Фактура от нерегистриран ДДС платец – данъчни последици

Обслужване На Услуги

Може да се случи така, че предприемачът, въпреки желанието да се регистрира, да не бъде регистриран по ДДС - по различни причини. Грешката може да се дължи на различни фактори: напр. лоша комуникация със счетоводството, отговорно за сетълментите, непознаване на данъчните разпоредби, неизпълнение на формалности, грешки в заявлението за ДДС-R и т.н. Но какво трябва да се направи, ако предприемачът не успее регистрирате се по ДДС и се държите като активен платец на ДДС? Какви са последиците от фактура от нерегистриран ДДС платец? Нека го проверим!

Видове освобождаване от ДДС – кога можете да се откажете от освобождаването?

Като се има предвид причината за освобождаването от ДДС, можем да разграничим два вида освобождаване от този данък.

1. Предметно освобождаване - поради постигнатия оборот в дейността.

Субективното освобождаване от ДДС, т.е. до лимита за продажби от 200 000 PLN годишно, може да бъде отменено по всяко време. Лице, управляващо бизнес, което доброволно желае да кандидатства за ДДС, трябва да подаде заявление за регистрация по ДДС-R в данъчната служба, в което ще посочи срока за регистрация като активен платец на ДДС. чл.113.1 от ЗДДС
„Продажбите от данъкоплатци, чиято стойност на продажбите не надвишава общата сума от 200 000 PLN през предходната данъчна година, са освободени от данък. Размерът на данъка не е включен в стойността на продажбата.

2. Обективно освобождаване – поради извършване на определен вид услуга или продажба на определени стоки.

Въпросните изключения във вътрешната търговия са посочени в чл. 43 от Закона за данък върху добавената стойност. Те включват, наред с други медицински, психологически, дентални услуги или доставка на незастроена земя, различна от строителни обекти.

Обективното освобождаване не може да бъде отменено, а в случай на предоставяне на услуги или продажба на стоки, подлежащи на освобождаване от ДДС, предприемачът е длъжен да прилага това освобождаване по отношение на всяка продажба на тези услуги или стоки.

Регистрация по ДДС – кога е задължителна?

Предприемачи, подлежащи на задължителна регистрация по ДДС, са лицата, които извършват строго определени услуги или продават определени групи стоки. В чл. 113 параграф. 13 от Закона за данък върху добавената стойност.

Те са задължени да се регистрират по ДДС, наред с други предприемачи, предоставящи услуги:

  • правен,
  • бижута,
  • консултативни

и продавачът, между другото следните стоки:

  • изброени в приложение 12 към закона,
  • нови транспортни средства.

Освен това регистрацията като активен платец на ДДС е задължителна за предприемачи, които през предходната данъчна година са надхвърлили сумата на оборота от 200 000 PLN. Ако дружеството е създадено през годината, границата на субективното освобождаване от ДДС се изчислява пропорционално на броя на дните на стопанска дейност в дадена данъчна година.

Издадена фактура от нерегистриран данъкоплатец – какви са последиците по ДДС?

Законът за ДДС задължава предприемача да регистрира активни платци на ДДС, като подаде заявление за регистрация по ДДС-R в данъчната служба. Заявлението за ДДС-R следва да бъде предоставено както от предприемача, задължен да се отчита като активен данъкоплатец по ДДС, така и от този, който доброволно се отказва от субективното освобождаване. Субектите, ползващи освобождаването в натура или лично, могат да подадат заявление за ДДС-R, в което потвърждават факта на прилагане на освобождаването, но това не е задължително за тях. Липсата на подадено заявление за ДДС-R означава, че неизпълнението е освобождаването от ДДС.

Активните платци на ДДС са длъжни да облагат извършените продажби с ДДС, с изключение на продажбите, освободени от този данък въз основа на отделни разпоредби (напр. предмет на освобождаване от ДДС).

И така, какво трябва да се направи в ситуация, когато лице, задължено да се отчита по ДДС, т.е. адвокат, не изпълни формалностите по регистрацията и издава фактури с входящ ДДС? Данъчните са на мнение, че независимо от това дали предприемачът е изпълнил формалностите по регистрацията или не, сумата на ДДС, посочена във фактурите за продажба, следва да бъде внесена в данъчната служба.

чл.108, ал.1. Закона за ДДС
„Ако юридическо лице, организационна единица без правосубектност или физическо лице издаде фактура, в която показва размера на данъка, то е длъжно да го заплати”.

