Решение за устройствени условия - прехвърляне на наследниците

Обслужване

Какво представлява решението за зониране, кой го издава и в каква ситуация? Същността на статията ще бъде да се отговори на въпроса дали такова решение може да бъде прехвърлено на наследниците. Ами ако адресатът на решението умре? Прехвърля ли се на наследниците?

Решението за условията за развитие - правното основание, при какви обстоятелства се издава?

Решението за условията за застрояване и свързаните с тях въпроси са регламентирани в Закона за устройство и устройство на територията от 27 март 2003 г.

Решението за условията за застрояване се издава, когато инвеститорът планира промяна на устройственото устройство, състояща се в изграждане на строителен обект, извършване на други строителни работи, промяна на предназначението на строителен обект или негова част, и липсва устройствен план. .

Ако няма местен устройствен план, за изграждането на строителен обект е необходимо решение за условията на застрояване и благоустройството на земята.

Компетентен орган за издаване на такова решение е общинският ръководител, кметът или градският президент след консултация с компетентния орган, посочен в чл. 53 сек. 4 от Закона за устройство на територията. При затворени зони решението се издава от войводата.

Пример 1.

Г-жа Марта живее в малко селце в Поморско войводство. Тя е закупила парцел, върху който планира да извършва строителни работи. Оказа се обаче, че в града няма местен устройствен план. Следователно г-жа Марта трябва да подаде заявление за решение относно условията за развитие до компетентния администратор на общината.

Заявление за решение относно условията за развитие

Издаването на решение относно условията за развитие изисква подаване на заявление до компетентната община или градска служба, както и изпълнение на множество законови изисквания.

Възможно е да се издаде решение за условията за развитие, когато:

  • поне един прилежащ парцел, достъпен от същия обществен път, е застроен по начин, който позволява да се определят изискванията за нови сгради по отношение на продължаването на функциите, параметрите, характеристиките и показателите за застрояване на сградите и застрояването на земята, включително размери и архитектурна форма на сгради, строителни линии и интензитет на използване на земята;

  • районът има достъп до обществен път;

  • съществуващите или планираните комунални услуги са достатъчни за строителния проект;

  • районът не изисква одобрение за промяна на предназначението на земеделска и горска земя за неземеделски и негорски цели или е обхваната от съгласието, получено при изготвянето на местни планове, които са изтекли;

  • решението е в съответствие с отделни разпоредби.

Всички горепосочени условия трябва да бъдат изпълнени кумулативно.

Към заявлението следва да бъде приложена основна или кадастрална карта на парцела. Ако издаването на решението се отнася до инвестиция, която изисква екологично решение, такова решение също трябва да бъде приложено.

Важно е, че решение относно условията за развитие във връзка с един и същи обект може да бъде издадено на повече от един кандидат. Копия от решенията се доставят освен на заявителите и на собственици и вечни ползватели на недвижими имоти.

Следователно по отношение на един и същ парцел могат да бъдат издадени няколко или десетина решения за устройство. Важно е обаче решението за условията за застрояване да не поражда никакви права върху земята, нито да накърнява правата на собственост и правата на трети лица. Информацията за това съдържание е включена в самото решение.

Трябва да се помни, че решението за условията за застрояване не представлява разрешение за строеж, а има за цел само да посочи дали е възможно да се извършват строителни работи върху даден имот или да се промени предназначението на строителен обект или негова част. Такова решение е формалното основание за кандидатстване за разрешение за строеж.

Важното е, че такова решение е безсрочно. То обаче може да бъде прекратено служебно в случай, че за дадена местност е приет местен устройствен план и издаденото решение е в противоречие с него.

Проектът за решение за условия за застрояване се изготвя от лице, което има съответните правомощия в тази насока - тези субекти са изброени в чл. 5 от Закона за устройство на територията или от лице, вписано в списъка на Камарата на професионалното самоуправление на архитектите, което има строителна правоспособност да проектира без ограничения по архитектурната специалност или строителна правоспособност да проектира и ръководи строеж без ограничения. по специалност архитектура.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Прехвърляне на регулационното решение на наследниците

Не е необичайно човек, който е получил решение за райониране, да умре. Най-често оставя наследници, които биха искали да поемат решението за устройство, получено от законния предшественик. Възможно ли е?

