Солидарна такса - най-важната информация

Обслужване На Услуги

През 2019 г. в Полша беше въведен налог за солидарност. Той облага с данък доходите, получени от данъкоплатците над 1 милион PLN, и превежда събрания данък към Фонда за солидарност за подпомагане на хората с увреждания. Да проверим какво точно представлява налогът за солидарност и кой трябва да го плаща.

Поклон пред солидарността - най-важната информация

Солидарният данък е нова обществена услуга, която беше въведена заедно със Закона за фонд „Солидарност“ за подпомагане на лицата с увреждания. Работата му се регулира от глава 6а, посветена на него"Поклон на солидарността„В ЗДДФЛ. Налогът за солидарност е в сила от 1 януари 2019 г. и зависи от доходите, получени от тази дата.

От кого трябва да се плаща таксата за солидарност?

Физическите лица, които получават доходи (доходи - разходи), подлежащи на облагане с данък върху доходите на физическите лица, са длъжни да заплатят солидарния данък, а именно:

  • доход, обложен по данъчната скала, вкл. от договори за работа, пенсия за осигурителен стаж, стопанска дейност или договори за управление, по които данъкът е начислен в годишната данъчна декларация - ДДФЛ-40А, ДДФЛ-36, ДДФЛ-37 с прогресия),
  • доходи от определени капиталови печалби вкл. от продажба на ценни книжа срещу плащане, упражняването на правата, произтичащи от тях или деривативни финансови инструменти, върху които се изчислява дължимият данък съгл. 19% ставка в годишната данъчна декларация PIT-38,
  • доходи от стопанска дейност и от специални отдели на селскостопанска продукция, обложени с плосък данък (по ставка 19%) в годишната данъчна декларация PIT-36L,
  • доход от чуждестранно контролирано звено, върху което дължимият данък се изчислява в размер на 19% в данъчната декларация за ДДС-CFC,

и общата сума на тези приходи след намаляването им с намаляващите суми надвишава 1 милион злоти.

Солидарен налог - данъчна основа

Горепосочените доходи се облагат със солидарния данък и по-точно - излишъкът от този доход над сумата от 1 милион. Това означава, че за изчисляване на данъчната основа със солидарния данък трябва да се сумира стойността на дохода, показан в данъчните декларации - ДДФЛ-40А, ДДФЛ-36, ДДФЛ-36Л, ДДФЛ-37, ДДФЛ-38 и PIT-CFC, за които срокът за подаване изтича по-късно от 30 април на календарната година и не по-рано от 1 май на предходната година.

По изключение през 2019 г. ще се изчисляват приходите от началото на 2019 г., показани в по-горе свидетелски показания, при условие че срокът за подаване на тези формуляри изтича в периода от 1 януари 2019 г. до 30 април 2020 г. Изключение от горното правило е доходът, показан в PIT-40A. Те се отчитат само когато данъкът, произтичащ от това уреждане, е дължим данък, т.е. когато данъкоплатецът не подаде самостоятелно декларация, като се вземат предвид данните от този формуляр. По правило това се случва, когато данъкоплатецът не е получил доход от друг източник. Излишъкът от над 1 милион PLN в сбора на горепосочения доход, след намаляването му със сумите, които намаляват този доход, е основата за изчисляване на таксата за солидарност. Сумите, намаляващи този доход, трябва да се разбират като:

  • размера на осигурителните вноски (местни и чуждестранни),
  • сумата, включена в данъчната основа на данъкоплатеца, получен дивидент от чуждестранно контролирано лице и доход от разпореждане с дял в чуждестранно контролирано лице, отчасти включени в неговата данъчна основа.

Базата за изчисляване на таксата за солидарност трябва да бъде закръглена до пълни злоти - края на суми под 50 гроша се пропускат, а края на суми, възлизащи на 50 гроша и повече, се увеличават до пълни злоти. Следва да се отбележи, че при определяне на базата за изчисляване на налога не е важно данъкоплатеца да е направил разплащане със съпруга си (той не ги комбинира с доходите на съпруга, нито ги разделя на две).

Пример 1.
През 2020 г. г-н Валдемар е постигнал доходи от стопанска дейност, подлежаща на плосък данък и от трудов договор. Следователно от него се изисква да подаде две годишни данъчни декларации в ДДФЛ-36L и ДДФЛ-37. При определяне на данъчната основа на налога за солидарност той следва да вземе предвид приходите от двете данъчни декларации.