Освен това, поради липсата на официална декларация по ДДС, предприемачът трябва да представи в данъчната служба обяснения относно ситуацията и да завърши формалностите по регистрация като активен платец на ДДС възможно най-скоро.

Пример 1.

Г-н Бартош, който предоставя правни услуги като част от бизнеса си, не е подал заявление за регистрация по ДДС-R, но въпреки това документира продажбата въз основа на фактури, начисляващи ДДС. Трябва ли г-н Бартош да плаща данъка върху стоките и услугите на данъчната служба поради неизпълнение на формалностите по регистрация?

Да, г-н Бартош е длъжен да плати ДДС, тъй като са издадени фактури, в които е показан размерът на внесения ДДС. Освен това предприемачът трябва незабавно да се регистрира по ДДС.

Възможно е също така лицата, които не са подали декларация по ДДС и се ползват по подразбиране от този данък, т.е. до границата на оборота от 200 000 PLN за данъчна година, да издават фактури с ДДС. Нерегистриран по ДДС предприемач при продажба, върху която е начислил ДДС, и в този случай - на основание чл. 108 сек. 1. от ЗДДС - следва да заплати данъка върху стоките и услугите върху продажбите и да се обърне към данъчната служба за разяснение.

Фактура от нерегистриран ДДС платец от гледна точка на купувача

Правото на приспадане на данък върху стоки и услуги обикновено се предоставя на купувача само ако продавачът, който издава фактурата, е регистриран по ДДС и по този начин има право да начислява този данък при продажба на стоки или услуги. чл.86 сек. 1 от ЗДДС
„Доколкото стоките и услугите се използват за извършване на облагаеми дейности, данъкоплатецът по чл. 15, има право да намали размера на дължимия данък със сумата на данъка за внасяне“. Данъчните органи обикновено не позволяват приспадане на данък върху стоки и услуги от фактури, издадени от нерегистрирано лице. Такава позиция е потвърдена в индивидуалното определение от 6 юли 2017 г. 0111-KDIB3-2-4012.118.2017.1.ASZ, в което директорът на Националната данъчна информация посочва следното: „[...] в интерес на лицата, управляващи бизнес, е да предприемат мерки, които биха елиминирали риска от сътрудничество с ненадеждни субекти, тъй като данъкоплатецът е този, който носи отрицателните последици от приспадането на данък върху входа от фактура, която не отразява действителната сделка, т.е. става дума не само за предмет на доставка, но и за предмет на сделката”.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Има обаче изключения от горното правило за липсата на право на приспадане на ДДС в случай на неизпълнение на формалностите по регистрация от продавача на стоки/услуги, като пример може да бъде решението на СЕС от 19 октомври, 2017 г., C-101/16: „[…] Съгласно постоянната съдебна практика принципът на фискална неутралност в областта на ДДС изисква приспадане на данъка по фактите, ако са изпълнени материалните изисквания, дори когато някои формални изисквания са били пренебрегнати от данъчнозадължените лица […]. Ситуацията обаче може да е различна, когато нарушаването на такива формални изисквания възпрепятства предоставянето на определени доказателства, доказващи, че материалните изисквания са изпълнени.

Какво трябва да направи купувачът, ако ДДС бъде приспаднат от фактура, издадена от нерегистриран платец на ДДС?

Предприемач, приспадащ ДДС при дадена покупка, е длъжен да провери статута на изпълнителя по ДДС. Възможно е обаче – в резултат на грешка или пропуск от страна на купувача – ДДС да бъде неправилно приспаднат и показан в декларацията по ДДС. При констатирани нередности в това отношение следва да се представи корекция на декларацията и файл JPK_VAT.

Ако досието за даден месец включва фактура, издадена от лице, което не е регистрирано за този данък, най-вероятно купувачът може да очаква съобщение от системата на Министерството на финансите, информиращо за нередности при приспадането на ДДС. Ако предприемачът е на мнение, че има право на приспадане на ДДС, следва да даде подходящи разяснения.

Следователно нерегистрацията по ЗДДС не освобождава предприемачите от задълженията, произтичащи от ЗДДС, и може да предизвика множество недоразумения. Струва си да се погрижите да изпълните формалностите, преди да издадете първата фактура с ДДС. Благодарение на това не само ще спестим време, но и ще избегнем ненужни обяснения пред данъчните власти и изпълнителите.