Възможно ли е да се промени графика на работното време?

Обслужване

В компанията служителите работят в еквивалентна система. Поради големия брой служители в завода, често има случаи на непланирани отсъствия, например поради заболяване, напускат при поискване. В такива ситуации има промени в графика на работното време, дори през нощта. Допустима ли е внезапна промяна в графика на работното време?

 

Карина, Елк

 

Чл.129 от КТ съдържа правилата за създаване на графици на работното време. На негова основа работодателят е длъжен да създава графици на работното време в писмена или електронна форма. Планираният период на работа в графика трябва да бъде най-малко 1 месец. Съгласно нормативната уредба работодателят е длъжен да уведоми служителите за графика на работното време най-малко една седмица преди началото на периода, за който са уговорени. Поради възникването на различни непланирани отсъствия, изпълнението на това задължение често е трудно и е необходима промяна в работния график.

Промяна в графика на работното време, изисквана от разпоредбите на трудовото законодателство

Може да са необходими промени в графика поради законови разпоредби. Съгласно Кодекса на труда работодателят е длъжен да определи почивен ден за работа в неделя, официален празник или почивен ден поради средна петдневна работна седмица. Подобна е ситуацията, когато работодателят предоставя на служителя отпуск за извънреден труд. Промяната на работния график в такива случаи е законово оправдана и възможна.

Ситуации, независими от работодателя и промяна на работния график

В допълнение към изброените в кодекса ситуации има много други събития, при които работодателят трябва да промени работния график, като болест, отпуск при поискване и др. В такива случаи се счита, че промяната на работния график е приемливо, когато е оправдано от обстоятелства извън контрола на работодателя, и трябва да бъде уточнено във вътрешните разпоредби (правилник за работа, колективен трудов договор).

Правилата на работното място трябва да регламентират в кои ситуации е разрешена промяна в графика на работното време.

Според Министерството на труда и социалната политика седмичният срок, посочен в чл. 129 § 3 от Кодекса на труда. Заслужава да се отбележи също, че разпоредбите на Кодекса на труда не съдържат разпоредби относно режима и срока за промяна на графиците. Следователно работодателят трябва да ги дефинира в правилника на компанията. По правило се приема, че информацията за промяната на графика следва да бъде предоставена от работодателя най-късно до края на последния работен ден, след което следва да се извърши промяната.