Допълнителна годишна заплата - на кого се изплаща?

Обслужване

Тринадесетата заплата е допълнителна годишна заплата, която се дължи на служители на бюджетни субекти. Принципите на начисляване и определяне на размера на тринадесетата работна заплата са определени в Закона за допълнителното годишно възнаграждение на служителите от звената от бюджетния сектор.

Кой получава допълнителната годишна заплата?

Плащането на допълнително годишно възнаграждение, известно като тринадесето, не е универсално. Тринадесетата заплата е достъпна само за отговарящи на условията професионални групи. Съгласно разпоредбите на закона, той се предоставя на служители на държавни бюджетни единици, служители на държавни органи, служби за контрол и защита на закона, съдилища и служители на бюджетни звена на местното самоуправление и бюджетни заведения на местното самоуправление.

Допълнително годишно възнаграждение се изплаща само на наетите по трудов договор, назначаване, назначаване, избор или кооперативен трудов договор. Така на заплатата на тринадесетте могат да разчитат образователните работници и хората, заети в държавните и общинските служби, както и в депутатски и сенаторски кабинети. Тринадесетата заплата обаче не се изплаща на лица, заемащи държавни ръководни длъжности, войници и служители на полицията, Агенцията за вътрешна сигурност, Агенцията за външно разузнаване, Службата за военно контраразузнаване, Службата за военно разузнаване, Централното антикорупционно бюро, Границата Охрана, Митническа служба, Държавна противопожарна служба и Поправителна служба и Държавно охранително бюро.

Допълнително годишно възнаграждение на други работни места може да се изплаща, ако такава разпоредба е заложена в правилника за възнагражденията на дружеството, в колективен трудов договор или в трудовия договор на даден служител. Той обаче няма да е тринадесет по смисъла на закона, а условията за предоставянето му могат да бъдат посочени по друг начин. Това е така, защото небюджетните работодатели не са обвързани с регулации и законът е адресиран само до бюджетни субекти.

Допълнителна годишна заплата - правила за плащане

Служителите имат право на допълнително годишно възнаграждение в пълен размер след работа при даден работодател за цялата календарна година. Въпреки това, когато служителят работи най-малко 6 месеца, той или тя придобива право на „тринадесет“ в размер, пропорционален на периода на работа. Под термина претоварване се разбира действителното изпълнение на работата. Дълго време обаче то се приравняваше с понятието заетост. Едва след много съдебни решения понятието претоварване се третира като период на реално изпълнение на работата за даден работодател. Следователно някои отсъствия, които преди не са намалили периода, сега съкращават отработения период. Сред тях има периоди като: болест, обезщетение за рехабилитация, неплатен отпуск, обучение и др. Има два подхода за определяне на броя на отработените дни като 6-месечен период:

 • за целите на определяне на периода на работа чл. 114 от Гражданския кодекс. Това означава, че когато не се изисква непрекъснатост на периода на работа, месец се разбира като 30 дни, от това следва, че периодът от 6 месеца е 180 дни, които служителят трябва да работи ефективно,

 • съгласно решението на Върховния съд от 11 декември 2009 г. (референтен номер на преписката II PK 223/09), периодите, броени в месеци, следва да се отнасят до изтичането на деня, непосредствено предхождащ деня, който съответства на деня, в който служителят е бил зает.

В чл. 2 клауза 3 от Закона за допълнителното годишно възнаграждение на служителите от звената от бюджетния сектор законодателят изброява ситуации, при които те се отклоняват от изискването да работят най-малко шест месеца в годината. Сред тях са, наред с другото, причини като:

 • назначаване на служител на активна военна служба или изпращането му на алтернативна служба,

 • прекратяване на трудовото правоотношение във връзка с пенсиониране, пенсия за инвалидност или обезщетение за рехабилитация,

 • ползване на отпуск по майчинство, отпуск по майчинство, отпуск по бащинство, отпуск при условията на отпуск по майчинство, поправителен отпуск, отпуск за отглеждане на дете,

 • прекратяване на трудовото правоотношение във връзка със смъртта на служителя.

Има обаче 4 ситуации, в които не отговаряте на изискванията за тринадесета заплата:

 • неизвинено отсъствие от работа продължава повече от 2 дни,

 • служителят се появява или е бил пиян на работното място,

 • ще има дисциплинарно уволнение или освобождаване от служба,

 • прекратяването на трудовия договор е по вина на служителя без предизвестие.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

До кога се изплаща допълнителната годишна заплата?

Тринадесетата заплата се изплаща през първите три месеца на следващата календарна година, следваща тази, за която се дължи допълнителното трудово възнаграждение. Работодателят е длъжен да го изплаща своевременно, когато не са налице обстоятелства, които водят до отнемане на правото на обезщетение.

Допълнителна годишна заплата - как да изчислим?

Вашата тринадесета заплата е 8,5% от годишната заплата, на която сте имали право за предходната календарна година. Следователно, за да изчислите размера на дължимите годишни заплати, първо трябва да установите основата на неговата оценка. Основата е три компонента:

 • възнаграждение, получено през годината и други придобивки по трудово правоотношение, взети за изчисляване на паричния еквивалент за годишен отпуск,

 • възнаграждение за годишен отпуск,

 • възнаграждение за времето на оставане на безработица на служител, постъпил на работа в резултат на възстановяване на работа.