Помощ за активиране - кой има право?

Обслужване

Помощта за активиране е форма на финансова подкрепа за хора, които са започнали работа, докато получават обезщетение за безработица. То е гарантирано от Закона за насърчаване на заетостта и институциите на пазара на труда. Това е своеобразно задоволство за безработните, които са си направили труда и сами са си намерили работа, както и за тези, които са решили да приемат предложена от окръжното бюро по труда работа, но възнаграждението им е по-ниско от минималната работна заплата. На какви условия трябва да отговаря едно безработно лице, за да получи помощ за активиране? Колко време и колко се плаща? Как да кандидатствам за него? Прочетете нашата статия и разберете повече.

Кой има право на надбавка за активиране?

Съгласно чл. 48 от закона, обезщетението за активиране се отпуска на безработно лице с право на обезщетение за безработица, което:

  • в резултат на насочване от окръжното бюро по труда тя е постъпила на работа по-малко от пълно работно време и получава заплата, по-ниска от минималната;

  • е поела работа или друга доходоносна работа по своя инициатива.

Ключовият въпрос за получаване на помощ за активиране е дали безработното лице има право на обезщетение за безработица

Нека припомним, че в момента обезщетение за безработица се отпуска на лице, което:

  • регистриран като безработен и

  • в периода от 18 месеца, предхождащи деня на регистрацията, тя е работила по трудов договор или е извършвала услуги по договор за мандат или е извършвала стопанска дейност за минимум 12 месеца и е внасяла вноски във Фонда по труда по тази сметка от сумата на поне минималното възнаграждение за работа.

Следователно, според това определение, лицата, наети на непълен работен ден, които не са достигнали законоустановения минимум, и лицата, които при извършване на стопанска дейност са заплащали т.нар. малки ZUS, т.е. вноски по ZUS, изчислени на база 30% от минималната работна заплата. Можете да получите обезщетение за безработица за период от 6 или 12 месеца, което зависи от нивото на безработица в региона и други фактори като навършване на 50-годишна възраст или деца на издръжка, докато другият родител също е безработен. В тези случаи обезщетението за безработица се отпуска за 12 месеца.

В обобщение, ако безработно лице през периода на получаване на обезщетението в размер, в зависимост от посочените по-горе фактори, 6 или 12 месеца постъпи на работа по своя инициатива или бъде наето по направление от PUP, но не печели минималната заплата за работа, те имат право на финансова компенсация под формата на добавка за активиране.

Колко е надбавката за активиране?

В случай, че безработно лице постъпи на работа в резултат на направление от ПУП и постъпи на непълен работен ден, а възнаграждението му е по-ниско от минималното, обезщетението за активиране ще се отпусне в размер, равен на разликата между минималното възнаграждение за работа през дадена година и полученото възнаграждение, но не повече от 50% от обезщетението за безработица.

Пример 1.

Г-жа Зофия е на 51 години и има 30 години трудов стаж. Той е безработен с право на обезщетение за безработица за 12 месеца, което възлиза на бруто 1017,36 за първите 90 дни, а след това 798,84 бруто. След 30 дни, в резултат на направление от бюрото по труда, г-жа Зофия получава работа на непълно работно време с брутна заплата от 1125,00 PLN. При това положение тя трябва да получи добавка за активиране за следващите 2 месеца в размер на 508,68 бруто и 399,42 бруто за следващите 9 месеца. 

Ако безработното лице поема работа по своя инициатива, тогава обезщетението за активиране се отпуска в размер, равен на разликата между минималното трудово възнаграждение и полученото възнаграждение, но не повече от 50% от помощта. В тази ситуация обезщетението за активиране се отпуска за половината от периода, за който е отпуснато обезщетението за безработица.

Пример 2.

Г-н Марек сам си намери работа, докато имаше право на обезщетения за безработица. Той успява да се заеме с работа два месеца след като е регистриран в ПУП. Той има 10 години трудов стаж и му е отпусната надбавка за 6 месеца в размер на 847,80 PLN за първите 3 месеца и 665,70 PLN за следващите 3 месеца. На нова работа г-н Марек получава брутно възнаграждение от 3500 PLN. В неговия случай надбавката за активиране ще бъде:

3500 - 2250 = 1250

Но надбавката за активиране не може да надвишава 50% от надбавката, поради което г-н Марек ще получава 423,90 за 1 месец, а за следващите 2 месеца надбавката ще бъде 332,85. Той ще го получава само за 3 месеца, тъй като в този случай помощта се отпуска за половината от периода, за който е отпуснато обезщетението за безработица.

