Внос от Китай - възможно ли е освобождаване от мита и ДДС?

Обслужване На Услуги

Предприемачите все по-често внасят стоки от Китай или друга страна извън Европейския съюз, т.е. от т.нар. трета страна. Въпреки това данъкоплатецът трябва да има предвид, че стоките, внесени от Китай, въпреки че в някои ситуации са освободени от ДДС и мита, трябва да бъдат декларирани за митническо оформяне. Когато вносът от Китай е освободен от ДДС и мита - отговаряме в статията.

Внос от Китай - какво е това?

Съгласно чл. 2 т. 7 от ЗДДС под внос на стоки се разбира внос на стоки от територията на трета държава на територията на държава - членка на ЕС. Вносът на стоки ще се извърши след приключване на митническата процедура на територията на Полша. Ако митническата процедура приключи на територията на друга държава, вносът ще се извърши там.

ДДС и внос от Китай

Съгласно чл. 15 сек. 1 от ЗДДС платци на ДДС са юридически лица, организационни единици без правосубектност и физически лица, извършващи независима икономическа дейност, независимо от целта или резултата от тази дейност.

Въпреки това, по отношение на вноса на стоки следва да се направи позоваване и на чл. 17 сек. 1 от ЗДДС, който гласи, че данъкоплатци са и юридически лица, организационни единици без правосубектност и физически лица, които са задължени да плащат мита, и в случаите, когато въз основа на митническите разпоредби внесените стоки са освободени от митата или митата за стоки са спрени, изцяло или частично, или е приложена преференциална, намалена или нулева ставка на митото.

Важно!

По правило вносът на стоки се облага с 23% ДДС. Въпреки това, за някои стоки и услуги е възможно да се приложи намалена данъчна ставка или да бъдат освободени от ДДС.

Внос от Китай - освобождаване от ДДС

При внос на стоки от Китай данъкоплатецът може в определени ситуации да бъде освободен от задължението за плащане на ДДС. Тъй като чл. 51 сек. 1 от ЗДДС:

„Вносът на стоки, съдържащи се в пратки, изпратени от територията на трета държава директно до получателя, пребиваващ на територията на страната, е освободен от данък, при условие че общата стойност на стоките в пратката не надвишава сумата, изразена в злоти, съответстващи на равностойността на 22 евро“.

Освобождаването от ДДС не се прилага за внос от трети страни:

 • Алкохолни напитки,

 • тютюн и тютюневи изделия,

 • парфюми и тоалетни води,

 • стоки, внесени чрез поръчка за доставка.

Поръчка за доставка - какво означава това?

Както бе споменато по-горе, освобождаването от ДДС не се прилага за стоки, внесени чрез поръчка за доставка. Законът обаче не обяснява какво се разбира под поръчка за доставка.

Директорът на Данъчната камара в Лодз се позовава на липсата на определение на поръчката за изпращане и посочва в тълкуването № IPTPP2 / 4512-333 / 15-2 / IR, издадено на 1 септември 2015 г., че:

„покупките по пощата трябва да имат следните характеристики:

 • поръчката не е направена лично от купувача при доставчика, а е направена например по поща, телефон, факс, чрез интернет,

 • поръчаните стоки се изпращат на посочения от купувача адрес от субекти, специализирани в областта на доставката на колети, например по поща, куриер, без да е необходимо купувачът да взема стоките лично."

Освен това данъчният орган посочи също, че в случай на поръчки за доставка, плащането на стоките се извършва предварително, например като превод по банковата сметка на продавача или наложен платеж.

Внос от Китай - освобождаване от мито

Митото е такса, която се начислява от държавата във връзка с движението на стоки през митническата граница, т.е. при внос на стоки извън Европейския съюз. Митническите ставки варират в зависимост от стоките, които се внасят. В някои ситуации данъкоплатецът може да се възползва от освобождаването от мита. Тъй като член 24 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система от изключения на Общността гласи:

„пратки със стоки с ниска стойност, изпратени директно от трета страна до получател в Общността, се допускат без вносни мита“.

Важно!

Стоки, внесени от страни извън ЕС, чиято стойност не надвишава 150 евро, са освободени от мита. Те няма да бъдат облагаеми.

Освобождаването от мито не се прилага за:

 • алкохолни продукти,

 • парфюми и тоалетни води,

 • тютюн и тютюневи изделия.

Важно!

Трябва също да се има предвид, че предприемачът, който внася стоките, не може да бъде освободен от мита поради ниската стойност на стоката.

Освобождаването от мита поради ниската стойност на стоките, чиято стойност не надвишава 150 евро на пратка, могат да се ползват само от физически лица, закупуващи артикули на дребно на чуждестранни онлайн търгове.

Освобождаване от мита и ДДС за физически лица

Вносът на стоки от Китай се извършва не само от предприемачи, но и от физически лица. В някои ситуации и вносът от физически лица е освободен от ДДС и мита.

Важно!

Стоки в малки количества с нетърговски характер, които се изпращат от трета страна от физическо лице до друго физическо лице, пребиваващо в ЕС, са освободени от мита и ДДС в еквивалента на 45 евро.

Въпреки това, вносът на пратки, които отговарят едновременно на следните условия, се счита за нетърговски внос:

 • са от редовен характер,

 • съдържат стоки, предназначени за собствена употреба от получателя и не посочват тяхното естество и количество за търговска употреба,

 • се изпращат до получателя безплатно от всякакъв вид.