Фактура, издадена на грешен субект - как правилно да коригирате грешките?

Обслужване На Услуги

Търговската дейност, подлежаща на ДДС, трябва да бъде добре документирана. Въпреки това, въпреки всичките ви усилия, при създаването на документи могат да възникнат грешки. Един от тях може да въвежда грешния купувач. Как тогава трябва да се коригира фактурата, издадена на грешния субект? Отговаряме в статията!

Кога трябва да се издаде корекционна фактура?

В началото трябва да се посочи, че фактурата е документ, потвърждаващ настъпването на икономическо събитие. Той потвърждава покупката на определени стоки и услуги или получаването на авансово плащане. Освен това то е неразривно свързано с възникването на данъчно задължение. Издаването на фактура следва да се разбира като изготвяне на горепосоченото документ и прехвърлянето му на друго лице (купувач) и по този начин въвеждането на фактурата в законно обращение.

На практика обаче има ситуации, когато след издаване на фактурата се наблюдават икономически събития, които влияят върху съдържанието на оригиналния документ или той съдържа грешки. При такава ситуация законодателят посочва възможността за нейното коригиране чрез издаване на коригираща фактура.

Коригиране на фактура съгласно чл. 106j параграф. 1 от Закона за данък върху стоките и услугите, се издава, когато след издаване на фактурата:

 • е предоставено намаление на цената под формата на отстъпка по чл. 29а параграф. 7 точка 1;
 • са предоставени отстъпки и намаления на цените, както е посочено в чл. 29а параграф. 10 точка 1;
 • стоките и опаковките са върнати на данъкоплатеца;
 • на купувача е възстановена цялата или част от плащането по чл. 106б параграф. 1 точка 4;
 • цената е била увеличена или е имало грешка в цената, ставката, сумата на данъка или друга позиция във фактурата.

Поради това се издава коригираща фактура, inter alia, в случай на грешка в цената, ставката или размера на данъка, или в която и да е друга позиция от фактурата. Коригиращата фактура се издава с цел предоставяне на подходящи, верни и верни суми и други данни, решаващи за достоверността на издадения документ. По този начин същността на коригиращите фактури е корекцията на първичните документи, така че да документират действителния ход на икономическите събития в даден период на сетълмент. Трябва да се отбележи, че само продавачът има право да издаде коригираща фактура и това се отнася за ситуация, при която продажбата е документирана с фактура.

Съгласно чл. 106j параграф. 2 от ЗДДС коригиращата фактура следва да съдържа:

 • име: КОРЕКТИРАЩА ФАКТУРА или анотация: КОРЕКЦИЯ;
 • пореден номер и дата на издаване на документа;
 • данни, съдържащи се в оригиналната фактура, за която се отнася коригиращата фактура:
  • посочени в чл. 106e параграф. 1 точки 1-6;
  • наименование (вид) на стоки или услуги, подлежащи на корекция;
 • причината за корекцията;
 • ако корекцията засяга промяна в данъчната основа или размера на дължимия данък - съответно размера на корекцията на данъчната основа или размера на корекцията на изходния данък, разбит на суми, свързани с индивидуални данъчни ставки и освободени от данък продажби ;
 • в случаи, различни от посочените в горната точка - правилното съдържание на коригираните артикули.

Да обобщим – фактурите за корекции са специфичен вид документи. Тяхната същност е корекция на оригинални фактури, а целта на издаването им е да приведе оригиналната фактура до състояние, което отговаря на реалността. Следователно коригиращата фактура в системата на ДДС има същата доказателствена стойност като оригиналната фактура.

Потвърждение за получаване на корекционната фактура

Съгласно чл. 29а параграф. 13 от ЗДДС, в случаите по ал. 10 т. 1-3, намаляването на данъчната основа спрямо базата, посочена във фактурата с посочения данък, се извършва при условие, че притежаваната от данъкоплатеца документация показва, че той се е договорил с купувача на стоката или с получателя. от условията за намаляване на данъчната основа за доставка на стоки или услуги, посочени в коригиращата фактура и тези условия са изпълнени, а фактурата е в съответствие с притежаваната документация. Ако в данъчния период, в който е издадена коригиращата фактура, данъкоплатецът не разполага с документацията, посочена в изречение първо, данъчната основа се намалява за данъчния период, в който е получена.

Фактура, издадена на грешен субект - как да коригирам грешки?

Ако фактурата, издадена за грешно лице, бъде прехвърлена на грешен получател, тя следва да бъде коригирана на принципите, посочени в чл. 106j параграф. 1 т. 5 от ЗДДС. Корекцията на такава фактура зависи от това кой субект я е получил. Ще използваме примери, за да илюстрираме проблема.

Пример 1.

Данъкоплатец, управляващ голям търговец на едро с хранителни стоки, продаде стоки на своя контрагент, управляващ магазин за хранителни стоки на 15 февруари. Стоката е доставена в магазина заедно с фактурата. Купувачът отбеляза, че фактурата е издадена на грешен субект. На 18 февруари изпълнителят поиска от търговеца на едро да издаде коригираща фактура. Данъкоплатецът издаде коригираща фактура на 5 март и я достави на данъкоплатеца, управляващ магазина, който потвърди получаването й.

В този случай данъкоплатецът има право да приспадне начисления през февруари данък. Корекцията е внесена преди крайния срок за подаване на JPK_V7. Данъчното задължение е възникнало при получаване на стоката. Грешката беше забелязана ие получен преди крайния срок за подаване на декларацията за ДДС.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Пример 2.

Данъкоплатец, управляващ онлайн магазин, е извършил продажба на друг данъкоплатец. В резултат на грешка е издадена фактура на грешен данъкоплатец. Служителят е изпратил стоката с куриер заедно с фактурата до данъкоплатеца, фигуриращ във фактурата. Данъкоплатецът не е получил пратката и тя е върната на продавача заедно с фактурата.

В такава ситуация фактурата, издадена на грешно лице, може да бъде анулирана. Стоката, заедно с фактурата, е върната на продавача и не е въведена в законен оборот, тъй като получателят не я е получил.

Как да издадем коригираща фактура в системата wfirma.pl?

За да издадете коригираща фактура в системата wfirma.pl, отидете на раздела ПРИХОДИ »РАСПРОДАЖБА, където трябва да изберете коригиращата фактура и изберете една от опциите:

 • ПРАВИЛНИ ФАКТУРИ
 • ПРОМЕНЯТЕ ФОРМАЛНИ ДАННИ.