, т.е. положението на самия жалбоподател. При тези обстоятелства е допустимо възстановяването на дължимата сума за недостиг на стоки да се включи в отделна от горепосочените записи, предвидени в разпоредбите на § 3, раздел. 4-6 от Наредбата за касовите апарати, което ще бъде основа за правилното изготвяне на декларацията. По този начин Заявителят, поради необходимостта да върне парите на физическо лице за цялата или част от поръчката, е длъжен да включи в регистъра на корекциите, отделно от регистъра за връщане на стоки и приети рекламации на стоки и услуги. и регистъра на явните грешки, следва да се посочи, че начинът на неговото провеждане не е обусловен от разпоредбите, произтичащи от разпоредбите на § 3 ал. 4-6 от Наредбата за касовите апарати”.

Въз основа на цитираното тълкуване можем следователно да заключим, че връщането на авансовото плащане в касата следва да бъде включено в отделен запис за корекции за продажба, формулиран на касата, който ще бъде основа за правилното изготвяне на декларацията. Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Записи за корекции - върнати аванси

Записите, които показват възстановяването на авансовото плащане в касата, не са регламентирани в наредбата за касовите апарати или в ЗДДС. Това означава, че данъкоплатецът има известна свобода в начина на водене на такива записи, но трябва да се има предвид, че обхватът на данните, съдържащи се в регистъра на корекциите, в който данъкоплатецът показва връщането на аванса в касата , трябва не само да позволява правилната подготовка на файла JPK_7, но и недвусмислено да идентифицира събитията, посочени в него.

Записите на корекциите за продажба, признати в касата, по-специално връщането на авансите, документирано въз основа на разписки, трябва да съдържат следните елементи:

  • датата на получаване и връщане на авансовото плащане;

  • номер на касовата бележка;

  • името на стоката или услугата;

  • върнатата сума (бруто) и съответната стойност на ДДС;

  • причината за връщане на авансовото плащане;

  • дата на съставяне на регистъра на корекциите;

  • подпис на лицето, което съставя протоколите.

Аванси, документирани с фактура – ​​как да ги запишем на касата?

Предприемачите, които продават на физически лица, регистрирани с помощта на касов апарат, често са помолени да издадат фактура за разписка. Поради това може да се случи да е издадена и фактура за записаното в касата авансово плащане. Връщането на авансовото плащане в касата, документирано както с касовата бележка, така и с фактурата, изисква инцидентът да бъде включен в съответните корекционни записи (описани в предходния параграф).

Върнете се към фактурата за разписката и JPK_V7

Новата, задължителна от 1 октомври 2020 г. структура на единния контролен файл под формата на файл JPK_V7, въведе задължението за маркиране на издадените към фискалния бон фактури със символа FP. Фактурите, издадени за разписката с обозначението FP, се показват само в записната част на файла, което означава, че не засягат стойностите, включени в него. В случай на връщане на фактурата към касовата бележка, Министерството на финансите посочва два възможни начина за коригиране на продажбата:

  • издаване на коригираща фактура с етикет "FP" и признаване на намаление/увеличение въз основа на корекция на общата стойност на отчета на касата,
  • издаване на корекционна фактура без етикет "ФП" и невключване в общата стойност на отчета на касата, ако корекцията намалява. При нарастваща корекция е необходимо да се наложи на касата.

Записи на авансови плащания на каса - примери

Пример 1.

Г-жа Магдалена държи магазин за обувки – стационарен и онлайн. При резервация на стоки клиентите са длъжни да платят авансово плащане за поръчката. Магдалена начислява платени аванси в касата на датата на получаването им. Останалата част от сумата може да бъде платена от клиентите при вземане на обувки. Случва се продажбата да не се осъществи поради, наред с другото, липса на подходящия размер или промяна на решението на клиента. В този случай потребителят получава възстановяване на авансовото плащане. Как трябва г-жа Магдалена да отрази връщането на аванса в касата, документирано с касовата бележка?

Връщането на авансовото плащане в касата следва да се отрази чрез съставяне на допълнителни протоколи за връщанията на авансовите вноски. Записите могат да се съхраняват под всякаква форма (хартиена или електронна), но трябва да съдържат данни, позволяващи недвусмислено идентифициране на транзакцията.

Пример 2.

Как трябва г-жа Магдалена от пример 1 да покаже възстановяването на авансовото плащане от физическо лице, документирано както с касов бон, така и с фактура?

В ситуация, когато полученото авансово плащане е документирано както с касов бон, така и с фактура, г-жа Магдалена може да издава коригиращи фактури (с обозначението FP във файла JPK_V7) и ​​допълнително да намали отчета на касата със стойността на възстановяването.

Обобщавайки, трябва да се каже, че авансите, получени от физически лица, обикновено трябва да се отчитат в касата. Данъчното задължение обаче възниква само когато се извършват авансови плащания към конкретна сделка.