Търговски марки - каква амортизация трябва да се прилага?

Обслужване

Търговските марки са ценен компонент от активите на предприятията, както и основен елемент за популяризиране на стоките, произведени от предприемачи или услугите, които те предоставят. Ето защо е важно да се определи дали те могат да бъдат вписани в активите на дружеството и амортизирани. Повдигаме горния въпрос в статията по-долу!

Търговски марки по смисъла на правото за индустриална собственост

Определението за търговска марка в Закона от 30 юни 2000 г. - Закон за индустриалната собственост изисква търговските марки да се разбират като всеки символ, който може да бъде представен в графичен начин, който е подходящ за маркиране на стоки или услуги на дадено предприятие. По този начин търговската марка може да бъде дума, букви, цифри, цветове, триизмерна форма, орнамент и комбинации от всички тези елементи. Запазена марка може да бъде и миризма, мелодия или други звукови сигнали.

Чл.22б §. 1 от ЗДДФЛ включва затворен каталог на нематериалните активи, които подлежат на амортизация. Според него вкл. правата, посочени в Закона от 30 юни 2000 г. - Закон за индустриалната собственост (Списание от 2003 г., бр. 119, т. 1117, изм.) подлежат на амортизация.

Струва си да се отбележи, че самата търговска марка не се счита за нематериален актив, а за правото на защита за търговски марки, които:

  • представлява правото, посочено в Закона за индустриалната собственост,

  • е придобит от данъкоплатеца

  • годни за икономическа употреба в деня на приемане за употреба,

  • с очакван период на употреба, по-дълъг от една година,

  • използвани от данъкоплатеца за целите, свързани с неговата стопанска дейност или предоставени от него за ползване въз основа на лицензионен договор (подлиценз), договор за наем или договор за лизинг.

Важно е всички условия да бъдат изпълнени заедно. Следователно, ако правото на защита на търговските марки първоначално е придобито от данъкоплатеца (произведено самостоятелно), то не може да бъде класифицирано като нематериални активи и следователно не може да се амортизира. Също така няма да има амортизация, ако търговската марка бъде придобита и след това регистрирана в Патентното ведомство.

Данъчната служба смята, че когато Патентното ведомство издаде положително решение за регистрация, то ще се превърне в нематериален актив, произведен, а не придобит от данъкоплатеца. По този начин разходите, направени за самостоятелното производство на правото на търговска марка, могат да бъдат включени от данъкоплатеца директно като данъчно признати разходи на датата на тяхното извършване.

Възможността за извършване на амортизационни отписвания от правото върху търговска марка възниква само ако към датата на придобиването й данъкоплатецът има специална правна защита по законово влязло в сила решение на Патентното ведомство, т.е. когато настъпи вторично придобиване.

Търговските марки като обект на авторско право

Изключително нерегистрираните търговски марки се амортизират, ако представляват произведение по смисъла на закона за авторското право. След това собствените авторски права върху търговската марка ще бъдат амортизирани.

Съгласно чл. изкуство. 1 клауза 1 и 2 от Закона за авторското право и сродните му права от 4 февруари 1994 г., предмет на авторското право е всяка проява на творческа дейност от индивидуален характер, установена под каквато и да е форма, независимо от нейната стойност, цел и начин на изразяване. По-специално, предмет на авторско право са произведения, изразени с думи, математически символи и графични знаци.

Анализирайки горната дефиниция на предмета на авторското право, може да се заключи, че нерегистрираните търговски марки са обект на икономически авторски права, които също принадлежат към каталога на нематериалните активи (чл. 22б (1) от актуализацията).

Позицията, признаваща правилността на амортизацията на нерегистрирана търговска марка, която също е произведение по смисъла на разпоредбите за авторското право, се потвърждава в редица индивидуални тълкувания.

Пример може да бъде индивидуалното тълкуване на директора на Данъчната камара във Варшава от 26 юли 2013 г. (референтен номер IPPB1 / 415-623 / 13-2-EC) и тълкуването на директора на Данъчната камара във Варшава от октомври 22, 2012 (референтен номер IPPB3 / 423) -518 / 12-2 / PK1).

Все пак трябва да се обърне внимание на решението на Административен съд на провинция Познан от 28 юни 2011 г. (референтен номер на досие I SA / Po 210/11), по-късно потвърдено от Върховния административен съд в решението от 8 октомври 2013 г. номер II FSK 2812/11). Съдът постанови, че:

„(...) докато търговската марка като произведение е защитена в съответствие с разпоредбите на Закона за авторското право, същата словесно-фигуративна марка, подадена за регистрация за предоставяне на права за защита на търговска марка, по някакъв начин губи атрибута на произведение, тъй като при подаването му за регистрация от компетентния патентен орган започва по някакъв начин неговата защита въз основа на разпоредбите на Закона за индустриалната собственост”.

Имайки предвид горното, трябва да бъдете много внимателни, когато избирате дали да класифицирате търговските марки като авторски права или права за защита съгласно закона за индустриалната собственост. Следва да се има предвид също, че цитираните индивидуални тълкувания се отнасят до конкретен данъкоплатец.

Търговски марки като WNiP

В случай на придобити нематериални активи, например чрез покупка, първоначалната стойност е покупната цена, увеличена с разходите, свързани с покупката, натрупани до датата на прехвърляне на нематериалния актив за използване, по-специално разходите за нотариус, фискални и други такси, лихви, комисионни.

Дължимата сума на продавача също се намалява с данъка върху стоките и услугите, освен когато, в съответствие с отделни разпоредби, данъкът върху стоките и услугите не представлява данък по внесените данни или данъкоплатецът няма право да намалява размера на дължимия данък чрез данък по вход или възстановяване на данъчната разлика по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност.

Важно!

Нематериалните активи, генерирани от данъкоплатеца самостоятелно, не могат да се считат за нематериални активи по смисъла на ЗДДФЛ и не могат да се амортизират.

Освен това покупната цена се коригира с курсовите разлики, натрупани до датата на предоставяне на нематериалния и юридически актив за използване.

Първоначалната стойност на, между другото, в случай на придобиване на имущество по наследство, дарение или апорт. В такава ситуация първоначалната стойност се счита за пазарната стойност в деня на покупката, освен ако в договора за дарение или в договора за безплатно прехвърляне е посочена тази стойност в по-нисък размер.

Амортизационните отписвания от първоначалната стойност на нематериалните активи се извършват:

  • от първия месец, следващ месеца, през който тези стойности са вписани в регистъра на нематериалните активи,

  • до края на този месец, в който сборът на отписаните амортизации се изравнява с първоначалната им стойност или в който са били пуснати в ликвидация, разпоредени или е установен дефицит.

Струва си да се отбележи, че данъкоплатците не могат да извършват амортизационни отписвания на нематериални активи, чиято първоначална стойност не надвишава 3500 PLN. Разходите, направени за тяхното закупуване, след това са данъчно признати разходи в месеца, в който са въведени в употреба. Те могат също така да направят еднократно отписване на амортизацията от първоначалната стойност в месеца, в който са въведени в употреба или през следващия месец.

В същото време следва да се подчертае, че срокът на амортизация на обекта на авторско право и права за защита на търговска марка не може да бъде по-кратък от 60 месеца. Следователно - максималната годишна норма на амортизация трябва да бъде 20%.