Пример 2.

Г-жа Марта, която получи решение за райониране в малък град в Поморското войводство, почина. Тя остави кръг от наследници – съпруг и дъщеря. Тя не е направила завещание. Съгласно разпоредбите на наследственото право съпругът и дъщеря й наследяват половината от тях. Тя е починала, освен недвижими имоти и движими вещи, е имала и решение за райониране.

Институцията на прехвърляне на решението за условията за развитие е уредена в чл. 63 сек. 5 от Закона за устройство на територията. Съгласно тази разпоредба органът, издал решението за условията за развитие, е длъжен със съгласието на страната, на която е издадено решението, да прехвърли решението на друго лице, ако това лице приеме всички условия, съдържащи се в решението.

Тълкуването на тази разпоредба сочи, че органът - общинският ръководител, кметът или президентът на града, е длъжен да прехвърли решението за условията за застрояване със съгласието на страната, от чието име е издадено решението.

От изложеното по-горе следва, че решението за условия за развитие е прехвърляемо – може да се прехвърля на други хора.

В представения пример № 2, като се има предвид буквалният текст на разпоредбата, самата г-жа Марта би трябвало да даде съгласие.

Предвид факта, че такова решение се издава независимо от правото на собственост, придобиването на правото на собственост, което е обхванато от регулационното решение, не е равносилно на придобиване на това решение.

В съдебната практика и правната доктрина се разграничават две възгледи относно прехвърлянето на решението за условията за застрояване на земя на наследниците на адресата:

  • универсална приемственост;

  • отделна административна процедура.

Универсална последователност

Съгласно разпоредбите на Гражданския кодекс относно наследственото право при смъртта на наследодателя правата и задълженията на починалия преминават върху неговите наследници. По правило административните решения не се наследяват и изтичат след смъртта на техния адресат. Следва обаче да се посочи, че решението за регулация не е свързано с адресата, а с недвижимия имот, за който се отнася.

Съгласно тази позиция, след смъртта на адресата на решението за условията за застрояване на земята, неговите наследници могат да упражнят правата, произтичащи от това, или да подадат декларация за съгласие за прехвърляне на това решение на друг субект. За да може да упражни правата по регулационното решение, трябва да представи влязло в сила съдебно решение за обявяване на наследството, придобито след починалия адресат на решението или нотариално изготвено удостоверение за наследство.

Административно производство

Съдебната практика на провинциалните административни съдилища обаче сочи, че за да се прехвърли решение относно условията за застрояване, трябва да бъдат изпълнени условията, посочени в акта за устройство на територията и свързано с прехвърлянето на решение.

Твърди се също, че подобно решение е лично, което го прави ненаследяемо. При такава ситуация наследниците на Марта не биха имали никакви права върху издаденото регулационно решение.

Важно е, че разпоредбите на Закона за устройство на територията не съдържат разпоредби относно наследяването на решения за устройствени условия.Също така не беше повдигнат въпросът за прехвърляне на решението на наследниците. Следователно и двете гледни точки трябва да се имат предвид. Преценявайки ги, може да се посочи, че преговорният характер на решението за регулация и тясната му връзка с недвижимия имот, а не с адресата, подкрепят виждането за наследяване на права и задължения от регулационното решение.

Наличието на такива противоречия води до извода, че законодателят трябва да уреди този въпрос в ЗУТ, за да се отстранят съществуващите несъответствия, да се доведат до издаване на последователни решения от страна на властите и да се улесни изпълнението на наследниците. на строителни инвестиции, така че да не се налага да кандидатстват за подобни решения, а на личните си данни, като се приеме, че органите само разглеждат имотите на имота, докато личните качества на заявителя са без значение в такива случаи.