Пример 2.
Г-н Себастиан се уреди със съпругата си за PIT-37. В това изявление само г-н Себастиан е показал доходи над 1 милион злоти (след приспадане на социални вноски). Освен дохода, показан в ДДС-37, съпрузите не са получавали други доходи. Въпреки факта, че г-н Себастиан урежда сметките заедно със съпругата си, само той ще бъде задължен да плати таксата за солидарност.

Пример 3.
Г-н Яцек на 15 февруари 2020 г. подава данъчна декларация PIT-36 за 2019 г. След това, на 31 март 2021 г., във връзка с напускането на Полша, той подава данъчна декларация PIT-37 за 2020 г. При определяне на базата за изчисляване на данъка за 2021 г. приходите от двете справки не следва да се вземат предвид, тъй като сроковете за представянето им (и за двете) не попадат между 1 май 2020 г. и 30 април 2021 г.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Размерът на таксата за солидарност

Солидарната такса се заплаща в размер на 4% от базата за нейното изчисляване. В ситуация, при която за определяне на размера на данъка се вземат предвид доходите, получени от източници на доходи, намиращи се в чужбина, данъкът се намалява пропорционално със сумата, равна на данъка, платен върху този доход в чужбина, в съответствие с разпоредбите на споразуменията относно избягването на двойното данъчно облагане, сключено от Полша. Размерът на данъка, платен в чужбина, подлежи на приспадане от данъка солидарност, в частта, надвишаваща размера на приспаднатия данък по чл. 27 сек. 9 и 9а, чл. 30б параграф. 5a, 5b, 5e и 5f или артикул. 30 в от параграф 1. 4 и 5 от ЗДДФЛ.

Пример 4.
Г-жа Sylwia е получила доходи от Швейцария, за която, съгласно разпоредбите на договора за избягване на двойното данъчно облагане, се прилага методът на освобождаване с прогресия. Тъй като методът на освобождаване с прогресия се прилага за получения доход, той не се включва в изчисляването на данъка солидарност.

Пример 5.
Бизнес дейността на г-жа Елжбета беше обложена с данъчна скала през 2019 г. и спечели доход от 1 420 000 PLN. Следователно от него ще се изисква да заплати такса за солидарност в размер на 16 800 PLN.
Изчисления:
1 420 000 PLN - 1 000 000 PLN = 420 000 PLN
420 000 PLN * 4% = 16 800 PLN

Краен срок за плащане на таксата за солидарност

Плащането на таксата за солидарност става до 30 април на календарната година. Ако таксата не бъде платена навреме, върху сумата, която не е върната навреме, ще бъде начислена данъчна лихва.

Налогът за солидарност се внася по сметката на данъчната служба, компетентна по данък върху доходите на физическите лица, включени в списъка на банковите сметки на данъчните служби. Следователно налогът за солидарност няма да се внася в данъчната микросметка. Ръководителят на данъчната служба е длъжен да преведе внесената сума на таксата за солидарност по банковата сметка на фонд „Солидарност“ за подпомагане на лицата с увреждания. Налогът за солидарност е източник на доходи за този фонд.

Налог за солидарност – данък ли е?

Размерът на платения данък за солидарност не представлява данъчно признат разход в данъка върху доходите на физическите лица. Съгласно чл. 23 сек. 1 точка 66 от ЗДДФЛ"следните не се считат за приспаднати от данъци разходи: таксата за солидарност, посочена в глава 6а ".

Декларация за размера на таксата за солидарност

Данъкоплатците, които са задължени да плащат такса солидарност, трябва допълнително да подадат декларация за размера му по образец DSF-1 до 30 април на календарната година. Подава се на хартиен или електронен носител в компетентната данъчна служба. В случай на физически лица:

  • пребиваващи на територията на Република Полша - компетентната служба е данъчната служба, установена според мястото на пребиваване на физическо лице в последния ден на данъчната година, и ако пребиваването на територията на Република Полша е преустановено преди тази дата данъчната служба, установена според последното местоживеене на нейна територия,
  • които нямат място на пребиваване на територията на Република Полша - компетентната служба е данъчната служба по въпросите на данъчното облагане на чуждестранни лица. Декларацията DSF-1 съдържа данните, необходими за коректната идентификация на физическо лице, данъчната служба, до която трябва да бъде адресирана, и данните, необходими за правилното уреждане на таксата за солидарност. Декларацията може да се подаде в електронен вариант чрез услугата е-декларации. Той обаче няма да бъде изготвен от служители в услугата Your e-PIT.