RR ДДС фактура и JPK структура на ДДС - заслужава си да се знае!

Обслужване На Услуги

На 01.09.2019 г. бяха изменени разпоредбите за правилата за издаване на ДДС RR фактури. В момента е възможно генериране и изпращане на фактури в електронен вид. Тази промяна доведе до създаването на нова файлова структура JPK за фактури с ДДС RR. Ще анализираме този проблем по-късно в статията.

RR фактура с ДДС

Първо, нека обясним какво представлява фактурата с ДДС RR и какви са основните правила за издаването й. Тази фактура се отнася до земеделски стопани с фиксирана ставка, които се ползват от субективно освобождаване от ДДС в обхвата на своята дейност. Става дума за освобождаването, предвидено в чл. 43 сек. 1 т. 3 от ЗДДС. Тази разпоредба показва, че доставката на земеделски продукти, произтичащи от собствената му селскостопанска дейност от фермер с фиксирана ставка, и предоставянето на селскостопански услуги от земеделски стопанин с фиксирана ставка са освободени от данък.

Такива данъкоплатци са освободени не само от задължението за плащане на ДДС, но и от задължението за издаване на фактури. Както четем в чл. 117 от ЗДДС земеделският стопанин, в рамките на селскостопанската си дейност, доставящ земеделска продукция, се освобождава от задължението да:

 1. издаване на фактури,
 2. водене на записи за доставки и покупки на стоки и услуги,
 3. подаване на данъчна декларация в данъчната служба,
 4. подайте заявление за регистрация по ДДС-R.

Доставката на стоки или предоставянето на услуги от земеделски производител с фиксирана ставка трябва да бъде документирано по някакъв начин, поради което законодателят въведе чл. 116 сек. 1, който гласи, че данъкоплатецът, регистриран като активен платец на ДДС, който закупува земеделска продукция от земеделски стопанин, издава фактура в два екземпляра, документираща закупуването на тези продукти. Оригиналната фактура се предава на доставчика.

Ето защо, моля, имайте предвид, че фактурата за ДДС RR не се издава от фермера с фиксирана ставка, а от купувача на стоките или услугите. Това е специфична структура, базирана на ДДС.

Както е посочено в чл. 116 сек. 10 от ЗДДС земеделският стопанин е длъжен да съхранява оригиналните фактури по ДДС RR за период от 5 години, считано от края на годината, през която е издадена фактурата. Това задължение обхваща също фактурите с ДДС RR и електронните декларации. Фактурата RR по ДДС се издава от купувача на земеделски стоки и услуги, а не от земеделския стопанин (той не може да я издаде).

Компоненти и форма на фактурата RR по ДДС

Въвеждането на новата файлова структура на JPK беше свързано преди всичко с промяната във формата, в която може да бъде издадена фактурата за ДДС RR. До края на август 2019 г. регламентът предвиждаше само хартиен вариант.

От 1 септември 2019 г. обаче е възможно издаването на този вид фактура и в електронен вид. Това се дължи на новия чл. 116 сек. 3а от ЗДДС, където е посочено, че фактурата по ДДС РР може да бъде издадена, подписана и изпратена в електронен вид със съгласието на доставчика.

По отношение на компонентите на фактурата е премахната разпоредбата, задължаваща фактурата да включва номера на личната карта на доставчика или друг документ, потвърждаващ неговата самоличност, датата на издаване на този документ и името на издаващия орган. Все още обаче е предвидена разпоредба фактурата да съдържа четливи подписи на лицата, упълномощени да издават и получават фактурата или подписите, както и имената и фамилните имена на тези лица.

Ако обаче фактурата е издадена в електронен вид, тя следва да бъде снабдена с квалифициран електронен подпис съответно от доставчика и купувача. Затова не забравяйте, че сканирането на подписаната фактура, изпратено по имейл, не отговаря на изискванията. Трябва също да се отбележи, че и двете страни по сделката, т.е. и земеделският стопанин, и купувачът, трябва да имат електронен подпис.

Пример 1.

Активен данъкоплатец по ДДС е закупил стоки от селскостопанска продукция от фермер с фиксирана ставка. Данъкоплатецът издал писмена фактура и изпратил скан на фермера с фиксирана ставка. Тази форма не е съобразена със закона, тъй като подписването на фактурата по ДДС РР трябва да бъде под формата на квалифициран подпис.

Освен това разпоредбата посочва, че доставката на оригиналната фактура за ДДС RR на доставчика се разбира като изпращането й в електронен вид. Купувачът на земеделски стоки и услуги може да издаде фактура в електронен вид. Освен това фактурата за ДДС RR трябва да съдържа такива елементи като:

 • име и фамилия или име или кратко наименование на доставчика и купувача и техните адреси;
 • данъчен идентификационен номер или PESEL номер на доставчика и купувача;
 • датата на покупката и датата на издаване и поредния номер на фактурата;
 • наименованията на закупените земеделски продукти;
 • мерна единица и количество закупена земеделска продукция и посочване (описание) на класа или качеството на тези продукти;
 • единична цена на закупената селскостопанска продукция без размера на възстановяването на фиксирания данък;
 • стойност на изкупената селскостопанска продукция без размера на възстановяването на фиксирания данък;
 • възстановяване на фиксиран данък;
 • размерът на възстановяването на фиксирания данък върху стойността на изкупената земеделска продукция;
 • стойност на изкупената селскостопанска продукция със размера на възстановяването на фиксирания данък;
 • общата дължима сума заедно с фиксирания данък, изразена цифрово и с думи;
 • декларация на доставчика на селскостопанска продукция, която гласи следното: „Декларирам, че съм земеделски производител с фиксирана ставка, освободен от данък върху стоки и услуги по реда на чл. 43 сек. 1, т. 3 от Закона за данъка върху стоките и услугите”.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

JPK структура за нови фактури

Съгласно чл. 193а, ал. 1 от Данъчната наредба, в случай на водене на данъчни книги с помощта на компютърни програми, данъчният орган може да поиска всички или част от тези книги и счетоводни документи да бъдат прехвърлени по електронен път или на информационни носители на данни, в електронен вид. форма, съответстваща на логическата структура (JPK).

Логическата структура за ДДС фактури се нарича JPK_FA_RR. Новата структура е в сила от 1 септември 2019 г., така че няма преходни разпоредби. Важно е обаче, че JPK_FA_RR се предоставя само по искане на данъчните власти. Данъчните органи могат да поискат представяне на файлове JPK_FA_RR относно фактури, издадени от 1 септември 2019 г. При преминаване към обобщението е необходимо да се отбележат няколко важни обстоятелства, произтичащи от промените в съдържанието на ЗДДС, които са в сила от 1 септември 2019 г. На първо място бяха внесени някои промени по отношение на компоненти на ДДС RR фактури. Освен това от тази дата е възможно да се издават фактури с ДДС RR в електронен вид. Тук обаче трябва да се помни, че и двете страни подписват документа под формата на квалифициран електронен подпис. След електронната форма, Министерството на финансите въведе нова логическа структура JPK_FA_RR. Задължението за изпращане на JPK файла възниква само при изрично искане на данъчния орган.