Съфинансиране на разходите за обучение на млади хора в KPiR

Обслужване На Услуги

Работодателите, сключили споразумение с непълнолетен служител, имат право да кандидатстват за финансиране на разходите за обучението им. Съгласно разпоредбите на данъчното законодателство, получаването на такава субсидия представлява доход от стопанска дейност, който следва да бъде обложен с данък.

Наемане на млади работници в светлината на закона

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (чл. 190 § 1 и чл. 191 § 2), непълнолетен работник е лице, което е навършило 16 години и не е навършило 18 години. Освен това работодателят има право да наеме на работа юноша, който е завършил най-малко прогимназиално образование, само с цел професионална подготовка.

Съфинансиране на разходите за обучение на млади работници

Работодател, който наема млади работници, има право да получи съфинансиране на разходите за обучението им при условията, посочени в чл. 70б параграф. 1 от Закона за образователната система от 7 септември 1991 г. Съфинансирането се отпуска по писмено искане на работодателя, а отпуснатите за целта пари идват от Фонда по труда.

В момента стойността на субсидията на един млад работник, съгласно чл. 70б параграф. 2 от посочения закон е:

1) в случай на професионално обучение - 8081 PLN за период на обучение от 36 месеца; ако периодът на обучение е по-кратък от 36 месеца, субсидията се изплаща пропорционално на продължителността на обучението;

2) в случай на обучение за изпълнение на конкретна работа - 254 PLN за всеки пълен месец обучение.

Стойността на безвъзмездната помощ е доходът на работодателя

Стойността на съфинансирането е и доходът на данъкоплатеца, който е регламентиран със Закона от 26 юли 1991 г. за данъка върху доходите на физическите лица. Съфинансирането следва да се счита за доход на основание чл. 14 сек. 2 точка 2.

В конкретния случай датата, на която възникват приходите, следва да бъде датата на получаване на субсидията (чл. 14, ал. 1 и ЗОП).

Как да включим съфинансирането в KPiR?

По правило данъкоплатците, които управляват KPiR, са задължени да облагат приходите от субсидии за покриване на разходите за обучение на млади служители по данъчната скала (18%) или с плосък данък (19%), в зависимост от формата на данъчно облагане на бизнес приходи.

Въпросните приходи се вписват в данъчната книга на приходите и разходите в колона 8 - "други приходи" - на датата на заверяване по банковата сметка.

Обобщавайки, стойността на непълнолетните се облага с данък като част от стопанска дейност. Получената субсидия представлява остатъчния доход на данъкоплатеца, поради което следва да се впише в колона 8 от Данъчната и приходната политика.