Проформа фактура и разделно плащане – заслужава си да се знае

Обслужване На Услуги

Въвеждането на задължителния механизъм за разделно плащане поражда много въпроси и съмнения по практически въпроси. Един от тези проблеми е възможността за плащане на проформа фактура чрез разделно плащане. Проформа фактура и разделно плащане, отговаряме!

Кога механизмът за разделно плащане е задължителен?

За начало нека анализираме съдържанието на две рецепти. Съгласно чл. 108а параграф. 1а от ЗДДС при извършване на плащания за закупените стоки или услуги, изброени в приложение 15 към закона, документирано с фактура, в която общата дължима сума е сумата по чл. 19, точка 2 от Закона за предприемачите (15 000 PLN), данъкоплатците са длъжни да прилагат механизма за разделно плащане.

Въпреки това, съгласно чл. 108а параграф. 1б от ЗДДС данъкоплатец, задължен да издаде фактура с анотация „механизъм на разделно плащане“, е длъжен да приеме плащане на дължимата сума по тази фактура, като използва механизма на разделно плащане.

И в двете горепосочени разпоредби законодателят използва понятието фактура. В резултат на това механизмът за разделно плащане се прилага само за онези транзакции, които са документирани с фактура. Механизмът за разделно плащане се прилага за транзакции, документирани с фактура. В случай на други документи, разделното плащане няма да се прилага.

Състояние на проформа фактура

В началото нека направим теза, че проформа фактура не е фактура. Това е вид документ, който представлява търговско предложение, но в светлината на приложимите разпоредби не може да се счита за фактура по смисъла на разпоредбите на данъка върху стоките и услугите. Проформа потвърждение за подаване на офертата или приемане на поръчката за изпълнение.

Съгласно чл. 2, т. 31 от ЗДДС фактура се разбира като документ на хартиен или електронен носител, съдържащ данните, изисквани от закона и издадените въз основа на него нормативни актове. Освен това имайте предвид, че съгласно чл. 106б параграф. 1 от закона задължението за издаване на фактура се прилага за ситуации, когато е извършена продажба на друг данъкоплатец. От друга страна, проформа фактурата не документира продажбата, тъй като - както вече посочихме - това е търговска оферта Проформа фактура не е фактура, предвидена в разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност. Не е доказателство, че е извършена сделка, подлежаща на облагане с ДДС.

Проформа фактура и разделно плащане - възможно ли е да се плати проформа с разделно плащане?

Плащането в системата за разделно плащане се извършва чрез специално съобщение за превод. Както можем да прочетем в чл. 108а параграф. 3 от ЗДДС плащането по механизма на разделно плащане се извършва в полски злоти с помощта на преводно съобщение, предоставено от банка или кооперативен спестовно-кредитен съюз, предназначено за извършване на плащания по механизма на разделно плащане, в което данъкоплатецът посочва:

  1. сумата, съответстваща на цялата или част от сумата на данъка, произтичаща от фактурата, която трябва да бъде платена чрез механизма за разделно плащане;
  2. сума, съответстваща на цялата или част от брутната стойност на продажбите;
  3. номера на фактурата, по която се извършва плащането;
  4. номерът, с който доставчикът на стоките или доставчикът на услуга се идентифицира за данъчни цели.

Следователно, тъй като проформа фактурата не е фактура по смисъла на ЗДДС, не е възможно да се извърши плащане по механизма на разделно плащане. Всички разпоредби, свързани както с условията, при които разделното плащане е задължително, така и с техническите аспекти, изясняват, че се изисква фактура.

Такъв е и случаят с Министерството на финансите, което в данъчните обяснения от 29 юни 2018 г. относно прилагането на механизма за разделно плащане посочва:

„Използването на механизма за разделно плащане зависи от притежаването на фактурата, за която се отнася плащането. Въпреки това, няма да е възможно да се приложи механизмът за разделно плащане в случай на получаване на документ, обикновено наричан "проформа" фактура преди доставката на стоките или предоставянето на услуги. Този документ не е фактура по смисъла на разпоредбите на ЗДДС”. Проформа фактура не може да бъде уредена с помощта на механизма за разделно плащане. Изглежда обаче, че няма пречки анотацията „механизъм за разделно плащане“ да се появи на проформа фактура. Още веднъж да напомним, че проформа е търговско предложение, чието съдържание и съдържание не са регламентирани от данъчни разпоредби. Следователно, изложителят може да постави всякакви бележки в про-формата.

Разбира се, горното не променя факта, че проформа не може да бъде уредена чрез механизма за разделно плащане. Можем да третираме такава анотация върху проформа фактура само като информация, че действителната фактура, документираща продажбата, трябва да бъде уредена под формата на разделно плащане.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Проформа фактура и авансово плащане

Може да има съмнения сред данъкоплатците относно разликата между аванс и проформа плащане. Трябва да отбележим, че авансовото плащане може да бъде направено под формата на разделно плащане. Следва от съдържанието на чл. 108а параграф. 1в от ЗДДС, където четем, че механизмът на разделно плащане се прилага съответно за плащанията по чл. 19а параграф. 8.

Въпреки това, съгласно чл. 19а параграф. 8 от закона, ако преди доставката на стоката или извършването на услугата е получено цялото или част от плащането, по-специално: предплащане, авансово плащане, авансово плащане, вноска, строителна или жилищна вноска преди учредяването на кооперативно право върху жилище или помещение с друго предназначение, данъчното задължение възниква в момента на получаването му спрямо получената сума.

В горния случай съобщението за превод трябва да съдържа думата „авансово плащане“. Разпоредбите на ЗДДС позволяват възможност за извършване на авансово плащане по механизма за разделно плащане. Следва обаче да се отбележи, че полученото преди продажбата авансово плащане трябва да бъде документирано с авансова фактура, което произтича пряко от съдържанието на чл. 106б параграф. 1 т. 4 от ЗДДС. Това означава, че плащането на аванс, документирано с авансова фактура, не може да се приравнява с плащането на проформа фактура.

Следва да се подчертае, че получаването на авансово плащане е дейност, облагаема с ДДС. Това обаче не е плащане на проформа фактура.

Пример 1.

Данъкоплатецът е получил проформа фактура от редовния си контрагент, съдържаща оферта за закупуване на стоката с посочване на цялата дължима сума. Данъкоплатецът е решил да плати проформа сумата. В този случай той не може да приложи механизма за разделно плащане. За това е необходима фактура.

Пример 2.

Данъкоплатецът е получил проформа фактура от редовния си контрагент, съдържаща оферта за закупуване на стоката с посочване на цялата дължима сума. Той реши да приеме предложението. Направил е авансово плащане на база получена авансова фактура. В този случай е възможно да се използва механизмът за разделно плащане. Авансовото плащане, за разлика от проформа, може да бъде платено чрез механизма за разделно плащане. Документира се с авансова фактура. Обобщавайки изложеното, следва да се отбележи, че проформа фактурата не е доказателство за сделката, която може да се квалифицира като фактура по смисъла на ЗДДС. В резултат на това не е възможно да се плати проформа фактура с помощта на механизма за разделно плащане. Предназначен е за фактури, документиращи продажби и авансови фактури.