Дисциплинарно прекратяване на трудовия договор – кога може да настъпи?

Обслужване

Дисциплинарното прекратяване на трудовия договор е начин за прекратяване на трудовия договор по вина на работника или служителя. Той е незабавен и работодателят може да го приложи само ако има предвидени в Кодекса на труда помещения за него. Прочетете кога подчинен може да бъде уволнен по този начин.

Дисциплинарно прекратяване на трудовия договор – правно основание

Условията за законосъобразно дисциплинарно уволнение са посочени в Кодекса на труда в чл. 52 § 1 т. 1-3.

чл.52 от КТ

§ 1. Работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие по вина на служителя в случай на:

1) сериозно нарушение от служител на основните задължения на служителя;

2) работникът или служителят извърши престъпление по време на срока на трудовия договор, което не му позволява да бъде назначен на заеманата от него длъжност, ако престъплението е очевидно или е потвърдено с влязла в сила присъда;

3) загуба на права, необходими за извършване на работа на длъжността, заемана от служителя.

Дисциплинарно уволнение за неспазване на трудовите задължения

Задълженията на служителите са посочени в чл. 100 от Кодекса на труда, който гласи, че служителят трябва да изпълнява работата си съвестно и внимателно. Също така е длъжен да спазва указанията на работодателя и други висшестоящи. По-специално, служителят трябва да се адаптира към установеното в предприятието работно време, той трябва да познава и спазва правилата и реда на работа в предприятието. Подчиненият трябва задължително да прилага разпоредбите и правилата за безопасност и здраве при работа, както и разпоредбите за противопожарна защита. Освен това служителят трябва да се грижи за благосъстоянието на работното място, да защитава имуществото си и да пази тайна информация, разкриването на която може да изложи работодателя му на щети.

Дисциплинарно освобождаване за престъпление

Ако работодател реши дисциплинарно да уволни служител за извършване на престъпление, той трябва да помни, че нарушението е:

  • възникнала по време на трудовото правоотношение и

  • възпрепятства по-нататъшното наемане на служител.

Дисциплинарното освобождаване се прилага за нарушения, които са били потвърдени с влязла в сила съдебна присъда или са били очевидни. В последния случай нарушението се признава, ако оценката на събитието не оставя съмнение относно вината на служителя.

Дисциплинарно прекратяване на трудовия договор – загуба на права, необходими за извършване на работа

Какво означава виновна загуба на права на служителите? За да може работодател да уволни подчинен дисциплинарно, посочената дисквалификация трябва да бъде:

  1. причинено от поведението на служителя,

  2. виновен от служител,

  3. потвърдено с решение на компетентен орган.

Виновната загуба на квалификация се отнася за професии, които изискват подходящи курсове, сертификати и т.н. за извършване на работата – например при работата на лекар, адвокат или шофьор.

Оспорване на дисциплинарно освобождаване

Ако договорът на служителя е прекратен в нарушение на разпоредбите, той или тя има право на иск за възстановяване на работа при предварително договорени условия или иск за обезщетение.

Искането за възстановяване на работа или обезщетение се подава в трудовия съд в 14-дневен срок от датата на връчване на предизвестието за прекратяване на трудовия договор без предизвестие или от датата на изтичане на трудовия договор. Служителят е свободен да избере вида на иска, но решението за обезщетение или възстановяване се взема от трудовия съд.