Може ли данъкоплатецът да се възползва от облекчението преди задължителната дата на подмяна на онлайн касов апарат?

Уебсайт

Касовите апарати се предлагат в почти всяка точка на продажба. Сега обаче данъкоплатците трябва да ги сменят – старите устройства с нови онлайн касови апарати. Въвежда се поетапно задължението за подмяна на старите касови апарати с хартиени или електронни копия на копия с нови.

Касови апарати - задължение за документиране

Съгласно разпоредбата на чл. 111 сек. 1 от Закона за данък върху стоките и услугите от 11 март 2004 г. - наричан по-нататък ЗДДС - данъкоплатците, продаващи на физически лица, които не извършват стопанска дейност, и еднократните земеделски стопани са длъжни да водят отчет за продажбите с помощта на касови апарати. .

Горната разпоредба определя общо правило, според което задължението за водене на регистри за продажби с използване на касов апарат се прилага за всички данъкоплатци, които продават на посочените в нея получатели, т.е. физически лица, които не извършват стопанска дейност и фиксирани фермери. По този начин един от основните критерии, определящи задължението за прилагане при регистрацията на касовите апарати, е статутът на купувач на предоставените от данъкоплатеца предимства.

Концепция за онлайн касов апарат

Понятието "онлайн касов апарат" е дефинирано в § 2, т. 6 от Наредбата от 29 април 2019 г. за касовите апарати, което се отнася до съдържанието на изменения закон, като се посочва, че под онлайн касов апарат се разбира касовият апарат, посочен в Изкуство. 111 сек. 6а от закона.

Съгласно нормативната уредба, касовият апарат трябва да осигурява правилното записване, съхранение и безопасно прехвърляне на данни от касата към външни носители на данни и да позволява връзка и пренос на данни между касата и Централното хранилище на касовите апарати. Фискалната памет на касовия апарат трябва да има уникален номер, присвоен чрез материално-технически дейности от министъра, отговарящ за публичните финанси.

Срокове за подмяна на касови апарати

Задължението за замяна на касовите апарати с онлайн касови апарати в определени отрасли е представено в ЗДДС. Данъкоплатците могат да водят регистри за продажби чрез касови апарати с вписване на електронен или хартиен носител в срока:

 1. до 31 декември 2019 г. - до:
  • предоставяне на услуги за ремонт на моторни превозни средства и мотопеди, включително ремонт на гуми, монтаж, регенериране и регенериране, както и смяна на гуми или джанти за моторни превозни средства и мотопеди,
  • продажба на моторни бензини, дизелово гориво, газ, предназначени за задвижване на двигатели с вътрешно горене;
 2. до 30 юни 2020 г. - до:
  • предоставяне на услуги, свързани с кетъринг, предоставяни само от стационарни заведения за хранене, включително сезонни, и услуги в областта на краткосрочното настаняване,
  • продажба на въглища, брикети и подобни твърди горива от въглища, лигнит, кокс и полукокс, предназначени за отопление;

Законодателят отложи горепосочената дата заради коронавируса за 31 декември 2020 г.

 1. до 31 декември 2020 г. - за предоставяне на услуги:

  • фризьорство,
  • козметични и козметични,
  • строителство,
  • в областта на медицинските грижи, предоставяни от лекари и зъболекари,
  • правен,
  • свързани с дейността на съоръженията за подобряване на физическото състояние - само в областта на приема.

Законодателят отложи горепосочената дата за 30 юни 2021 г. заради коронавируса.

При данъкоплатци, извършващи дейност в области, различни от посочените в закона, регистрите за продажбите могат да се водят с помощта на използваните досега „традиционни” касови апарати. Но беше въведена разпоредба, според която фискалната памет няма да се заменя в касовите апарати с хартиено копие. Това означава, че за такива касови апарати ще е необходимо да се сменят при запълване на фискалната памет.

Отстъпка при закупуване на касов апарат

Нека ви напомним, че данъкоплатците имат право да приспадат от дължимия данък сумата, изразходвана за закупуване на всяка каса, в размер на 90% от покупната му цена (без данък), но не повече от 700 PLN, и ако тази сума е по-висока от размера на дължимия данък, има право да върне разликата по банковата сметка на данъкоплатеца в банка, установена на територията на страната, или по сметката на данъкоплатеца в кооперативен спестовно-кредитен съюз, чийто член е член, или да приспадне разликата от дължимия данък за последващи сетълмент периоди, при условие, че закупуването на касови апарати е извършено не по-късно от 6 месеца от датата на започване на водене на отчетността. Така данъкоплатецът, който сменя касовия апарат, може да се възползва от облекчението за закупуване на касата. Той е достъпен и за данъкоплатци, които сменят касовия си апарат за онлайн касов апарат.

Важно е, че имате право на възстановяване, при условие че:

 • започва воденето на регистри за продажби от данъкоплатеца с помощта на закупения касов апарат през срока на валидност на потвърждението по чл. 111 сек. 6б от акта;
 • притежаване на фактура от данъкоплатеца, потвърждаваща закупуването на касовия апарат и доказателство за плащане на цялата дължима сума за закупуването му.

Облекчението за данъкоплатците, задължени да сменят касовите апарати, е изключение от общото правило. Законодателят е предоставил право на приспадане (възстановяване) на данъкоплатци, които вече са ползвали т.нар. отстъпки при закупуване на първични касови апарати. Много важно е, че данъкоплатците не са задължени да връщат по-ранни облекчения, ако подмяната се отнася до касов апарат, който ще прекрати използването си в срока, който по принцип би задължил да върне използваното облекчение. Данъкоплатците, които заменят доброволно електронни или хартиени касови апарати, не могат да се възползват от облекчението за закупуване на касови апарати, ако не са данъкоплатци от отрасли, обхванати от задължението за използване на онлайн касови апарати по чл. 145b параграф. 1 от ЗДДС. Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Може ли данъкоплатецът да се възползва от облекчението преди датата на задължителната подмяна?

Смяната на касовите апарати е сложен процес. Данъкоплатците с няколко точки обикновено трябва да получат оборудване предварително.

Пример 1.

Данъкоплатецът е длъжен да подмени касовите апарати от 1 януари 2021 г. Той ги закупи през ноември 2020 г. Той планира да ги замени преди законоустановения срок. Ще се възползва ли данъкоплатецът от облекчението във връзка с монтажа преди крайния срок?

В случай на данъкоплатци, задължени да сменят касовите апарати, следва да се тълкува в смисъл, че приспадането на данъчното облекчение чрез показването му в данъчната декларация може да се осъществи в данъчния период, в който действително е регистрирана продажбата на онлайн касата . Така данъкоплатец, задължен да подмени касовите апарати, който започва да инсталира онлайн касови апарати преди датата, посочена в акта (и започва да води регистри за продажби върху нея и ще разполага с фактура, потвърждаваща покупката на онлайн касов апарат и доказателство за плащане на цялата дължима сума за закупуването му), има право на отстъпка за покупката на онлайн регистрационните служби. В нашия случай данъкоплатецът ще започне да записва на законоустановената дата. Така отстъпката за закупуване на касата ще бъде уредена в момента на започване на записа.

В обобщение, данъкоплатците могат да се възползват от облекчението, свързано с инсталирането на касов апарат, ако са длъжни да го направят. Поради това може да се използва по-рано след изпълнение на всички законови условия.