Колективно кредитно известие

Обслужване На Услуги

В хода на дейността може да се окаже, че предприемачът ще трябва да издаде коригираща фактура. Може да има много причини за корекцията, но трябва да се отбележи, че разпоредбите ограничават ситуациите, в които може да бъде съставен такъв документ. Ами ако трябва да се коригират няколко фактури за продажба за един и същ изпълнител? Необходимо ли е издаване на коригираща фактура за всяка от тях поотделно, или е възможно да се издаде една, обща за всички документи?

Колективна корекционна фактура – ​​кога може да бъде издадена

В съответствие с ал. 13 и 14 от Наредбата за издаване на фактури, коригираща фактура може да бъде съставена в случай на:

 • предоставяне на отстъпка след издаване на документа,
 • увеличаване на цената - увеличаване на вземанията,
 • грешки в размера или ставката на ДДС,
 • грешки в цената,
 • грешки в друга позиция от издадената фактура (напр. количеството продадени стоки/услуги или данните относно страните по сделката).

В гореспоменатите Разпоредбата обаче не предоставя информация за възможността (или липсата на такава) за издаване на една коригираща фактура за няколко документа за продажба.

Фактура за корекция от януари 2013г

От януари 2013 г. бяха направени промени в правилата за издаване на коригиращи фактури. Предприемачите, които изготвят такъв документ, са освободени от задължението да въвеждат сумите от оригиналната фактура върху корекцията - сега е достатъчно да се включат само коригираните суми (т.е. тези с променени стойности).

Тази разпоредба е благоприятна за издаване на коригиращи фактури с много артикули и колективни коригиращи фактури (необходимостта да се включва по-малко информация улеснява издаването на такива документи). Какво означава това на практика? Една корекция може да коригира няколко или дори няколко десетки издадени преди това документи. Наредбата на Министерството на финансите урежда въпроса за издаване на колективни корекции при предоставяне на отстъпка по ал. 13 сек. 3: „ако данъкоплатецът предостави отстъпка за всички доставки на стоки или услуги, извършени на един получател през даден период, коригиращата фактура трябва да съдържа:

 • пореден номер и дата на издаване,
 • данни, посочени в ал. 5 сек. 1, т. 3 и 4 (така че собствените и фамилните имена или имената на данъкоплатеца и купувача на стоките или услугите и техните адреси и номера, с който се идентифицира данъкоплатеца за данъка),
 • периода, за който се предоставя отстъпката,
 • размера на предоставената отстъпка и размера на намалението на изходния данък”.

Няма регулации относно възможността за издаване на колективни коригиращи фактури в ситуации, различни от предоставяне на отстъпка. Този въпрос обаче често се повдига в индивидуални тълкувания, в които данъчните власти изразяват положително становище относно възможността за издаване на колективни коригиращи фактури и в други ситуации (след изпълнение на определени условия, напр. индивидуално определение, издадено от директора на данъчната камара). в Познан на 30 юни 2010 г.). , референтен номер ILPP1 / 443-404 / 10-7 / AW).

Условия, на които трябва да отговаря колективната корекционна фактура

За да се приеме, че колективната корекция е правилна, тя трябва да отговаря на изискванията на горепосочените от Регламента и съдържат всички необходими елементи, посочени в него. Това е i.a. o спецификация на всички номера на оригиналните фактури, за които се отнася, така че да е възможно недвусмислено да се присвоят коригираните артикули или суми към отделни оригинални фактури.

Освен това няма закон, който да забранява издаването на общи корекции на фактури, които са на повече от един месец. Колективните корекции могат да се прилагат за продажби за един изпълнител, например за цялата година.

Корекция на фактури през 2014г

От 1 януари 2014 г. информация за правилата за издаване на коригиращи фактури ще бъде включена в изменените разпоредби на ЗДДС. Съгласно чл. 106j параграф. 1, предприемачът ще може да изготви такъв документ, когато след издаване на фактурата:

 • беше предоставена отстъпка,
 • бяха предоставени отстъпки и намаления на цените,
 • стоките и опаковката са върнати,
 • цялото или част от плащането на купувача е възстановено,
 • цената е била увеличена или е имало грешка в цената, ставката, сумата на данъка или друга позиция във фактурата.

Препоръчваме

Промени във фактурирането 2014 г. - многобройни рискове

В допълнение, параграф 3 по-горе от члена се посочва, че в случай, че предприемачът предостави отстъпка или намаление на цената във връзка с всички доставки на стоки или услуги, извършени или предоставени на един получател в даден период, коригиращата фактура трябва да съдържа необходимите данни за такъв документ, както е посочено в чл. 106j параграф. 2, т.е.

 • думите КОРЕКТИРАЩА ФАКТУРА или КОРЕКЦИЯ,
 • пореден номер и дата на издаване,
 • данни, съдържащи се във фактурата, за която се отнася коригиращата фактура (посочени в член 106д, параграф 1, точки 1-6 и името или вида на стоките или услугите, обхванати от корекцията),
 • причината за корекцията,
 • ако корекцията засяга промяна в данъчната основа или размера на дължимия данък - съответно размера на корекцията на данъчната основа или размера на корекцията на дължимия данък, разбит на суми, свързани с индивидуални данъчни ставки и данък -освободени продажби,
 • в случаи, различни от посочените в горната точка - правилното съдържание на коригираните елементи,

и допълнително:

 • посочване на периода, за който се предоставя отстъпката или отстъпката,
 • не може да съдържа данните, посочени в чл. 106e параграф. 1 т. 5 и 6 (НИП на купувача и датата на доставката или приключването на доставката на стоката или извършването на услугата) и наименованието (вида) на стоките или услугите, обхванати от корекцията.

Следователно, както можете да видите, данните, които ще трябва да бъдат включени в коригиращата фактура, ще се променят. В новите наредби обаче въпросът за издаване на колективни корекции е уреден по подобен начин на сегашните, поради което може да се заключи, че и след влизането в сила на изменения ЗДДС и отмяната на наредбата за фактурите, нищо няма да се промени по отношение на възможността за издаване на колективни корекции.