Колко ще бъдат вноските за ZUS 2019?

Обслужване

Въпреки че правителството подготвя революция в плащането на вноски от предприемачи, много от тях отново ще усетят повишение вместо данъчно облекчение. В средата на годината правителството прие бюджетния план за 2019 г. В него, наред с другото, беше включен и размерът на прогнозната средна месечна работна заплата, от която зависят вноските по ZUS, плащани от предприемачите. Колко ще бъдат вноските за ZUS 2019?

Кой какви вноски плаща ZUS?

Първият етап от промени в системата за вноски на предприемачите ZUS се проведе на 30 април. От този момент нататък новите предприемачи могат да се възползват от облекчението за стартиране в продължение на 6 месеца.

Внимание!
От 2019 г. размерът на вноските ще зависи от доходите, които предприемачът постига през предходната година!

Таблицата по-долу представя графика за плащане на премии за предприемачи, които започват своя бизнес след 30 април 2018 г.

Име на периода

Срок на валидност

Вид платени вноски

започнете облекчение

6 месеца от началото на дейността

само здравно осигуряване

преференциални вноски

24 месеца от започване на дейността или след приключване на първоначалното данъчно облекчение

социални вноски (пенсиониране, инвалидност, злополука, болест - доброволно)

принос за здравеопазване

обикновени

след приключване на преференциалните вноски до приключване на дейността

социални вноски

принос за здравеопазване

вноска във фонда на труда

Вноски по ZUS 2019 г. – сума

Както вече споменахме, размерът на вноските по ZUS на предприемачите зависи от размера на прогнозната средна месечна заплата. Правителството предположи, че следващата година тази сума ще бъде 4765 PLN. Така основата за вноските по ZUS за предприемачи ще бъде 60% от тази сума, т.е. 2859 PLN. От тази сума се изчисляват социални осигуровки, които са представени в таблицата по-долу, в сравнение с вноските в сила през 2018 г.

Вид на приноса

2018 ZUS вноски

Вноски на ZUS за 2019 г

основа за вноски

2665,80 злоти

2859,00 злоти

пенсия за осигурителен стаж (19,52%)

520,36 злоти

558,08 злоти

пенсия за инвалидност (8%)

213,26 злоти

228,72 злоти

злополука (1,67%)

44,52 злоти

47,75 злоти

болен (2,45%)

65,31 злоти

70,05 злоти

Общо социални вноски

843,45 злоти

904,60 PLN

Трудов фонд (2,45%)

65,31 злоти

70,05 злоти

Заедно

908,76 злоти

974,65 злоти

Както се вижда от горния списък, увеличението на премиите е значително. Предприемач, който реши да плаща ZUS вноски през 2019 г. заедно с доброволната вноска за болест, ще плати общо 974,65 PLN, т.е. 65,89 PLN повече, отколкото през 2018 г. Освен това гореспоменатите вноски трябва да включват и здравноосигурителна вноска, която ще бъде известен едва в края на януари 2019 г. Тук обаче трябва да се има предвид и увеличение на сумата.

2019 преференциални осигурителни вноски

Увеличаването на вноските по ZUS ще засегне и новите предприемачи, които плащат вноски на преференциална основа. В техния случай основата за вноските по ZUS е 30% от минималната работна заплата за дадена година. Както беше посочено, минималната заплата през 2019 г. ще бъде увеличена от 2100 PLN през 2018 г. на 2250 PLN през 2019 г. От това следва, че базата за преференциални вноски ZUS ще се увеличи от 630 PLN през 2018 г. на 666 PLN през 2019 г. Подробно е сумата на вноските. представено по-долу:

Вид на приноса

2018 ZUS вноски

Вноски на ZUS за 2019 г

основа за вноски

630,00 PLN

675,00 PLN

пенсия за осигурителен стаж (19,52%)

122,98 злоти

131,76

пенсия за инвалидност (8%)

50,40 злоти

54,00 злоти

злополука (1,67%)

10,52 злоти

11,27 злоти

болен (2,45%)

15,44 злоти

16,54 злоти

Общо социални вноски

199,34 злоти

213,57 злоти

Както се вижда от горното сравнение, при преференциалните премии увеличението на премиите не е толкова голямо и възлиза на 14,23 PLN.