Европейска процедура за искове с малък материален интерес

Обслужване

Опростените процедури в държавите-членки на ЕС често са много диференцирани и поради това за мнозина е трудно да търсят обезщетение.Това доведе до неравенство на изпълнителите в рамките на общия пазар. За тази цел беше въведен Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (ОВ L 199/1 от 2007 г.).

Европейска процедура за искове с малък материален интерес – кога можете да се възползвате от полски съд?

Във всеки случай от трансграничен характер, при който стойността на спора не надвишава сумата от 2000 евро. Има обаче затворен каталог с изключени претенции, които включват:

 1. семейно положение, правоспособност и правоспособност, както и законно представителство на физически лица,

 2. имуществени права, произтичащи от съпружески отношения, завещания и наследяване, и задължения за издръжка,

 3. производство по несъстоятелност, производство, свързано с ликвидация на неплатежоспособни дружества или други юридически лица, производства по съставяне и други подобни производства,

 4. социална сигурност,

 5. арбитраж,

 6. трудовото законодателство,

 7. отдаване под наем или лизинг на недвижими имоти, с изключение на действия, свързани с парични вземания,

 8. нарушаване на поверителността и личните права, включително клевета.

Кога един случай е трансграничен?

Когато поне една от страните има местожителство или обичайно местопребиваване в държава-членка, различна от държавата-членка, чийто съд (трибунал) разглежда делото. Релевантният момент за преценка на трансграничния характер на делото е датата, на която исковата молба е получена от компетентния съд. Тук трябва да се отбележи, че регламентът не се прилага за Дания.

Как да започнем европейската процедура за искове с малък материален интерес?

Ищецът започва производството по искове с малък материален интерес, като подава иск формуляр А до компетентния съд, който е приложен като приложение 1 към Регламент 861/2007. Използването на формуляра е задължително. Подаването на формуляра може да се извърши директно в съда, по пощата или по други средства за комуникация, които са приети в съответната държава-членка.

Каква е таксата за европейската процедура за искове с малък материален интерес?

Таксата за малки искове е 100 PLN и е фиксирана такса.

Как протича съдебната процедура за искове с малък материален интерес?

 

След подаване на исковата молба съдът попълва част I от исковата молба (формуляр C - формуляр за отговор, приложен като приложение III към Регламент № 861/2007 г.) и връчва на ответника копие от исковата молба и приложенията. Изпращането трябва да се извърши в рамките на 14 от получаването на надлежно попълнения формуляр за рекламация. Ответникът в 30-дневен срок от връчване на тези документи в срок да представи отговора на исковата молба. Това може да стане чрез попълване на част II от формуляр за отговор C и прикачане на съответните подкрепящи документи. Ответникът обаче не е необходимо да използва формуляр за отговор C, за да подаде защита; може да го представи по друг подходящ начин, например в обикновен процесуален документ. Препис от отговора на исковата молба се изпраща на ищеца, заедно с приложените към него документи, в 14-дневен срок от получаването му от съда. Ответникът може да предяви насрещен иск; допустимо е, ако се основава на същия договор или факти като главния иск. По правило производството е тайно.

Кога съдът ще се произнесе по искове с малък материален интерес?

Ако няма формални основания за връщане на исковата молба, съдът може в 30-дневен срок от получаване на отговора на исковата молба да постанови решение въз основа на резултатите от писмената процедура или:

 1. да поиска от страните да представят, в рамките на всеки период от време, но не повече от 30 дни, допълнителна информация относно иска,

 2. провежда доказателствено производство по чл. 9 от Регламент № 861/2007 г.,

 3. да призове страните на съдебно заседание, което да се проведе в 30-дневен срок от датата на призоваването.

След това решението се издава в рамките на 30 дни след приключване на изслушването или получаване на цялата информация, необходима за издаване на решението. Решението се връчва и на двете страни. Ако съдът не получи отговор на исковата молба, съдът се произнася само въз основа на исковата молба в 30-дневен срок.

Възможно ли е да се обжалва решението на Съда за малки искове?

Дали има такава възможност, държавите-членки са свободни да решат сами. В полския граждански процес е възможно обжалване на решения по дела за искове с малък материален интерес (член 5059 във връзка с член 50527 от Гражданския процесуален кодекс).

Как се изпълнява решението за искове с малък материален интерес?

На този етап от процедурата има и значителни улеснения. Съдебно решение, постановено в една държава-членка в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, се признава и изпълнява в друга държава-членка, без да има нужда от декларация за изпълняемост и без възможност за противопоставяне на неговото признаване. По искане на страна съдът на държавата-членка по произход издава удостоверение за такова решение, като използва формуляр D в приложение 4 към Регламент 861/2007 за искове с малък материален интерес.