Дарение за образователни цели и новото данъчно облекчение

Обслужване На Услуги

В годишната данъчна декларация за 2020 г. предприемачите, управляващи бизнес, могат да се възползват от новите данъчни облекчения и да намалят размера на облагаемия доход. Новото облекчение се отнася за дарения, направени на обществени институции, предоставящи професионално обучение. Кога дарението за образователни цели ще бъде допустимо за облекчението и в какъв размер?

Отстъпка за професионално образование – кога можете да я използвате?

Образователното облекчение е валидно на основание чл. 26 сек. 1 точка 9 лит. г от ЗДДФЛ и се отнася до дарения, направени на държавни училища, предоставящи професионално образование, посочени в чл. 4, т. 28а от Закона за образованието, както и публичните институции и центрове по чл. 2 точка 4 от този закон.

Данъчните облекчения за професионално образование могат да се ползват от данъкоплатци, които извършват стопанска дейност, обложена на общи условия, с фиксиран данък или еднократна сума, записана в годишната данъчна декларация за 2019 г. или за следващите години. Важно е, че въпреки условието за управление на бизнес, данъчното облекчение може да бъде приспаднато от доходи, различни от доходите, получени от стопанска дейност.

Трябва също така да се има предвид, че общата сума на даренията, приспаднати за целите на:

 • обществена полза,
 • религиозно поклонение,
 • Кръводарение,
 • професионално образование

не може да надвишава сумата, представляваща 6% от дохода през дадена данъчна година.

Кои съоръжения отговарят на условията за отстъпка?

За да може да се приспадне дарение за образователни цели, е необходимо то да се прехвърли в съответната публична институция, която провежда обучение по професии, включени в класификацията на професиите в секторното образование. Такива училища включват:

 • петгодишно техническо училище
 • тригодишно индустриално училище от първи цикъл,
 • двугодишно индустриално училище за втори цикъл,
 • прогимназиално училище за хора със средно образование или средно индустриално образование, със срок на обучение не повече от 2,5 години,
 • публична институция или център, който е институция за учене през целия живот, институция за практическо обучение и център за обучение и професионално развитие, даващи възможност за придобиване и допълване на знания, умения и професионални квалификации.

Избраното училище може да предоставя и други образователни услуги. Важно е обаче предметът на нейното образование да съвпада с горния списък. Дарения, които ще бъдат отчетени като част от образователното облекчение, могат да се правят само на държавно училище, само за целите на професионалното образование, което следва да произтича от договора за дарение. Училището, на което се прави дарението, може да се проведе под формата на дневно, задочно или вечерно училище. Формата на предоставяното обучение е без значение в случая.

За изтегляне:

pdf
Дарения в годишната данъчна декларация - KIS brochure.pdf Описание: ръчно попълване

Какво да даря?

Дарението за образование не може да се направи в брой. Предмет на дарението могат да бъдат само учебни материали или дълготрайни активи, които:

 • са пълни и изправни,
 • не са по-стари от 12 години.

Ако данъкоплатецът не разполага с такива вещи, той може да отдели собствени средства за закупуването им и едва след това да ги дари на съответната институция. Освен това договорът за дарение трябва да съдържа информация, че дарените вещи отговарят на горните условия, даващи право да се възползвате от облекчението.

Дарение за образователни цели и данъчно признати разходи

Дарението се приспада само след края на данъчната година. Съгласно чл. 23 сек. 1 т. 11 от ЗДДФЛ направените дарения не могат да представляват данъчен разход. В някои случаи има изключения от това правило. Все пак зависи от вида на обекта на дарение. Възможността за ползване на надбавката за професионално образование се отнася само за дарения под формата на дидактически материали и дълготрайни активи не по-стари от 12 години.

Търговски стоки

Ако предприемачът реши да прехвърли артикула, съставляващ негова търговска стока, за по-нататъшна препродажба под формата на дарение, тогава той е длъжен да отпише свързаните с него разходи, свързани с кол. 10 KPiR на датата на прехвърлянето му. Търговските стоки, предоставени под формата на дарение, не могат да представляват данъчно признати разходи.

Дълготрайни активи

За данъкоплатец, който реши да дари за образователни цели, може да е най-полезно да дари артикули, представляващи напълно амортизиран дълготраен актив. При дълготрайните активи към момента на прехвърлянето им под формата на дарение не може да се заработи частта, която не е амортизирана. Наредбите обаче не изискват отписване на частта от разходите, която вече е отписана. Следователно, в ситуация, когато данъкоплатецът реши да прехвърли дълготраен актив, който вече е бил изкупен изцяло, амортизираната част все пак ще бъде данъчен разход за него, освен това, ако отговаря на необходимите условия, той ще може да вземе предимство на образователното облекчение и приспада дарението в годишната данъчна декларация. Трябва обаче да се помни, че за предоставяне на облекчението дарения дълготраен актив не може да надвишава 12 години.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Как да приспаднем дарение?

По правило условието за приспадане на дарения за образователни цели е получаването на доходи от стопанска дейност. Данъчното облекчение обаче се приспада от общия доход на данъкоплатеца от всички източници. Следователно, ако предприемачът получава доходи от няколко източника, тогава (независимо кое дарение за образователни цели ще бъде прехвърлено) данъкоплатецът може да приспадне от избран доход, обложен на общи принципи, на линейна база или от доход, обложен с еднократна сума върху регистрирания доход.

Пример 1.

Предприемачът Станислав извършва стопанска дейност, обложена с еднократна сума и е нает допълнително по трудов договор. През 2019 г. той дари дълготраен актив, който използва в бизнеса си. След края на фискалната година се оказа, че приходите от дейността са малки. Може ли предприемач да се възползва от облекчението на доходите по трудово правоотношение?

да. Въпреки факта, че дейността се облага еднократно, данъкоплатецът има право да приспадне надбавката за образование от дохода, получен на базата на работа на пълен работен ден, който се облага по общи условия. Тогава облекчението ще бъде уредено в годишната данъчна декларация по ДДС-28. Стойността на направеното дарение следва да се определи на база пазарната стойност на артикула, като се вземе предвид техническото му състояние.

Дарението за образователни цели може да бъде уредено в годишната данъчна декларация PIT-36, PIT-36L или PIT-28 Стойността на дарението, сумата за приспадане и данните на получателя следва да бъдат посочени допълнително в приложението PIT/O към годишната декларация.

Освен това дарителят трябва да има писмен договор за дарение, който ще съдържа данни, идентифициращи страните по споразумението, стойността на дарението и декларация за приемане на дарението от получателя.