Честна употреба в авторското право – как защитава създателя?

Обслужване

Законът строго защитава личните и имуществени авторски права на автора на произведението. Това обаче не винаги означава абсолютна забрана за използване на това произведение от други хора. Ако се чудите кога можете законно да използвате чужда работа без разрешение и какво е честна употреба - прочетете статията по-долу!

Разрешена лична употреба

Без съгласието на автора е разрешено безплатното използване на вече разпространено произведение за лична употреба. Тази разпоредба не разрешава да се строи въз основа на чужда архитектурна и градоустройствена работа и да се използват електронни бази данни, които отговарят на характеристиките на произведението, освен ако не се отнася за лична научна употреба, която не е свързана с цел печалба. Класически пример за честна употреба е т.нар лична употреба. Струва си да се помни, че не се прилага например за архитектурни проекти или бази данни. Обхватът на лична употреба включва използването на единични екземпляри от произведения от кръга лица, които остават в лична връзка, по-специално роднинска, афинитетна или социална връзка.

Временна употреба

Авторското разрешение не се изисква за временни или случайни репродукции, които нямат самостоятелно икономическо значение, но представляват неразделна и необходима част от технологичния процес, чиято цел е единствено да даде възможност:

 • прехвърляне на работата в ИКТ системата между трети лица чрез посредник или

 • законно използване на произведението.

Фиксиране за собствени нужди

Радио- и телевизионните организации могат да записват произведения за собствено излъчване със собствени средства. Тези записи се унищожават в едномесечен срок от датата на изтичане на правото за излъчване на произведението.

Това правило не се прилага за записи, които са архивни материали, включени в националния архивен ресурс.

Честна употреба - препредаване

Произведения, излъчвани от друга радио- или телевизионна организация по сателит или наземно, могат да се разпространяват чрез колективна антена или кабелна мрежа, ако това се извършва като част от едновременното, цялостно и безплатно разпространение на радио- или телевизионни програми и е предназначено за определена аудитория, разположена в една сграда или в еднофамилни къщи с до 50 домакинства.

Собствениците на устройства, използвани за приемане на радио или телевизионна програма, могат да ги използват за приемане на предавания, дори ако тези устройства са поставени на общодостъпно място, при условие че това не включва постигане на финансови ползи.

Разпространение за информационни цели

Разрешено е да разпространявате за информационни цели в пресата, радиото и телевизията, които вече са излъчени:

 • репортажи за текущи събития;

 • статии на актуални политически, икономически или религиозни теми, освен ако изрично не е предвидено, че по-нататъшното им разпространение е забранено;

 • актуални изявления и репортажни снимки.

Допуска се използването на вече разпространени произведения за информационни цели. Трябва обаче да се има предвид, че такава честна употреба се отнася само за най-скорошните събития. Освен това е разрешено разпространението на:

 • кратки откъси от репортажи и статии за текущи събития;

 • рецензии на публикации и разпространени произведения;

 • кратки резюмета на текущите работи.

Създателят има право на законово и авторско възнаграждение за използване на вече разпространени от него статии, изявления и репортажни снимки.

Допуска се в докладите за текущи събития да се цитират произведенията, предоставени по време на тези събития, но в рамките, оправдани от целта на информацията.

Разрешено е също да се използва в рамките, обосновани с целта, информация от политически речи и речи, произнесени на публични изслушвания, както и от фрагменти от публични речи, лекции и проповеди.

Приемливо използване за изследователски цели

Образователните институции могат, за да илюстрират съдържанието, предоставено за учебни цели или за целите на провеждане на изследователска дейност, да използват разпространени произведения в оригинал и превод и да възпроизвеждат за тази цел разпространени второстепенни произведения или фрагменти от по-големи произведения.

Ако произведенията са достъпни за обществеността по такъв начин, че всеки може да има достъп до тях на място и време, избрани от него, използването им е разрешено само за ограничена група хора, които учат, преподават или провеждат научни изследвания.

Разрешено е за учебни и изследователски цели да се включват разпространени второстепенни произведения или фрагменти от по-големи произведения в учебници, откъси и антологии. В такъв случай авторът има право на възнаграждение.

Образователни институции, университети, изследователски институти, изследователски институти на Полската академия на науките, библиотеки, музеи и архиви могат:

 • предоставя, в рамките на своите законови задачи, копия на разпространените произведения,

 • възпроизвеждат произведения от собствените си колекции с цел допълване, запазване или защита на тези колекции,

 • предоставят колекциите за изследователски или познавателни цели чрез терминалите на информационната система (терминали), разположени в помещенията на тези звена.

Горните действия са допустими, ако не са извършени с цел пряка или непряка финансова печалба.

Право на цитат

Разрешено е да се цитират откъси от разпространени произведения и разпространени пластични произведения, фотографски произведения или малки произведения в тяхната цялост в произведенията, съставляващи самостоятелно цяло, до степента, оправдана от целите на цитата, като обяснение, полемика, критика или научен анализ, преподаване или законите на жанра на творчеството.

Разрешено е използването на произведения за целите на пародия, пастиш или карикатура, доколкото е оправдано от правата на тези жанрове.

Използване на песни в церемонии и обществени тържества

Разрешено е използването на произведенията по време на религиозни церемонии и официални церемонии, организирани от държавни органи, ако това не е свързано с получаване на пряка или непряка финансова облага.

Разрешено е публично изпълнение или възпроизвеждане, като се използват устройства или носители, разположени на същото място като публиката, разпространени произведения по време на училищни и академични събития, ако това не е свързано с пряка или пряка финансова печалба и изпълнителите и хората, изпълняващи песните, го правят не получават възнаграждение.

Горните правила обаче не важат за използването на произведения по време на рекламни, промоционални и предизборни събития.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Разрешено използване в полза на хора с увреждания

Разрешено е използването на произведения, които вече са разпространени в полза на лица с увреждания, ако това използване е пряко свързано с тяхното увреждане, няма рентабилен характер и се извършва в размер, произтичащ от естеството на увреждането. Новост в Закона за авторското право и сродните му права е честното използване в полза на хората с увреждания.

Правата на създателя и границите на честната употреба

Можете да използвате произведенията в рамките на честната употреба, при условие че са посочени името и фамилията на автора и източника. Посочването на създателя и източника трябва да вземе предвид съществуващите възможности. Авторът няма право на възнаграждение, освен ако законът не предвижда друго.

Разрешеното използване не може да нарушава нормалното използване на произведението или да нарушава законните интереси на автора.