При какви условия се изплаща обезщетението за активиране?

Правилата за изплащане на обезщетението за активиране са регламентирани с Наредба на министъра на труда и социалната политика от 18 август 2009 г. за подробния ред за отпускане на обезщетение за безработица, стипендия и помощ за активиране. В него четем, че обезщетението за активиране се отпуска след документиране на работа или друга доходоносна работа и размера на заетостта, получена от датата на подаване на заявлението до:

  • последния ден на правото на обезщетение за безработица, падащ през периода на заетост, в случай че работата е била поета в резултат на насочване на безработното лице от бюрото по труда и насоченото лице е било наето на непълно работно време, като по този начин е спечелило по-малко от минимална заплата;

  • последния ден от половината от периода на право на обезщетение за безработица, попадащ в периода на работа или друг платен труд, в случай на постъпване на работа по собствена инициатива.

При определяне на размера на добавката за непълен месец сумата се разделя на 30 и се умножава по броя на календарните дни в периода, за който се дължи обезщетението. Помощта за активиране се дължи за всеки календарен ден от момента на подаване на заявлението от правоимащо лице. Срокът за изплащане на обезщетението за активиране се определя от окръжното бюро по труда и не може да бъде по-дълъг от 14 дни от края на периода, за който се изплаща обезщетението. Това означава, че ако добавката е предоставена от 28 април 2019 г., първото плащане на добавката трябва да бъде извършено до 14 май 2019 г.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Кога не се полага добавка за активиране?

Въпреки това, има ситуации, при които надбавката за активиране не се дължи, въпреки че безработното лице е постъпило на работа. Няма право в случай на:

  • насочване на безработното от окръжната служба по труда към интервенционни работи, благоустройство или на работно място, разходите за оборудване или допълнително оборудване са възстановени;

  • безработното лице е поело трудова или друга доходоносна работа по своя инициатива при работодателя, при когото е постъпило на работа или за когото е полагало друга доходоносна работа непосредствено преди регистрацията си като безработен;

  • поемане на работа или друга доходоносна работа в чужбина от безработното лице по негова инициатива;

  • е в неплатен отпуск.

Прочетете повече за надбавката за активиране:
Помощ за активиране - кога, на кого и в какъв размер?
Професионално активиране на безработни и инвалиди
Възстановяване на разходите за работа на безработно лице до 30-годишна възраст

Това е затворен каталог и няма правно основание да се откаже правото на надбавка за активиране, например в ситуация, когато безработен е започнал работа и след това е имал няколкодневна почивка и е подписал друг договор със същия работодател. Често се случва работодателят по различни причини да сключи договор със служителя няколко дни след края на предишния. Такъв случай е разгледан в решението на Областния административен съд в Лодз от 28 февруари 2017 г., в което съдът посочва, че „законодателят, в цитираната разпоредба на чл. 48 сек. 1 от Закона за насърчаване на заетостта и институциите на пазара на труда не изисква непрекъсната заетост, а изисква тя да се предприема и извършва по собствена инициатива на безработното лице”. В това решение Окръжният административен съд също така посочва, че „несъмнено институцията на обезщетението за активиране има за цел да подкрепи пазара на труда, по-специално безработните, които започват работа по собствена инициатива, отказвайки се от правата си поради безработица. Същността на обезщетението за активиране е, че винаги се отпуска на лице, което вече е загубило статута на безработен поради постъпване на работа. Следователно това не е институция, неразривно свързана с безработицата, тъй като тогава не би била приложима за хората, които започват работа. Единственото условие за отпускане на обезщетението е преди това да сте били безработни и да имате право на обезщетение за безработица. Дори няколко дни прекъсване на заетостта, освен ако лицето не се регистрира отново като безработен, не го лишава от правото на помощ за активиране.

Помощ за активиране и данъчни облекчения?

Ако служителят получава обезщетение за активиране, трябва да се помни, че бюрото по труда намалява дължимия данък върху доходите с данъчната облекчение, което означава, че тази надбавка не може да бъде уредена на работното място. Това е посочено в чл. 35 сек. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, според която обезщетението, изплащано от Фонда по труда, и обезщетението за активиране се изплаща от такъв фонд, подлежат на облагане. В съответствие с ал 5 от този член обезщетението се намалява с данъчния кредит. По този начин, когато служител получава обезщетение за активиране, работодателят не трябва да намалява дължимия данък с размера на данъчната облекчение. Това ще бъде възможно само в месеца, следващ последния месец на получаване на надбавката за активиране от служителя.