IP Box за подобряване на компютърните програми

Обслужване На Услуги

Облекчението за IP Box е възможност за иновативните субекти да намалят данъчното облагане. Той е особено популярен сред разработчиците. В много случаи обаче те не знаят дали могат да се възползват от данъчната ставка от 5%. Поради липсата на информация по този въпрос те предпочитат да облагат доходите си според действащите правила. Възможен ли е IP Box за подобряване на компютърните програми? Нека го проверим!

Кой може да се възползва от отстъпката за IP BOX?

Облекчението IP Box се състои в облагане с данък върху доходите с преференциална ставка от 5% от квалифицирания доход, получен от данъкоплатеца от квалифицирани права на интелектуална собственост, включително доходи от продажба на стоки и услуги, свързани с тези права, в частта, в която тези права са разработени, разработени от данъкоплатеца. Важно е, че данъчното облекчение IP Box може да се използва както от корпоративния данъкоплатец, така и от данъкоплатеца физическо лице, което извършва стопанска дейност. В случай, че дейността се извършва от съдружие, всеки съдружник има право да използва IP Box във връзка с приходите, които му се отнасят от участие в печалбата на дружеството.

IP Box облекчение - квалифицирани права на собственост

Съгласно чл. 30ca параграф. 2 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица от 26 юли 1991 г. - наричан по-нататък ЗДДФЛ - квалифицирани права върху интелектуална собственост са:

 1. патент;

 2. право на защита на полезен модел;

 3. право на регистрация на промишлен дизайн;

 4. право на регистрация на топография на интегрална схема;

 5. право на допълнителна закрила на патент за лекарствен продукт или продукт за растителна защита;

 6. право на регистрация на лекарствен продукт и разрешен ветеринарномедицински продукт;

 7. изключителното право, посочено в Закона от 26 юни 2003 г. за правна закрила на растителните сортове;

 8. авторско право върху компютърна програма;

предмет на правна закрила въз основа на разпоредбите на отделни актове или ратифицирани международни споразумения, по които Република Полша е страна, и други международни споразумения, по които Европейският съюз е страна, чийто предмет на закрила е създаден, разработени или подобрени от данъкоплатеца като част от неговата научноизследователска и развойна дейност.

Данъчната основа е сборът от допустимите доходи от квалифицирани права върху интелектуална собственост, постигнати през данъчната година (чл. 30в, ал. 3 от ЗДДФЛ).

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Как да съхранявате записи, за да можете да се възползвате от данъчните облекчения на IP Box?

Въз основа на чл. 30cb параграф. 1 от ЗДДФЛ данъкоплатците, подлежащи на данъчно облагане по чл. 30ca са длъжни:

 • извлича всяко квалифицирано право на интелектуална собственост в водената счетоводна документация;

 • да води счетоводни книги по начин, осигуряващ определяне на приходите, данъчно признатите разходи и приходите (загубите), отнасящи се към всяко допустимо право на интелектуална собственост;

 • извлича разноските по чл. 30ca параграф. 4 за всяко допустимо право на интелектуална собственост по начин, който осигурява определянето на допустимия доход;

 • извършва вписвания в счетоводните книги по начин, осигуряващ определяне на общия доход от квалифицирани права на интелектуална собственост - ако данъкоплатецът използва повече от едно квалифицирано право на интелектуална собственост, а в счетоводните книги не е възможно да се изпълнят посочените условия до в точки 2 и 3;

 • прави вписвания в счетоводните книги по начин, осигуряващ определяне на доходи от квалифицирани права на интелектуална собственост във връзка с този продукт или услуга или с тези продукти или услуги - когато данъкоплатецът използва едно или повече квалифицирани права на интелектуална собственост в продукта или услугата или в продукти или услуги и не е възможно да се изпълнят условията, посочени в точки 2–4 в счетоводните книги.

Данъкоплатците, водещи данъчната книга на приходите и разходите, показват информацията, посочена в параграф 1. 1, в отделен регистър (чл. 30вб, т. 2 от ЗДДФЛ).

Съгласно чл. 30cb параграф. 3 по-горе от закона, в случай че въз основа на счетоводните книги или регистрите по ал. 2, не е възможно да се определи доходът (загубата) от допустими права върху интелектуална собственост, данъкоплатецът е длъжен да плати данъка съгласно чл. 27 или чл. 30в.

Тоест данъкоплатец, който иска да облага доходи от квалифицирани ИС със ставка от 5%, трябва да води отделни записи за всички финансови операции, свързани със събирането на тези доходи. Важно е, че разпоредбите не налагат конкретна форма на записване на събития за данъкоплатците за целите на прилагането на преференции, но за целите на изчисляване на дохода от квалифициран IP е важно записите да се съхраняват по такъв начин, че да могат да се показват общата сума на приходите, данъчните разходи в годишната данъчна декларация, приходите, загубите, доходите, облагаеми със ставка 5%.

IP Box облекчение за надграждане на компютърни програми

В повечето случаи програмистите не създават нови програми, а подобряват съществуващите. Развитието на информационните технологии означава, че те трябва да се актуализират постоянно. Ще използваме пример, за да илюстрираме проблема.

Пример 1.

Програмист, управляващ еднолично търговско дружество, е подписал споразумение с голям международен концерн, според което трябва да подобри част от компютърната програма. След приключване на работата данъкоплатецът ще прехвърли всички права върху подобрените части от програмата на концерна. При такава ситуация ще може ли разработчикът да се възползва от преференциалната данъчна ставка от 5% по IP Box?

Припомняме, че авторското право върху компютърна програма е защитено по чл. 74 от Закона за авторското право и сродните му права от 4 февруари 1994 г.

Съгласно чл. 74 сек. 2 от посочения по-горе закон защитата, предоставена на компютърна програма, обхваща всички форми на нейното изразяване. Идеите и принципите, залегнали в основата на всеки елемент от компютърна програма, не са защитени. Тоест софтуер, дефиниран като цялата информация под формата на набор от инструкции, внедрени интерфейси и интегрирани данни, предназначени за компютър за постигане на поставените цели, е защитен като литературно произведение от чл. 1 от Закона за авторското право и сродните му права софтуерът може да се счита за квалифициран ИС с оглед на чл. 30ca параграф. 2, т. 8 от закона, ако неговото производство, разширяване или усъвършенстване е резултат от научноизследователска и развойна дейност. По този начин следва да се посочи, че в анализираната ситуация няма да е възможно да се приложи преференциална данъчна ставка от 5% към доходите, получени от прехвърлянето към голяма корпорация на собствени авторски права върху произведения, създадени, които не са компютърна програма, и по този начин не са квалифицирани права на интелектуална собственост по смисъла на чл. 30ca параграф. 2 от този закон (виж индивидуалното тълкуване на директора по данъчна информация от 28 януари 2020 г., номер 0115-KDIT1.4011.2.2019.3.DW)

В обобщение, ако данъкоплатецът само подобри съществуващата програма, той няма да може да се възползва от данъчните преференции по IP Box. В този случай компютърната програма като цяло не се прехвърля.